Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

Volgens indirecte methode, in € 1.000

Noot

2021

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

   
    

Bedrijfsresultaat

 

190.404

237.414

    

Aanpassingen voor:

   

Afschrijvingen en amortisatie (im)materiële vaste activa en gebruiksrechten

10, 11, 12

485.832

458.224

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

7

14.563

40.634

Resultaat op desinvesteringen activa

 

-15.347

-5.702

Mutatie gebruiksrechten leasecontracten en leaseverplichtingen

 

-13.172

-885

Reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

 

-

-39.972

Mutatie langlopende vorderingen, langlopende schulden en voorzieningen

 

-2.464

-16.473

  

659.816

673.240

Mutaties in werkkapitaal:

   

Mutatie voorraden

 

11.122

-19.325

Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen

 

-89.359

-6.166

Mutatie handelscrediteuren en overige schulden

 

90.074

81.959

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

671.653

729.708

    

Betaalde vennootschapsbelasting

 

-53.019

-35.151

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

 

618.634

694.557

    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

Investeringen in (im)materiële vaste activa

 

-272.129

-297.062

Desinvesteringen van (im)materiële vaste activa

11

2.518

763

Investeringen in gebruiksrechten leasecontracten

 

-2.795

-2.023

Investeringen in voor verkoop aangehouden activa

 

-13.331

-267.154

Desinvesteringen van voor verkoop aangehouden activa

 

19.573

319.881

Verwervingen van belangen

 

-31.786

-24.730

Vervreemdingen van belangen

 

21.928

105

Verstrekte langlopende vorderingen

13

-95.353

-18.377

Aflossingen langlopende vorderingen

13

66.414

18.140

Ontvangen rente

 

3.679

3.317

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-301.282

-267.140

    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

Opname kredietfaciliteiten

20

300.000

-

Aflossingen kredietfaciliteiten

20

-200.000

-62.500

Betalingen uit hoofde van leaseverplichtingen

19

-279.347

-297.907

Betaalde rente

 

-6.157

-6.642

Uitgekeerd dividend

18

-127.500

-52.500

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-313.004

-419.549

    

Totale netto kasstroom

 

4.348

7.868

Beginsaldo geldmiddelen

 

74.357

66.489

Eindsaldo geldmiddelen

17

78.705

74.357