24. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke vorderingen

Jumbo heeft voorwaardelijke vorderingen op voormalige en bestaande ondernemers inzake naverrekeningsregelingen van onder meer koopsommen en investeringsbijdragen. De voorwaardelijke vorderingen worden contractueel overeengekomen waarbij afgesproken is dat, indien er in de toekomst in enig jaar sprake is van overwinst en/of stakingswinst, de ondernemer een deel van deze voorwaardelijke vordering aan Jumbo voldoet. 

De omvang van de toekomstige economische voordelen, die samenhangen met bovenvermelde vorderingen, zijn deels niet betrouwbaar te bepalen. Alleen voor het betrouwbaar in te schatten gedeelte is in de balans een vordering voor de naverrekeningsregelingen opgenomen.

Onder de overige vorderingen en overlopende activa is in 2021 en voorgaande verslagjaren een bedrag van € 3.350 (2020: € 2.646) opgenomen. Voor de jaren 2022 en verder kan Jumbo met onvoldoende zekerheid inschatten hoeveel de vordering bedraagt.

Inkoopcontracten

Jumbo is inkoopcontracten aangegaan met partijen buiten de reguliere inkopen voor de levering van goederen en diensten met een omvang van € 1.000 of meer.

De verplichtingen gerelateerd aan deze inkoopcontracten vervallen als volgt:

 

2021

2020

Termijnen vervallend binnen 1 jaar

77.322

68.247

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar

80.688

173.099

Termijnen vervallend na 5 jaar

6.368

7.152

 

164.378

248.498

Daarnaast heeft Jumbo ultimo boekjaar 2021 diverse inkoopcontracten afgesloten voor de levering van goederen en diensten die in redelijke verhouding staan tot de normale bedrijfsomvang. 

Koop- en terugkoopverklaringen en andere garanties

Ten behoeve van de financiering van ondernemers hebben ondernemers inventarisgoederen aan derden financiers verpand. Jumbo geeft met betrekking tot deze inventarisgoederen aan deze derden financiers terugkoopverklaringen af. Tegenover deze verplichtingen staan de terug te verkrijgen inventarisgoederen, zodat de kredietrisico’s worden gemitigeerd.

Ten behoeve van eerder genoemde derden-financiers zijn door Jumbo bovendien garanties verstrekt en rechtstreekse borgstellingen afgegeven in verband met door ondernemers opgenomen financieringen. Bij afgegeven borgstellingen aan derden financiers zijn de inventarisgoederen van de betreffende ondernemers direct verpand aan Jumbo.

Ultimo 2021 zijn door Jumbo koop- en terugkoopverklaringen en andere garanties afgegeven tot een bedrag van € 14.084 (2020: € 19.617).

Lease- en huurverplichtingen

Jumbo heeft leaseovereenkomsten afgesloten met betrekking tot in gebruik zijnde distributiecentra, intern transport, vervoersmiddelen en overige activa. Daarnaast worden door Jumbo onroerende zaken gehuurd en deels onderverhuurd aan, voornamelijk, ondernemers. Daarbij neemt Jumbo de volledige eigenaarslasten voor haar rekening. De condities waaronder leaseovereenkomsten worden afgesloten, zijn voornamelijk gebaseerd op bedrijfseconomische overwegingen en marktomstandigheden op het moment van het sluiten van leaseovereenkomsten. 

De lease- en huurverplichtingen zijn verantwoord conform IFRS 16 en opgenomen onder de leaseverplichtingen, zie noot 19. Zie voor de gerelateerde gebruiksrechten leasecontracten noot 12. Lease- en huurcontracten met een looptijd korter dan 1 jaar of een onderliggende actief met een lage waarde van minder dan € 5 zijn hierbij uitgezonderd. De huurverplichtingen die hieruit voortvloeien zijn onderstaand opgenomen alsmede de verplichtingen die aangegaan zijn in 2021, waarvan effectuering plaatsvindt in 2022 of later. 

De minimale huurverplichtingen van leaseovereenkomsten niet verantwoord onder IFRS 16 vervallen als volgt:

 

2021

2020

Huurverplichtingen (onroerend goed)

  

Termijnen vervallend binnen 1 jaar

29.686

9.862

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar

64.640

54.197

Termijnen vervallend na 5 jaar

53.686

12.054

 

148.012

76.113

De totale niet uit de balans blijkende verplichting voor leaseovereenkomsten niet gewaardeerd onder IFRS 16 inzake onroerend goed bedraagt € 148.012 (2020: € 76.113). Hierin is geen (2020: € nihil) verplichting met verbonden partijen opgenomen. 

De minimale vorderingen uit hoofde van onderverhuur van onroerende zaken, aangehouden onder operationele leaseovereenkomsten, vervallen als volgt:

 

2021

2020

Huurvorderingen (onroerend goed)

  

Termijnen vervallend binnen 1 jaar

123.827

102.823

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar

386.448

301.236

Termijnen vervallend na 5 jaar

142.064

123.963

 

652.339

528.022

De totale niet uit de balans blijkende vorderingen voor operationele leaseovereenkomsten inzake onroerend goed bedraagt € 652.339 (2020: € 528.022). Hiernaast zijn er niet uit de balans blijkende vorderingen op verbonden partijen voor operationele leaseovereenkomsten van € 4.295 (2020: € 2.620) 

In 2021 zijn huuropbrengsten van € 110.538 (2020: € 102.542) voor operationele leaseovereenkomsten inzake onroerend goed ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Vorderingen en verplichtingen als gevolg van de overeenkomst met Jan Linders Supermarkten

Jumbo is als onderdeel van de overeenkomst met Jan Linders Supermarkten, zoals beschreven in noot 14, een voorwaardelijke verplichting aangegaan tot de aankoop van twee locaties en een voorwaardelijke vordering uit hoofde van de verkoop van vier locaties. Aanvullend op voornoemde transactie zijn Jumbo en Jan Linders Supermarkten de verkoop van een additionele locatie overeengekomen. 

Overige verplichtingen

Jumbo heeft toezeggingen gedaan aan ondernemers over te verstrekken financiële vergoedingen en bijdragen en is hiervoor verplichtingen met derden aangegaan. Het totaal van deze verplichtingen bedraagt ultimo 2021 € 397.612 (2020: € 402.439). De toezeggingen aan ondernemers betreffen voornamelijk (des)investeringsbijdragen, gewenningsbijdragen, openingsbijdragen, sluitingskosten, exploitatiebijdragen en goodwillgaranties. Lopende juridische geschillen zijn niet in de balans opgenomen indien de uitgaande kasstromen niet betrouwbaar ingeschat kunnen worden.

Overige vorderingen

Overige niet uit de balans blijkende vorderingen voor een bedrag van € 2.976 hebben betrekking op nog niet afgewikkelde vorderingen uit hoofde van verzekeringspolissen en sponsoractiviteiten.