Algemene toelichting

De onderneming en haar activiteiten

De activiteiten van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. (‘Jumbo’ of ‘Groep’) (KvK-nummer 17136209), statutair gevestigd te Veghel, Rijksweg 15, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit foodretail en horeca.

Deze geconsolideerde jaarrekening is door de Raad van Bestuur opgesteld en op 22 februari 2022 ondertekend. De jaarstukken 2021 zijn ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering op 22 februari 2022.

Overeenstemmingsverklaring met International Financial Reporting Standards

De geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen zijn in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW (Nederlandse verslaggevingsregels).

Algemene grondslagen

De grondslagen voor resultaatbepaling en de waarderingsgrondslagen worden toegelicht in noot 1 tot en met noot 25.   

Het boekjaar van Jumbo omvat een periode van 52 of 53 weken en eindigt op de zondag die het dichtst bij 31 december van het desbetreffende jaar ligt. Het boekjaar 2021 bestond uit 52 weken en eindigde op 2 januari 2022. Het vergelijkende boekjaar 2020 bestond uit 53 weken. Boekjaar 2020 begon op 30 december 2019 en eindigde op 3 januari 2021.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro’s. Dit is tevens de functionele valuta. De bedragen in de jaarrekening zijn gepresenteerd in € 1.000,-, afgerond naar het dichtstbijzijnde duizendtal, behalve waar dit anders is aangegeven.

Continuïteit

De uitbraak van het coronavirus in 2020 en de daarmee samenhangende coronacrisis heeft nog steeds een grote impact op de samenleving. In 2021 was de coronapandemie nog steeds gaande. Deze pandemie heeft de afgelopen jaren ook voor de retailsector een significante (operationele) impact gehad. Als supermarktbedrijf vervullen we een cruciale functie en hebben we een extra verantwoordelijkheid voor de samenleving.  Om deze reden is Jumbo door de overheid aangewezen als cruciale beroepsgroep. Net zoals in de voorgaande jaren, hebben de Nederlandse en Belgische regeringen significante ingrepen gedaan om de maatschappelijk en economisch impact te beperken. De omzet van Jumbo is mede door deze maatregelen significant toegenomen ten opzichte van het jaar voor de coronapandemie.

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat de coronacrisis op middellange en lange termijn impact gaat hebben op de economie. De retailsector zal in toenemende mate belemmeringen zien ten aanzien van zowel personeel als materieel. Dit brengt risico’s voor Jumbo met zich mee door potentiële personeelstekorten en tekorten aan grondstoffen. In 2021 heeft Jumbo de kosten al zien stijgen van onder andere energie, grondstoffen en personeel. Ook ontstonden bij leveranciers in toenemende mate voorraadtekorten vanwege een gebrek aan transportcapaciteit en kregen steeds meer regio’s te maken met arbeidsmarktkrapte. Door deze stijgende kosten komt de winstgevendheid meer onder druk te staan, maar er is op dit moment geen reden om te concluderen dat de continuïteit van Jumbo in het gedrang komt.

In tegenstelling tot de supermarkten van Jumbo zijn gedurende 2020 en 2021 de restaurants van La Place hard geraakt door de (gedeeltelijke) sluiting van horecagelegenheden. Ook in 2021 blijven de omzetten in de restaurants ver onder plan. La Place heeft echter geen gebruik gemaakt van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling) aangezien de Groep ervan overtuigd is dat deze steun terecht moet komen bij ondernemers die het harder nodig hebben. Als onderdeel van de strategische samenwerking tussen La Place en Vermaat Groep, heeft Vermaat Groep per 1 april 2021 de exploitatie van 44 La Place restaurants overgenomen. Deze samenwerking is tevens gestoeld op continuïteit van de La Place formule.

Voor Jumbo is er op dit moment geen reden om te concluderen dat de continuïteit in het gedrang komt door de maatschappelijke en economische situatie. Jumbo blijft volop investeren in de toekomst. De jaarrekening is derhalve opgesteld in de veronderstelling van continuïteit. Jumbo blijft het beleid en het advies van de diverse nationale en internationale instellingen volgen en doet tegelijkertijd haar uiterste best om haar activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten, rekening houdend met de gezondheid van haar medewerkers en het milieu.

Grondslagen voor de consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Jumbo zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot Jumbo behorende vennootschappen en andere rechtspersonen, waarin Jumbo een overheersende zeggenschap heeft over het financiële en operationele beleid.

Er is sprake van overheersende zeggenschap op het moment dat Jumbo de zeggenschap over de deelneming kan uitoefenen, is blootgesteld aan variabele opbrengsten uit hoofde van haar betrokkenheid bij de deelneming, en Jumbo in staat is om de relevante activiteiten van de deelneming aan te sturen. Wanneer Jumbo niet over de meerderheid van de stemrechten of gelijksoortige rechten in een deelneming beschikt, betrekt zij alle relevante feiten en omstandigheden in de beoordeling of zij zeggenschap over de deelneming kan uitoefenen.

De financiële gegevens van de geconsolideerde groepsmaatschappijen met uitzondering van J&C Acquisition Holding B.V. zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen, rekening houdend met de eliminatie van onderlinge verhoudingen en transacties. J&C Acquisition Holding B.V. wordt op basis van de economische realiteit voor 66,67% proportioneel verantwoord in Jumbo, waarbij alleen geleverd wordt aan de aandeelhouders en op basis van de financiële verdeling van 66,67% voor Jumbo en 33,33% voor Coop Holding B.V.

In de consolidatie met Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. zijn ultimo boekjaar de volgende deelnemingen begrepen (in percentage van aandelenkapitaal):

Vennootschap

Plaats van vestiging

2021

2020

Jumbo Food B.V.

Veghel

100%

100%

 

- Jumbo Distributiecentrum B.V.

Veghel

100%

100%

  

> Jumbo Logistiek Vastgoed B.V.

Veghel

100%

100%

 

- Jumbo Supermarkten B.V.

Veghel

100%

100%

  

> Jumbo Supermarkten Vastgoed B.V.

Veghel

100%

100%

   

> EMTÉ Kapelle B.V.

Veghel

100%

100%

 

- Euroselect B.V.

Veghel

100%

100%

 

- Jumbo Omnichannel B.V.

Veghel

100%

100%

  

> Jumbo Omnichannel Vastgoed B.V.

Veghel

100%

100%

 

- Jumbo België B.V.

Brasschaat

100%

100%

  

> Jumbo België Franchise 1 B.V.

Brasschaat

100%

-

La Place Food Groep B.V.

Veghel

100%

100%

 

- La Place Food B.V.

Veghel

100%

100%

 

- La Place Food GmbH

Montabaur

100%

100%

J&C Acquisition Holding B.V.

Veghel

50%

50%

Gedurende 2021 hebben de volgende naamswijzigingen plaatsgevonden: 

 • Jumbo Groep Holding B.V. heeft haar naam gewijzigd in Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

 • Jumbo Food Groep B.V. heeft haar naam gewijzigd in Jumbo Food B.V.

Jumbo heeft in 2021 de volgende wijzigingen doorgevoerd in de bedrijfsstructuur:

 • Jumbo België B.V. heeft op 31 augustus 2021 Jumbo België Franchise 1 B.V. opgericht.

 • Jumbo Supermarkten B.V. heeft op 31 december 2021 de aandelen in Coback B.V. (inclusief HEMA Bakkerijen B.V.) geacquireerd.

 • Jumbo Supermarkten B.V. heeft op 31 december 2021 de aandelen in Coback B.V. (inclusief HEMA Bakkerijen B.V.) verkocht.

Het structuurregime is van toepassing op Jumbo. De vennootschap wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. Toezicht vindt plaats door de Raad van commissarissen.

Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. is de moedermaatschappij van de Groep. Stichting Jumbo Groep beheert 100% van de geplaatste aandelen en is opgericht om de belangen van de ultieme aandeelhouders van Jumbo te behartigen. Stichting Jumbo Groep is geen moedermaatschappij, aangezien Stichting Jumbo Groep niet gerechtigd is tot of is blootgesteld aan variabele opbrengsten uit hoofde van haar betrokkenheid bij Jumbo.

Bedrijfscombinaties

Een bedrijfscombinatie wordt verwerkt op basis van de ‘purchase accounting’ methode per overnamedatum. Dit is de datum waarop de overheersende zeggenschap naar Jumbo is overgegaan.

Jumbo waardeert de goodwill per overnamedatum als het positieve verschil tussen de overgedragen vergoeding minus de reële waarde van de identificeerbare verworven activa en aangegane verplichtingen. Indien het verschil negatief is, wordt een boekwinst in de winst- en verliesrekening verantwoord.

In overgedragen vergoedingen worden geen bedragen begrepen voor de afwikkeling van bestaande relaties. Dergelijke bedragen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen. Door Jumbo gemaakte transactiekosten bij de verwerving van een bedrijfscombinatie, niet zijnde kosten van de uitgifte van vreemd- of eigenvermogensinstrumenten, worden in de winst- en verliesrekening verantwoord wanneer zij worden gemaakt.

Bepaling reële waarde

Een aantal grondslagen en de informatieverschaffing van Jumbo vereisen de bepaling van de reële waarde van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Hierbij wordt het niveau vermeld van de hiërarchie van de reële waarden waarin dergelijke waarderingen worden ingedeeld. Conform IFRS 13 wordt voor de bepaling van de reële waarde van de opgenomen financiële instrumenten een aantal waarderingsniveaus gedefinieerd:

 • Niveau 1: genoteerde marktprijzen (niet gecorrigeerd) in actieve markten voor identieke activa of verplichtingen.

 • Niveau 2: input die geen onder niveau 1 vallende genoteerde marktprijzen betreft en die waarneembaar is voor het actief of de verplichting, hetzij rechtstreeks (in de vorm van een prijs) hetzij indirect (afgeleid van een prijs).

 • Niveau 3: input voor het actief of de verplichting die niet is gebaseerd op waarneembare marktgegevens (niet-waarneembare input). Jumbo maakt bij deze bepaling gebruik van algemeen geaccepteerde waarderingsmodellen.

De methoden waarop de reële waarde is bepaald, zijn hierna voor de relevante posten opgenomen.

Immateriële activa

De reële waarde van immateriële activa verkregen in het kader van bedrijfscombinaties is gebaseerd op de verwachte contante waarde van de kasstromen uit het gebruik van de activa of door gebruik te maken van een omzet multiple (niveau 3).

Materiële vaste activa

De reële waarde van materiële vaste activa verkregen in het kader van bedrijfscombinaties is gebaseerd op de marktwaarde. De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen het actief kan worden verhandeld tussen een goed geïnformeerde koper en verkoper in een zakelijke transactie tussen derde partijen (niveau 3).

Voorraden

De reële waarde van de voorraden verkregen in een bedrijfscombinatie wordt vastgesteld op basis van de geschatte verkoopprijs bij normale bedrijfsuitoefening minus de geschatte kosten voor verkoop en verkoopgereed maken en minus een redelijke winstmarge gebaseerd op de inspanningen die nodig zijn voor het verkoopgereed maken en verkopen van de voorraden (niveau 3).

Financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden)

De handels- en overige vorderingen, handelsschulden en overige verplichtingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de effectieve rentemethode, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van de individuele beoordeling van de vorderingen. Bij het bepalen van het effectieve rentepercentage wordt rekening gehouden met opslagen en kortingen op het moment van de acquisitie (niveau 3).

Afgeleide financiële instrumenten (zoals derivaten)

De reële waarde van afgeleide financiële instrumenten wordt gevormd door het geschatte bedrag dat Jumbo zou ontvangen of betalen om het contract per balansdatum te beëindigen. Daarbij wordt rekening gehouden met de actuele rente en de actuele kredietwaardigheid van beide contractpartijen. Deze waarderingen worden op redelijkheid gecontroleerd met behulp van technieken gebaseerd op contant gemaakte kasstromen op basis van de voorwaarden en de looptijden van het contract en met gebruikmaking van de marktrente voor een vergelijkbaar instrument per waarderingsdatum (niveau 2).

Vreemde valuta

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de geconsolideerde jaarrekening in euro’s verwerkt tegen de koers op transactiedatum. De uit de omrekening voortvloeiende verschillen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Jumbo heeft belangen in vennootschappen die in de Europese Unie gevestigd zijn (Nederland, België en Duitsland) en die de euro als functionele en rapporteringvaluta hanteren.

Effecten van invoering van nieuwe grondslagen voor huidige boekjaar

Als gevolg van de Covid-19-pandemie zijn huurconcessies aan huurders verleend. Dergelijke concessies kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder betaalpauzes, uitstel van betaling of huurkortingen. In mei 2020 heeft de IASB een wijziging aangebracht in IFRS 16  ‘Leases’ die huurders een vereenvoudiging biedt voor de boekhoudkundige verwerking van huurconcessies die een direct gevolg zijn van de Covid-19 pandemie. Als praktisch hulpmiddel kan een huurder ervoor kiezen om niet te beoordelen of een aan Covid-19 gerelateerde huurconcessie van een verhuurder een wijziging van de huurovereenkomst is. Een lessee die deze keuze maakt, verantwoordt elke wijziging in leasebetalingen die voortvloeien uit de aan Covid-19 gerelateerde huurconcessie op dezelfde manier als hij de wijziging onder IFRS 16 zou verwerken, als de wijziging geen wijziging van de lease zou zijn. De wijziging is van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 juni 2020. Eerdere toepassing is toegestaan. Jumbo heeft in de jaarrekening 2020 gebruik gemaakt van dit praktische hulpmiddel. Deze aanpassing had geen significante impact op de geconsolideerde jaarrekening van Jumbo. In 2021 heeft Jumbo geen Covid-19 gerelateerde huurconcessie genoten.

In aanvulling op de al geldende grondslagen op het gebied van de hervorming van de interbancaire benchmark tarieven, heeft de IASB in augustus 2020 fase 2 aanpassingen van deze hervormingen doorgevoerd in IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’, IAS 39 ‘Financiële instrumenten: opname en waardering’, IFRS 7 ‘Financiële instrumenten: toelichtingen’, IFRS 4 ‘Verzekeringscontracten’ en IFRS 16 ‘Leases’. Fase 2-aanpassingen dienen toegepast te worden met ingang van boekjaren die starten op of na 1 januari 2021. Jumbo houdt financiële instrumenten aan die gebaseerd zijn op interbancaire benchmark tarieven, te weten Euribor. Als onderdeel van de hervorming van de interbancaire benchmarktarieven blijft Euribor bestaan. Geen van de financiële instrumenten die worden aangehouden door Jumbo is gebaseerd op interbancaire benchmarktarieven die zijn vervangen. Daarom heeft deze aanpassing geen significante impact op de geconsolideerde jaarrekening van Jumbo. De hervorming van interbancaire benchmarktarieven heeft potentieel impact op hedge accounting-relaties. Jumbo past geen hedge accounting toe en daarom heeft dit element geen impact op de geconsolideerde jaarrekening van Jumbo.

Effecten van invoering van herziene grondslagen voor toekomstige jaren

De IASB heeft de volgende standaarden, wijzigingen in standaarden en interpretaties uitgegeven die in 2021 nog niet van kracht zijn en daarom niet zijn toegepast in deze geconsolideerde jaarrekening: 

 • IFRS 16 'Leases' (wijziging): verlenging van de praktische vereenvoudiging om Covid-19 gerelateerde huurconcessies te verwerken;

 • IFRS 3 'Bedrijfscombinaties', IAS 16 'Materiële vaste activa' en IAS 37 'Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa': een aantal wijzigingen met een beperkte werkingssfeer;

 • IAS 1 'Presentatie van de jaarrekening' (wijziging): verduidelijking met betrekking tot de classificatie van verplichtingen als langlopend en kortlopend;

 • IAS 1 'Presentatie van de jaarrekening' en IAS 8 'Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten' (wijziging): verduidelijking met betrekking tot het onderscheid tussen schattingswijzigingen en wijzigingen in waarderingsgrondslagen;

 • IAS 12 'Belastingen' (wijziging): latente belastingposities met betrekking tot activa en verplichtingen die voortvloeien uit één enkele transactie;

 • IFRS 17 'Verzekeringscontracten': vervangt de bestaande standaard IFRS 4 'Verzekeringscontracten'.

Jumbo past deze standaarden en interpretaties niet vervroegd toe en verwacht niet dat de toepassing hiervan een significante impact heeft op Jumbo’s toekomstige geconsolideerde jaarrekening.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Het geconsolideerde kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. De kasstromen zijn onderscheiden in kasstromen uit operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen die zijn gehanteerd in de winst- en verliesrekening. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente zijn respectievelijk opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten en de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt.

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het geconsolideerde kasstroomoverzicht opgenomen.