1. Netto-omzet

De netto-omzet is de omzet (exclusief btw) die is gerealiseerd door Jumbo en La Place. Dit betreft de omzet die is gerealiseerd door verkopen via de eigen winkels (inclusief online) en restaurants en via de distributiecentra aan derden (met name franchisenemers). De netto-omzet is als volgt in te delen:

 

2021

2020

Jumbo eigen winkels (inclusief online)

3.749.266

3.687.709

Jumbo franchise

3.988.276

3.965.630

Jumbo België

95.737

47.125

La Place restaurants

7.408

36.372

 

7.840.687

7.736.836

De daling in de omzet voor de La Place restaurants houdt verband met de overname van 44 restaurants door Vermaat Groep en de noodgedwongen sluitingen door de coronamaatregelen. 

Schattingen en oordelen

Jumbo houdt verschillende spaaracties, waaronder Jumbo Extra’s, waar consumenten punten sparen die in de toekomst kunnen worden ingewisseld voor korting op producten of gratis producten. Er wordt een beste inschatting gemaakt hoeveel van de uitgegeven punten door de consument worden ingeleverd en wat de verwachte inwisselmix zal zijn. Ten tijde van de initiële aankoop wordt omzet uitgesteld, tot het moment dat de consumenten de punten aanwenden voor korting of gratis producten.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De netto-omzet bestaat uit de opbrengsten uit hoofde van geleverde goederen en diensten, inclusief horeca, aan consumenten en de detailhandel, onder aftrek van kortingen en exclusief de over de omzet geheven belastingen. De netto-omzet inzake leveringen aan consumenten wordt verantwoord bij afrekening door de consumenten aan de kassa. De netto-omzet inzake leveringen aan franchisenemers en derden wordt verantwoord bij levering uit de distributiecentra of bij levering vanuit leveranciers. Opbrengsten van diensten worden verantwoord naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.