4. Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit:

 

2021

2020

Opbrengsten verhuur onroerend goed

110.538

103.395

Reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

303

40.100

Geleverde diensten aan franchisenemers

12.279

10.505

Opbrengsten uit verkoop onroerend goed

5.611

188

Opbrengsten uit verkoop bedrijfsonderdelen

12.609

-

Overige

30.229

26.280

 

171.569

180.468

De reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten betreft de reële waarde mutatie op de aangehouden rentederivaten (2020: reële waarde mutaties op rentederivaten van € 128 en op de koopoptie bij Supermarkt Vastgoed Fonds van € 39.972).

Onder de overige bedrijfsopbrengsten zijn ook de vergoedingen opgenomen die aan de franchisenemers en andere afnemers zijn berekend voor geleverde diensten. 

In 2021 bestaat de opbrengst uit verkoop onroerend goed voor € 1.733 uit opbrengsten sale en leaseback transacties (2020: € 881) en voor € 3.878 uit boekwinsten op verkoop onroerend goed.

De opbrengst uit verkoop bedrijfsonderdelen is ontstaan uit de acquisitie en verkoop van de aandelen in Coback B.V. en haar dochteronderneming HEMA Bakkerijen B.V. Voor een nadere toelichting op deze transactie wordt verwezen naar de Significante transacties.

Onder Overige zijn mede inbegrepen de opbrengsten voor leveringen van winkel- en horecaexploitaties aan franchisenemers en opbrengsten in verband met verkoop van activa.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de onderliggende overeenkomsten.

Opbrengsten uit subleasecontracten die zich classificeren als operationele leases zijn verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten. Het uitgangspunt van Jumbo is om geen onroerend goed voor verkooplocaties in eigendom te hebben. De opbrengsten verhuur onroerend goed hebben daarom enkel betrekking op opbrengsten uit subleaseovereenkomsten met, voornamelijk, ondernemers waarbij Jumbo dus als lessor fungeert.

Onder de overige bedrijfsopbrengsten zijn ook de vergoedingen opgenomen die aan de franchisenemers en andere afnemers zijn berekend voor geleverde diensten. Daarnaast zijn hierin begrepen de opbrengsten die zijn ontvangen voor leveringen van winkel- en horecaexploitaties aan franchisenemers en opbrengsten in verband met verkoop van activa.