6. Algemene beheerkosten

De algemene beheerkosten bestaan uit:

 

2021

2020

Personeelskosten

-77.053

-108.493

Afschrijvingskosten

-26.735

-25.654

Onderhoudskosten

-33.025

-30.756

Huurkosten onroerend goed

-6.800

-2.804

Overige algemene beheerkosten

-63.353

-73.244

 

-206.966

-240.951

De algemene beheerkosten zien met name toe op de kosten van het hoofdkantoor, waaronder personeelskosten, kosten ICT en overige indirecte kosten. 

De daling van de personeelskosten houdt mede verband met een daling in de variabele beloningen. 

De honoraria van de externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. ('PwC') die ten laste van de winst- en verliesrekening zijn gebracht (toegerekend aan het betreffende boekjaar), kunnen als volgt worden samengevat:

 

2021

2020

Controle van de jaarrekening

-512

632

Andere controleopdrachten

-12

-

Fiscale adviesdiensten

-

-

Andere niet-controle diensten

-

-42

 

-524

590

In 2021 bedragen de kosten die zijn gemaakt zijn met betrekking tot het overige PwC-netwerk € 139 (2020: € 100).  

Grondslagen voor resultaatbepaling

Onder de algemene beheerkosten zijn de kosten inbegrepen die worden gemaakt in het kader van de beheersing van de activiteiten van Jumbo. Eveneens zijn de afschrijvingskosten voor gebruiksrechten leasecontracten opgenomen, waar deze betrekking hebben op locaties niet zijnde distributiecentra of verkooplocaties.