8. Financiële baten en lasten

De post financiële baten en lasten kan als volgt worden gespecificeerd:

 

2021

2020

Financiële baten

  

Rentebaten leasecontracten

146

5.185

Overige renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten

1.589

2.076

 

1.735

7.261

Financiële lasten

  

Rentelasten leaseverplichtingen

-30.455

-31.170

Rente leningen kredietinstellingen

-3.876

-2.786

Waardemutatie pensioenen

-34

-96

Afschrijving bankenfee

-399

-614

Overige rentelasten en soortgelijke kosten

-3.042

-6.330

 

-37.806

-40.996

Stand einde boekjaar

-36.071

-33.735

Grondslagen voor resultaatbepaling

De financiële baten omvatten de rentebaten op geïnvesteerde gelden en rente-inkomsten op financial sublease en reële waardestijgingen van afgeleide financiële instrumenten voor zover deze in het resultaat worden verantwoord. De financiële lasten omvatten onder andere de rentelasten op opgenomen gelden, rente inzake leaseverplichtingen uit hoofde van gebruiksrechten leasecontracten, financieringskosten over voorzieningen en verplichtingen en reële waardedalingen van afgeleide financiële instrumenten voor zover deze in het resultaat worden verantwoord. Financiële baten en lasten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening op basis van de effectieve rentemethode.