9. Belastingen

Belastingen

De post belastingen kan als volgt worden gespecificeerd:

 

2021

2020

Acute belastinglast

-39.863

-54.561

Uitgestelde belastingbate/(last)

-204

-12.246

Belastingen

-40.067

-66.807

De aansluiting tussen het nominale belastingtarief en de effectieve belastingdruk is als volgt:

  

2021

 

2020

Resultaat vóór belastingen

  

154.332

  

203.679

       

Nominaal belastingtarief

 

-25,0%

-38.574

 

-25,0%

-50.866

Tariefswijzigingen

 

-3,8%

-5.860

 

-12,1%

-24.669

Overige correcties

 

2,7%

4.191

 

2,5%

5.049

Aanpassingen van voorgaande jaren

 

0,1%

176

 

1,8%

3.679

Effectieve belastingdruk / Belastingen

 

-26,0%

-40.067

 

-32,8%

-66.807

De tariefswijzigingen hebben betrekking op het aangenomen Belastingplan 2022. Het tarief van de vennootschapsbelasting is verhoogd naar 25,8% (2020: 25%) per 2022. De latente belastingverplichtingen per ultimo 2021 zijn opgenomen tegen de gewijzigde tarieven, dit heeft een effect van € 5.860 (2020: € 24.669) op de belastingen in de winst- en verliesrekening.

De overige correcties betreffen voornamelijk een deelnemingsvrijstelling en de innovatiebox. De aanpassingen voorgaande jaren betreffen correcties op basis van de definitief ingediende aangiften.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden, per belastingjurisdictie, in de balans gesaldeerd gepresenteerd en hebben overwegend een langlopend karakter.

Het verloop van de latente belastingvorderingen bestaat ultimo 2021 uit vorderingen op de Belgische belastingjurisdictie (ultimo 2020: de Belgische en Duitse belastingjurisdictie). Het verloop van de latente belastingvorderingen is als volgt:

  

2020

 

Mutaties gedurende het boekjaar

 

2021

  

Vordering

Verplichting

 

via winst- en verliesrekening

via totaal-resultaat

 

Vordering

Verplichting

Immateriële vaste activa

 

-

-459

 

620

-

 

161

-

Materiële vaste activa

 

176

-

 

240

-

 

416

-

Gebruiksrechten leasecontracten

 

-

-4.289

 

-7.963

-

 

-

-12.252

Pensioenen en overige
uitgestelde beloningen

 

-

-

 

31

-15

 

16

-

Leaseverplichtingen

 

4.266

-

 

8.051

-

 

12.317

-

Overige activa en passiva

 

-

1

 

-

-

 

1

-

Verliescompensatie

 

3.355

-

 

60

-

 

3.415

-

Saldering latente vorderingen en verplichtingen

 

-4.747

4.747

 

-

-

 

-12.252

12.252

Netto latente belastingvorderingen

 

3.050

-

 

1.039

-15

 

4.074

-

De latente belastingverplichtingen bestaan ultimo 2021 uit verplichtingen aan de Nederlandse en Duitse belastingjurisdictie (ultimo 2020: de Nederlandse belastingjurisdictie). Het verloop van de latente belastingverplichtingen is als volgt:

  

2020

 

Mutaties gedurende het boekjaar

 

2021

  

Vordering

Verplichting

 

via winst- en verliesrekening

via totaal-resultaat

 

Vordering

Verplichting

Immateriële vaste activa

 

-1.634

202.122

 

922

-

 

-3.726

205.136

Materiële vaste activa

 

-3.355

1.321

 

707

-

 

-3.697

2.370

Gebruiksrechten leasecontracten

 

-

639.301

 

-2.763

-

 

-

636.538

Financiële vaste activa

 

-

1.933

 

645

-

 

-

2.578

Pensioenen en overige uitgestelde beloningen

 

-3.062

-

 

-876

515

 

-3.423

-

Voorzieningen

 

-

4.566

 

-1.256

-

 

-

3.310

Leaseverplichtingen

 

-648.877

-

 

-3.945

-

 

-652.822

-

Langlopende verplichtingen

 

-5.296

-

 

-993

-

 

-6.289

-

Overige activa en passiva

 

-16.350

96

 

13.686

-

 

-2.639

71

Herinvesteringsreserve

 

-

15.322

 

-4.884

-

 

-

10.438

Saldering latente vorderingen en verplichtingen

 

678.574

-678.574

 

-

-

 

672.596

-672.596

Netto latente belastingverplichtingen

 

-

186.087

 

1.243

515

 

-

187.845

De latente belastingverplichtingen voor de Nederlandse belastingjurisdictie zijn per ultimo 2021 per saldo opgenomen tegen het gewijzigde tarief van 25,8% (2020: 25%).

De latente belastingvorderingen zijn voor € -171 kortlopend (2020: € 162), de latente belastingverplichtingen zijn voor € 33.024 (2020: € 1.050) kortlopend.

De mutatie van de latente belastingen in het overzicht van het totaalresultaat betreft de belasting over de actuariële resultaten op de toegezegd-pensioenregelingen van € 530 (2020: € -970) en de belastingen op de ongerealiseerde herwaarderingen van de afgeleide financiële instrumenten van nihil (2020: € -2).

Belastingvorderingen en -verplichtingen

De lopende (acute) belastingvorderingen en -verplichtingen hebben betrekking op de fiscale posities van de betreffende groepsonderdelen, bestaande uit nog niet afgewikkelde fiscale boekjaren onder aftrek van voorheffingen of voorlopige teruggaven.

Fiscale eenheid

Ultimo boekjaar 2021 zijn voor de omzetbelasting alle in de consolidatie begrepen Nederlandse groepsmaatschappijen vanaf moment van oprichting dan wel acquisitie in de fiscale eenheid Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. opgenomen, met uitzondering van Euroselect B.V., J&C Acquisition Holding B.V., Coback B.V. en HEMA Bakkerijen B.V.

Ultimo boekjaar 2021 zijn voor de vennootschapsbelasting alle in de consolidatie begrepen Nederlandse groepsmaatschappijen vanaf moment van oprichting dan wel acquisitie in de fiscale eenheid Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. opgenomen, met uitzondering van J&C Acquisition Holding B.V., Coback B.V. en HEMA Bakkerijen B.V.

Door opname in een fiscale eenheid zijn de groepsmaatschappijen van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de betreffende fiscale eenheid.

Schattingen en oordelen

Bij de bepaling van de acute en latente belastingposities heeft Jumbo bepaalde schattingen moeten maken. Nieuwe informatie kan beschikbaar komen die Jumbo aanleiding geeft de schattingen aan te passen. Dergelijke aanpassingen in de latente belastingposities worden in de belastingen verantwoord in de periode dat de aanpassingen worden vastgesteld.

Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die latente belastingvorderingen voortvloeiende uit voorwaartse verliescompensatie, worden gewaardeerd voor zover het op basis van de actueel beschikbare informatie waarschijnlijk is dat het actief in de toekomst wordt gerealiseerd. Uitgestelde belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel wordt gerealiseerd.

Waarderingsgrondslagen

De belastingen over het resultaat van het verslagjaar bestaan uit de over het commercieel resultaat verschuldigde dan wel te ontvangen vennootschapsbelasting rekening houdend met vrijgestelde resultaatbestanddelen. De winstbelasting wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking heeft op posten die in het overzicht van het totaalresultaat worden opgenomen, in welk geval de belasting in het overzicht van het totaalresultaat wordt verwerkt.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens de in deze jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en de fiscale voorschriften. De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de aan het einde van het verslagjaar bekende belastingtarieven, waartegen naar verwachting toekomstige afwikkeling plaatsvindt. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.