2. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit: 

 

2021

2020

Deelnemingen

1.290.532

1.143.743

Reële waarde afgeleide financiële instrumenten

430

128

 

1.290.962

1.143.871

Een overzicht van de deelnemingen is opgenomen in de algemene toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. 

Het verloop van de deelnemingen is als volgt:

 

2021

2020

Stand begin boekjaar

1.143.743

898.441

   

Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen

30.210

89.799

Resultaat deelnemingen

116.579

155.503

Stand einde boekjaar

1.290.532

1.143.743

Waarderingsgrondslagen

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele garant staat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de waarderingsgrondslagen van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. zoals toegepast in de geconsolideerde jaarrekening.