4. Voorzieningen

De voorzieningen bestaan uit een latente belastingverplichting.

Het verloop van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

  

2020

 

Mutaties gedurende het boekjaar

 

2021

  

Vordering

Verplichting

 

via winst- en verliesrekening

via totaal-resultaat

 

Vordering

Verplichting

Immateriële vaste activa

 

-1.634

202.122

 

922

-

 

-3.726

205.136

Materiële vaste activa

 

-3.355

1.321

 

707

-

 

-3.697

2.370

Financiële vaste activa

 

-

1.933

 

645

-

 

-

2.578

Pensioenen en overige uitgestelde beloningen

 

-3.062

-

 

-876

515

 

-3.423

-

Langlopende verplichtingen

 

-5.296

-

 

-993

-

 

-6.289

-

Overige activa en passiva

 

-16.351

96

 

13.688

-

 

-2.638

71

Herinvesteringsreserve

 

-

15.322

 

-4.884

-

 

-

10.438

Saldering latente vorderingen en verplichtingen

 

29.699

-29.699

 

-

-

 

19.773

-19.773

Netto latente belastingverplichtingen

 

-

191.096

 

9.209

515

 

-

200.820

De latente belastingverplichting is voor € 21.978 (2020: € 8.873) kortlopend.