Vennootschappelijke balans per 2 januari 2022

Voor winstbestemming, in € 1.000

   

ACTIVA

Noot

2 januari 2022

3 januari 2021

Vaste activa

   

Financiële vaste activa

2

1.290.962

1.143.871

  

1.290.962

1.143.871

    

Vlottende activa

   

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

137.223

146.376

Liquide middelen

 

284

8.236

  

137.507

154.612

TOTAAL ACTIVA

 

1.428.469

1.298.483

    
    

PASSIVA

Noot

2 januari 2022

3 januari 2021

Eigen vermogen

   

Geplaatst kapitaal

 

8

8

Wettelijke reserve

 

228.692

188.063

Algemene reserves

 

330.806

363.681

Onverdeeld resultaat

 

114.265

136.872

Totaal eigen vermogen

3

673.771

688.624

    

Voorzieningen

4

200.820

191.096

    

Langlopende verplichtingen

5

348.129

348.530

    

Kortlopende verplichtingen

   

Kortlopende leningen en overige verplichtingen

5

100.000

-

Kredietinstellingen

 

101.648

52.984

Vennootschapsbelasting

 

1.272

15.551

Overige schulden en overlopende passiva

 

2.829

1.698

  

205.749

70.233

Totaal verplichtingen

 

754.698

609.859

TOTAAL PASSIVA

 

1.428.469

1.298.483