Vergaderingen Raad van Commissarissen

De RvC is in het verslagjaar zesmaal voor een reguliere vergadering bijeengekomen. Naast de reguliere bijeenkomsten volgens een vooraf vastgesteld vergaderschema, is de RvC veelvuldig bijeengeweest als gevolg van het onderzoek door het Openbaar Ministerie. De RvC vergadert doorgaans in volledige bezetting. Van een frequente afwezigheid van een of meerdere leden is geen sprake geweest. De RvC kwam in het verslagjaar ook afzonderlijk van de Jumbo directie bijeen.

In het verslagjaar 2022 hebben de volgende onderwerpen de agenda van de RvC bepaald: de gevolgen van de coronapandemie, de ontwikkeling van de foodretailmarkt in het algemeen, de totstandkoming en implementatie van het nieuwe Meerjarenplan en nader geconcretiseerd in het Jaarplan 2023, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, initiatieven ten behoeve van de Jumbo formule en differentiatie, de marketingcampagnes, de periodieke bespreking van de resultaten, maatschappelijke verantwoordelijkheid, de financiering van de onderneming, de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, risicobeheersings- en controlesystemen, integrated reporting, het onderzoek van KPMG, het besturingsmodel van Jumbo en overige onderwerpen met betrekking tot de toezichthoudende functie van de RvC

In dit verslagjaar is de aandacht in het bijzonder uitgegaan naar de implementatie van het nieuwe Meerjarenplan, de toekomst en rentabiliteit van e-commerce, de kwaliteitsslag op het assortiment, de groei en rentabiliteit van onze activiteiten in België, de totstandkoming en voortgang van onze strategie met betrekking tot duurzaamheid en gezondheid, mechanisatie van het logistieke netwerk, de Jumbo organisatie, medewerkerstevredenheid, en de uitgangspunten van de Jumbo formule. De RvC heeft het Jaarplan 2023 goedgekeurd, inclusief de begroting voor 2023.

Audit Committee

In 2022 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Audit Committee besproken: de financiële resultaten van Jumbo en La Place, de jaarrekening, financiering en fiscaliteit, strategische projecten, compliance, supply chain management, het Jaarplan, het audit charter, de managementletter en het accountantsverslag van de externe accountant en de kwartaalrapportages Internal Audit. Voorts is het Audit Committee betrokken bij de advisering ten aanzien van de gevolgen die het onderzoek van het Openbaar Ministerie mogelijk met zich meebrengt.

Commercial Committee

In 2022 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Commercial Committee besproken: merkpositionering en marketingbeleid, de NPS en klantonderzoeken, markt- en prijsontwikkelingen, assortimentsbeleid, marktpenetratie, omzetontwikkeling, prijs- en promobeleid, omnichannelstrategie en retail media. 

Governance & Remuneratie Committee

In 2022 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Governance Committee besproken: governance van de onderneming, successieplanning, relatie tussen het familiestatuut en de onderneming, langetermijnwaardecreatie, bezetting van de bestuurlijke organen en remuneratie.

People & Culture Committee

Dit Committee is in 2022 nieuw toegevoegd aan de RvC-organisatie. In dit eerste verslagjaar zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken: arbeidsmarktkrapte, cultuur en Jumbo DNA, verzuim en medewerkerstevredenheid.

Algemene Vergadering, jaarrekening, resultaatbestemming en decharge

De jaarrekening 2022 is voorzien van een accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

De RvC adviseert de Algemene Vergadering de jaarrekening 2022 vast te stellen en in overeenstemming met het voorstel van de statutaire directie het resultaat over 2022 toe te voegen aan de overige reserves. Ook adviseert de RvC de Algemene Vergadering decharge te verlenen aan de statutaire directie voor het gevoerde beleid, alsmede decharge te verlenen aan de RvC voor het gehouden toezicht.

De RvC hecht eraan haar waardering te uiten voor de grote inspanningen die het Jumbo directieteam en alle medewerkers in het verslagjaar hebben geleverd, alsook voor de in dit jaar bereikte resultaten.

Veghel, 28 februari 2023

Raad van Commissarissen
Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

Colette Cloosterman-van Eerd
Ton van Veen
Antony Burgmans

Piet Coelewij
Jacqueline Hoogerbrugge
Wilco Jiskoot