Toelichting kerngegevens

Consumentenomzet

De consumentenomzet betreft de omzet inclusief btw die is gerealiseerd door verkopen via de eigen Jumbo winkels (inclusief online), de eigen La Place restaurants en de aangesloten franchisenemers, zoals Vermaat. De omzet van het deel Jumbo is in 2022 met 3,2% gegroeid tot € 10,169 miljard. De consumentenomzetbijdrage van foodserviceformule La Place was met € 107 miljoen een plus van 106% ten opzichte van 2021. Hierin zitten nog steeds twee maanden met beperkingen vanwege coronamaatregelen.

Jaarrekeningomzet

De jaarrekeningomzet is de netto-omzet die is gerealiseerd door de Koninklijke Jumbo Food Groep. Dit betreft de totale omzet exclusief btw die is gerealiseerd uit verkopen via de eigen winkels (inclusief online), restaurants en via distributiecentra aan derden (met name franchisenemers). In 2022 nam de jaarrekeningomzet ten opzichte van het boekjaar 2021 met 4% toe. Deze stijging is voor een groot gedeelte toe te schrijven aan de gestegen prijzen.

Resultaat

Genormaliseerde en gerapporteerde EBITDA

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen betreft de EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige posten. In 2022 werden de eenmalige posten veroorzaakt door de aan overnames gerelateerde transacties, de additionele kosten van de opening van nieuwe winkels in België en tot slot de kosten die samenhangen met het onderzoek naar onze algemeen directeur en medeaandeelhouder Frits van Eerd. De daling van de gerapporteerde EBITDA in 2022 ten opzichte van 2021 wordt voornamelijk verklaard door de aanloopverliezen in België en de oplopende kosten als gevolg van de inflatie.

Bedrijfsresultaat (EBIT)

De daling van het bedrijfsresultaat in 2022 ten opzichte van 2021 wordt voornamelijk verklaard door de hogere amortisatie van de immateriële vaste activa en de hogere bijzondere waardeverminderingen. Het reguliere bedrijfsresultaat voor Nederland bleef procentueel stabiel vergeleken met vorig jaar. De bijzondere waardevermindering waren € 9,9 miljoen hoger in 2022 ten opzichte van 2021, dit is te verklaren door de uitdagende omstandigheden waar we momenteel in de wereld mee te maken hebben. De afschrijvingen waren per saldo € 32,6 miljoen hoger dan in 2021 als gevolg van (eerdere) investeringen in onze offline en online portfolio's.

Resultaat na belastingen

Ten opzichte van 2022 daalden de financiële baten en lasten met € 11 miljoen, mede door (contante) waarde mutaties van de financiële instrumenten en overige balansposities in verband met de gestegen rente. In de belastinglast over 2022 van € 11 miljoen is een eenmalig voordelig effect opgenomen van € 8,5 miljoen. De voorziening latente belastingverplichtingen is herijkt voor de tariefswijzigingen omtrent de Innovatiebox. Ook in voorgaande jaren vonden tariefswijzigingen voor de vennootschapsbelasting plaats.

Vermogen

Eigen vermogen

In 2022 is dividend uitgekeerd in lijn met eerdere jaren. In 2021 is extra dividend uitgekeerd in verband met de financiering van de gedeeltelijke overname van HEMA B.V. door de aandeelhouders van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De solvabiliteit, berekend als eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen, bedroeg ultimo 2022 13% (2021: 12%).

Nettoschuld

De nettoschuld is gedurende 2022 gestegen als gevolg van gedane investeringen alsmede de verkorting van de betaaltermijnen van MKB-leveranciers en versleveranciers. Dit resulteert in een stijging van de leverage ratio tot 4,32 ultimo boekjaar ten opzichte van 4,02 ultimo 2021. Wanneer we de nettoschuld corrigeren voor de onder de leaseverplichtingen ingerekende verlengingsopties bedraagt de leverage ratio ultimo boekjaar 2,31 ten opzichte van 2,17 ultimo 2021.

De kredietinstellingen corrigeren in de convenanten, waaronder in relatie tot de nettoschuld en EBITDA, volledig voor IFRS 16-effecten. Dit resulteert in een leverage ratio ultimo boekjaar van 1,23 (2021: 0,82), welke maximaal 3,0 mag bedragen.

Medewerkers

Het aantal medewerkers betreft medewerkers die aan het einde van het boekjaar in dienst waren van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. In deze aantallen zijn niet de medewerkers opgenomen die in dienst zijn bij de franchisenemers. De afname van het aantal medewerkers bij Jumbo is gecompenseerd door medewerkers die meer uren zijn gaan werken. Op FTE niveau zijn we gestegen met 62 FTE tot 15.787 FTE per jaareinde in 2022.

Vestigingen

Het aantal Jumbo winkels is toegenomen tot 712 ultimo boekjaar, bestaande uit 336 eigen filialen (incl. 19 Belgische winkels) en 376 franchisewinkels (incl. 8 Belgische winkels). In 2022 zijn 8 nieuwe winkels in Nederland geopend en zijn 8 winkels gesloten. In België hebben we in totaal 10 nieuwe winkels geopend. Het aantal La Place restaurants is gedaald met 4 tot 69 restaurants ultimo boekjaar, bestaande uit 7 eigen restaurants en 62 franchiserestaurants. Door de coronamaatregelen waren alle La Place vestigingen gedurende de eerste 2 maanden van 2022 tijdelijk gesloten.

Investeringen en verwervingen via bedrijfscombinaties in (im)materiële vaste activa

in € 1.000

2022

2021

Immateriële vaste activa

  

Goodwill

-

6.641

Vestigingspunten

36.528

28.936

(Zelfontwikkelde) software

99.380

101.031

Overig

949

1.581

 

136.857

138.189

   

Materiële vaste activa

  

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

-

3.226

Bouwkundige voorzieningen

62.682

58.193

Inventarissen en installaties

78.472

77.116

Andere vaste bedrijfsmiddelen

9.845

3.436

Activa in uitvoering

3.074

17.569

 

154.073

159.540

   

Totaal investeringen en verwervingen via bedrijfscombinaties

290.930

297.729

Immateriële vaste activa

De investeringen in vestigingspunten zien toe op de verkrijging van nieuwe individuele winkellocaties van Jumbo in Nederland en België. De nieuwe winkellocaties in 2022 zijn met name verkregen van ondernemers in deze twee landen. Het gaat hier om de locatie (met huurcontract) en eventuele materiële vaste activa en medewerkers. De investeringen in (zelfontwikkelde) software hebben met name betrekking op investeringen in ICT-applicaties, licenties en Online.

Materiële vaste activa

De investeringen in de materiële vaste activa houden met name verband met de ombouw van overgenomen winkellocaties, alsmede met de opening van nieuwe winkels en de verbouwing van bestaande Jumbo winkels en La Place vestigingen. Daarnaast zijn reguliere vervangingsinvesteringen gedaan in bestaande filialen, de distributiecentra, het hoofdkantoor, hardware en intern transportmaterieel. De investeringen in activa in uitvoering hebben met name betrekking op de bouw van nieuwe vestigingen in Nederland en België.