Aanvullende toelichting compliance

Code Geel: de gedragscode van Jumbo

In 2017 is de Jumbo gedragscode Code Geel geïntroduceerd. Het bewustzijn rondom Code Geel is uitgebreid naar de franchisenemers met wie we samenwerken, alsmede naar de uitzendbureaus. Code Geel bevat de gedragslijnen en omgangsvormen die we als bedrijf belangrijk vinden. Het is een kompas dat helpt de reputatie van Jumbo als organisatie en werkgever te versterken. Niet alleen geeft Code Geel richtlijnen voor het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, hij bevat ook bepalingen over integer handelen, respectvol samenwerken en de bescherming van bedrijfsmiddelen en -informatie. Van alle medewerkers op het hoofdkantoor, in de winkels, restaurants, bij de distributiecentra, EFC's en de hubs wordt verwacht dat zij Code Geel respecteren en naleven. Een van de doelstellingen die de Jumbo directie hanteert, is ervoor te zorgen dat compliance in alle onderdelen van de organisatie verzekerd is. Mede om die reden is het voortdurend onder de aandacht brengen van Code Geel opgenomen in het ICF.

Jumbo Speak Up-regeling

Via Speak Up kunnen medewerkers een (mogelijke) overtreding van Code Geel of een andere (mogelijke) misstand melden. Een effectief meldsysteem is essentieel voor een gezonde bedrijfscultuur. Jumbo hecht veel waarde aan eerlijkheid, integriteit en transparantie. Daarbij hoort een open en veilige werkomgeving waarin iedereen zich vrij voelt om zich uit te spreken en melding te maken van (mogelijke) misstanden die op wat voor manier dan ook te maken hebben met Code Geel. Op die wijze kunnen we problemen tijdig en correct aanpakken. Medewerkers kunnen een melding doen – indien gewenst anoniem – via verschillende kanalen:

  • Leidinggevende of HR Business Partner

  • Externe vertrouwenspersoon

  • Speak Up service (telefonisch of online)

Bij Jumbo is het Ethics Committee verantwoordelijk voor het ontvangen, toetsen en beoordelen van meldingen die via Speak Up zijn gedaan. Ook houdt het Ethics Committee toezicht op eventueel onderzoek. De Speak Up-regeling ziet niet toe op HR-gerelateerde meldingen, bijvoorbeeld over beoordelingen, arbeidsvoorwaarden, toepassing van de CAO of AVR, of soortgelijke kwesties.

Visie op fiscaliteit

Bij Jumbo willen we transparant zijn over onze bedrijfsvoering. Daarom hebben we ons in 2022 gecommitteerd aan
een nieuwe, door VNO-NCW ontwikkelde Tax Governance Code. Het doel van deze code is meer openheid te geven
over de belastingpositie van grote bedrijven in Nederland.

De groei van Jumbo en het karakter van de onderneming brengt met zich mee dat fiscale vraagstukken en daaraan gekoppelde fiscale risico’s proactief en met voldoende waarborgen beheerst dienen te worden. Jumbo ziet belastingafdracht daarmee ook als onderdeel van haar dagelijkse bedrijfsvoering. En belangrijker nog, als verantwoordelijkheid ten aanzien van de samenleving waar de klanten én Jumbo samen centraal in staan.

Jumbo staat voor fiscale transparantie en adequate risicobeheersing, zowel binnen als buiten de Jumbo organisatie. Met als resultaat een tijdige en volledige belastingafdracht in de landen waarin Jumbo opereert. Dit brengt met zich mee dat:

  1. het Jumbo directieteam van mening is dat belastingafdracht onderdeel is van maatschappelijk verantwoord ondernemen en zorgt derhalve voor fiscale draagkracht in de organisatie. Daarbij is naleving van de Jumbo fiscale strategie belangrijk en risk management op dit gebied wordt voldoende onder de aandacht gebracht.

  2. Jumbo voldoet aan de letter, het doel en de strekking van de belastingwetgeving in de landen waarin ze opereert.

  3. de totale belastbare winst van Koninklijke Jumbo Food Groep in overeenstemming is met economische en commerciële business rationale en deze daarbij wordt gerapporteerd in de juiste juridische entiteit en in de juiste belastingjurisdictie.

  4. Jumbo haar strategie op tax risk management en tax compliance, alsmede het totaalbedrag aan belastingbetalingen, zichtbaar voor derden openbaar maakt.

  5. relaties met (belasting)autoriteiten en overige externe stakeholders op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen verlopen.

Een volledig document over onze visie op fiscaliteit en onze fiscale strategie is te vinden op Jumborapportage.com/downloads.