5. Bouwen aan een robuuste, ondernemende organisatie mét passie voor de klant

We willen dat onze klanten overal dezelfde Jumbo wereld binnenstappen en daar een onovertroffen winkelervaring tegemoet treden. Onze medewerkers vervullen hierin een doorslaggevende rol. Vanuit die wetenschap bouwen we aan een robuuste en ondernemende organisatie met collega’s die goed in hun vel zitten en passie hebben voor de klant.

Goed werkgeverschap

Het is onze drive om onze klanten te ontzorgen en ze de best denkbare boodschap te bieden onder alle omstandigheden. Dat betekent dat we als bedrijf snel en doeltreffend moeten kunnen inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen. We werken daarom consequent aan het wendbaarder, robuuster en ondernemender maken van onze organisatie. In onze manier van werken staat het Jumbo DNA centraal: Samen, Ondernemen, Winnen.

Goed in je vel, lekker aan het werk

Om een prettige werkomgeving te kunnen bieden, investeren we in de vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers. Dit doen we onder de noemer Goed in je vel, lekker aan het werk. In dat kader bieden we onze collega’s bijvoorbeeld gratis fruit, leefstijlprogramma’s, online trainingen en een cursus Stoppen met roken aan. Ook besteden we extra aandacht aan meer bewegen, met bijvoorbeeld wandelroutes, work-outs voor thuis, de Jumbo Gym op het hoofdkantoor en een eigen fietsregeling. Sinds jaar en dag spannen we ons in voor een veilige werkomgeving. De nadruk ligt op werken met het juiste materiaal, strikte naleving van de voorschriften ten aanzien van hygiëne en toegang tot een divers aanbod opleidingen en trainingen op het gebied van veiligheid. In 2022 hebben we de workshop gericht op het tegengaan van ongewenst gedrag verplicht gesteld voor alle medewerkers.

Onze waardering voor de veerkracht en extra inzet van al onze medewerkers blijft groot. Dat belonen we niet alleen met een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook geven we collega’s structureel korting op hun boodschappen bij Jumbo. We bieden hulp en ondersteuning aan medewerkers die daaraan behoefte hebben, bijvoorbeeld op psychosociaal vlak of bij geldzorgen. Afgelopen jaren hebben de afdelingen binnen Jumbo de medewerkerstevredenheid op verschillende momenten in kaart gebracht. Onderwerpen die als verbeterpunten worden genoemd, zoals werkdruk, interne communicatie en samenwerkingsvormen, volgen we zo goed mogelijk op met gerichte acties. De feedback verschilt soms per afdeling. Om een completer beeld te krijgen van de medewerkerstevredenheid in het algemeen, voert Jumbo vanaf 2023 elk jaar een uniform, bedrijfsbreed onderzoek uit. Met dit onderzoek krijgen we ook de respons op de strategische speerpunten van ons Meerjarenplan 2022-2025.

Talentontwikkeling en recruitment

We vinden het erg belangrijk dat de juiste Jumbo medewerker op de juiste plek zit. Dat helpt ons bij het succesvol realiseren van onze strategie. Net zo belangrijk is een stimulerend werkklimaat met ruimte voor ontwikkeling. Binnen zo’n omgeving kunnen we immers alle potentiële talenten ontwikkelen en inzetten voor de organisatie. Om talenten met de juiste skills voor nu én de toekomst aan te trekken en te behouden, zetten we in op een inspirerende werkomgeving. We bieden collega’s volop mogelijkheden om carrière te maken: zij kunnen horizontaal, verticaal én cross-functioneel stappen zetten, en zichzelf persoonlijk en professioneel blijven ontwikkelen. In de huidige krappe arbeidsmarkt vissen veel werkgevers in dezelfde vijver. Bij Jumbo proberen we hier zoveel mogelijk uit te halen door steeds nadrukkelijk al deze punten onder de aandacht te brengen in de verschillende doelgroepgerichte recruitmentcampagnes. Naast de gebruikelijke inzet van online en offline wervingscampagnes, regionale en lokale activaties, recruitmentevents, campusevents, sponsoring van studie-, studenten- en sportverenigingen, zetten we in 2022 een roadshow door het hele land in met onze sollicitatiebus en organiseerden we open dagen, zoals de Hallo Jumbo dag voor toekomstige medewerkers.

Omdat we naast onze klanten onze medewerkers op 1 zetten, stimuleren we onze leidinggevenden om in kansen en oplossingen te denken in deze krappe arbeidsmarkt. Tevens organiseren we ons steeds vaker en meer op de beschikbaarheid van diverse doelgroepen, waaronder korte of flexibelere shifts voor studenten. Ook maken we het werk toegankelijker voor diverse doelgroepen, zoals anderstaligen. Verder zetten we in op het automatiseren en digitaliseren om benodigde capaciteit te verkleinen, uiteraard zonder de oprechte aandacht voor onze medewerker én de klant te verliezen.

Ontwikkelgerichte organisatie

Onze ruim 100.000 medewerkers zijn de meest zichtbare schakel in het succes van Jumbo. Door onze organisatie wendbaar én schaalbaar te maken, is het voor alle collega’s inzichtelijk binnen welke kaders zij ondernemerschap kunnen tonen. In die rol komen zij nog meer in hun kracht te staan.

De laatste jaren hebben we ons omgevormd tot een ontwikkelgerichte organisatie. Deze transformatie is mede ingegeven door onze snelle groei, waardoor de organisatie een stuk complexer is geworden. We realiseren ons dat we snel moeten kunnen anticiperen op alle veranderingen om ons heen en dat daarvoor alerte medewerkers de sleutel tot succes zijn. Sinds 2018 werken we onder de noemer Ontwikkelen & Presteren (O&P) met instrumenten die beoordelen en belonen niet langer automatisch aan elkaar koppelen. De continue dialoog over persoonlijke en professionele ontwikkeling staat hierbij centraal. Inmiddels hanteren we deze aanpak in al onze bedrijfsonderdelen.

Diversiteit en inclusie (D&I)

Jumbo is van en voor iedereen. We willen dat medewerkers zich bij ons thuis voelen en zich herkennen in onze waarden. Daarom stimuleren we een veilige, eerlijke en open werkomgeving, waarin je als medewerker kunt zijn wie je bent. Onze inspanningen zijn erop gericht om binnen onze organisatie te waarborgen dat iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, zich thuis, niet gediscrimineerd, gelijk behandeld en veilig voelt. De veelzijdigheid van onze medewerkers zorgt ervoor dat we van elkaar kunnen leren en zoveel mogelijk uit het aanwezige talent halen.

Jumbo bevordert diversiteit in de samenstelling van het medewerkersbestand via instroom en doorstroom door onder andere samen te werken met statushouders in een aantal van onze distributiecentra en winkels. Daarnaast werken we met ruim tweehonderd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werken we samen met ouderen (65+) in onze winkels. 

Op het vlak van man/vrouw verdeling binnen Jumbo boeken we stap voor stap resultaat. Eind 2022 bestond 29% van het senior management bij Jumbo uit vrouwen. Het directieteam telt drie vrouwelijke leden (38%), de Raad van Commissarissen twee (33%). Onze doelstelling is het aandeel vrouwen in de top verder te vergroten naar 33%. Van de medewerkers in de eigen Jumbo winkels is 52% vrouw. We willen dat collega’s bij gelijkwaardig werk een gelijkwaardige beloning krijgen. Daarom monitoren we binnen onze organisatie actief de beloning van mannen versus vrouwen.

Sinds 2021 meten we jaarlijks in hoeverre onze medewerkers zich thuis en veilig voelen bij Jumbo, zichzelf kunnen zijn en gelijke kansen hebben. Dit helpt ons om zowel de voortgang van onze acties te meten als gerichte maatregelen te nemen wanneer actuele gegevens daarom vragen. Voor het Jumbo hoofdkantoor, de winkels, distributiecentra en La Place hebben we een per bedrijfsonderdeel toegespitste aanpak ten aanzien van ongewenst gedrag ontwikkeld. Tijdens workshops komt aan bod wat ongewenst gedrag is, hoe je het kunt herkennen en voorkomen, en waar je terecht kunt als je hierover een melding wilt maken.

In ons proces van werving en selectie hebben we stappen gezet met het opstellen van inclusieve vacatureteksten, waarin we gender en cultuur op neutrale wijze benaderen, en met het voeren van sollicitatiegesprekken die uitsluitend over de aanwezige competenties gaan.

De activiteiten binnen ons D&I programma voeren we uit onder de noemer ‘Allemaal Anders, Samen Jumbo’.  Voor meer informatie: zie Jumborapportage.com.

Ondernemende en slagvaardige organisatie

Ook in 2022 zijn we blijven investeren in een klantgerichte en kostenbewuste Jumbo organisatie. Verdere optimalisatie van onze processen en systemen draagt hier in sterke mate aan bij. Feedback en betrokkenheid van onze medewerkers is daarbij van groot belang, evenals een intensieve begeleiding van collega’s bij het werken met efficiëntere middelen.

Operational excellence

Het programma Operational excellence richt zich op het verbeteren van onze processen én het activeren en faciliteren van een Elke-Dag-Beter-mindset. Het gaat hier om een manier van denken en werken die is ingegeven vanuit de noodzaak om continu voor verbetering te zorgen en de (interne) klant op steeds effectievere en efficiëntere wijze te bedienen.

Procesoptimalisaties

Het optimaliseren van belangrijke processen in de hele Jumbo organisatie moet zorgen voor een algehele versteviging van het bedrijfsfundament, verhoging van de klanttevredenheid en minimalisering van fouten in de uitvoering. We werken aan een ruimere beschikbaarheid van artikelen, onder meer door de samenstelling en indeling van het winkelschap sneller te kunnen aanpassen als de actualiteit daarom vraagt. Ook voeren we extra controles in om prijsaanpassingen correct en helder voor de klant te kunnen doorvoeren.

S4-programma

IT-systemen die up-to-date zijn en ons helpen bij het verwezenlijken van onze groeiambitie zijn onontbeerlijk. Daarom stappen we bedrijfsbreed over naar de nieuwste generatie van SAP, zodat we voldoen aan de eisen en verwachtingen voor de toekomst. Onder de naam S4 voeren we deze vernieuwing door. We bouwen aan processen en systemen die volgens één Standaard, die Stabiel en Simpel te gebruiken zijn en waarmee Snel beslissingen zijn te nemen. We stappen gefaseerd over op S4; in 2025 moet de hele organisatie ‘over’ zijn. S4 gaat concrete verbeteringen leveren. Zo worden de voorspellingen waar onze afdeling Supply Chain zich op baseert nauwkeuriger, richten we een nieuw promotieproces in, komen er tools voor de juiste productie van bijvoorbeeld afbakbroodjes in de winkel en breiden we de beschikbaarheid van elektronische schaplabels uit naar alle winkels.

Het vergroten van het bewustzijn over de werking van data en het verhogen van onze vaardigheden op dit gebied is voor alle collega’s van groot belang. In alle lagen van de organisatie besteden we hier aandacht aan, onder andere met trainingen en workshops.

Uitbreiding mechanische distributie

Onze supply chain moet gericht zijn op het ontzorgen van de winkels. Correcte, volledige en tijdige belevering is van het grootste belang om de tevredenheid van onze klanten – én van de winkels – op peil te houden. Verdere mechanisatie speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van ons logistieke netwerk. In 2021 zijn we begonnen met een forse uitbreiding van het in 2020 geopende gemechaniseerd centraal distributiecentrum (CDC) in Nieuwegein. De geautomatiseerde verwerkingscapaciteit voor houdbare producten hebben we met 6.000 m2 en 11 gerobotiseerde lijnen uitgebreid naar meer dan 50.000 m2. Ook komt op het terrein een nieuw gemechaniseerd CDC voor de categorie Vers ter grootte van circa 40.000 m2. Dit nieuwe centrum moet in 2024 operationeel zijn.


Dilemma: hoge inflatie en beheersbare loonkosten – gaat dat wel samen?

Ruim 100.000 Jumbo medewerkers zetten zich iedere dag vol passie in voor de klant. Dat is van onschatbare waarde. We vinden het belangrijk om collega’s extra in hun kracht te zetten door ze te laten deelnemen aan gerichte opleidingen en trainingen. Vanzelfsprekend hoort bij zoveel inzet en passie ook een goed, marktconform salaris en een degelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat geldt helemaal in deze dure tijd waarin we leven. Op beperkte schaal kunnen we collega’s ondersteunen bij het opvangen van de fors gestegen kosten voor levensonderhoud. We bieden ze bijvoorbeeld structureel 10% korting op de boodschappen bij Jumbo, met een maximum op jaarbasis. Dat compenseert een deel van de hogere huishoudkosten.

Tegelijkertijd moeten we scherp blijven letten op onze bedrijfskosten, óók op loonkosten. We zitten immers in een erg competitieve markt, waar de marges traditioneel laag zijn. Het spreekt voor zich dat de huidige kostenstijgingen ook onze eigen organisatie raken. Toch stellen we ons terughoudend op bij het één-op-één doorberekenen van deze kosten aan de klant. Waar mogelijk proberen we de prijsstijgingen voor de consument in toom te houden, zodat deze onder aan de streep bij Jumbo nog altijd euro’s goedkoper uit is. Deels gaat dat ten koste van onze marge, maar vanzelfsprekend kunnen we dat niet eindeloos doen. Liever kijken we hoe we efficiënter kunnen werken, om zo een rem te zetten op de stijgende kosten. We sporen onze leveranciers aan om dit pad ook te volgen.