Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022

Volgens indirecte methode, in € 1.000

Noot

2022

2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

   
    

Bedrijfsresultaat

 

116.388

190.404

    

Aanpassingen voor:

   

Afschrijvingen en amortisatie (im)materiële vaste activa en gebruiksrechten

10, 11, 12

518.418

485.832

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

7

24.463

14.563

Resultaat op desinvesteringen activa

 

-1.261

-15.347

Mutatie gebruiksrechten leasecontracten en leaseverplichtingen

 

2.645

-13.172

Mutatie langlopende vorderingen, langlopende schulden en voorzieningen

 

8.234

-2.464

  

668.887

659.816

Mutaties in werkkapitaal:

   

Mutatie voorraden

 

-47.101

11.122

Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen

 

-48.268

-89.359

Mutatie handelscrediteuren en overige schulden

 

-8.836

90.074

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

564.682

671.653

    

Betaalde vennootschapsbelasting

 

-47.747

-53.019

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

 

516.935

618.634

    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

Investeringen in (im)materiële vaste activa

10/11

-272.619

-272.129

Desinvesteringen van (im)materiële vaste activa

10/11

3.068

2.518

Investeringen in gebruiksrechten leasecontracten

12

-2.875

-2.795

Investeringen in voor verkoop aangehouden activa en passiva

 

-3.316

-13.331

Desinvesteringen van voor verkoop aangehouden activa en passiva

 

29.309

19.573

Verwervingen van belangen

 

-16.584

-31.786

Vervreemdingen van belangen

 

-

21.928

Verstrekte langlopende vorderingen

13

-39.991

-95.353

Aflossingen langlopende vorderingen

13

18.776

66.414

Ontvangen rente

 

1.675

3.679

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-282.557

-301.282

    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

Opname kredietfaciliteiten

20

175.000

300.000

Aflossingen kredietfaciliteiten

20

-100.000

-200.000

Betalingen uit hoofde van leaseverplichtingen

19

-297.414

-279.347

Betaalde rente

 

-5.297

-6.157

Uitgekeerd dividend

18

-52.000

-127.500

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-279.711

-313.004

    

Totale netto kasstroom

 

-45.333

4.348

Beginsaldo geldmiddelen

 

78.705

74.357

Eindsaldo geldmiddelen

17

33.372

78.705