2022

10. Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa over 2022 is als volgt:

Lees meer ›10. Immateriële vaste activa

2022

11. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa over 2022 is als volgt:

Lees meer ›11. Materiële vaste activa

2022

12. Gebruiksrechten leasecontracten

Het verloop van de gebruiksrechten leasecontracten over 2022 is als volgt:

Lees meer ›12. Gebruiksrechten leasecontracten

2022

13. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit: 

Lees meer ›13. Financiële vaste activa

2022

14. Voor verkoop aangehouden activa en passiva

De voor verkoop aangehouden activa en passiva bestaan uit:

Lees meer ›14. Voor verkoop aangehouden activa en passiva

2022

16. Handelsdebiteuren en overige vorderingen

De handelsdebiteuren en overige vorderingen bestaan uit:

Lees meer ›16. Handelsdebiteuren en overige vorderingen

2022

17. Liquide middelen

Van het totaal aan liquide middelen staat € 8.320 niet ter vrije beschikking door de afgegeven bankgaranties (2021: € 43.311, waarvan € 7.758 met betrekking tot afgegeven bankgaranties en € 35.553 in verband met liquide middelen op derdenrekeningen).

Lees meer ›17. Liquide middelen

2022

18. Groepsvermogen

Het geplaatste en gestorte kapitaal ultimo boekjaar 2022 bestaat uit 8.008 gewone aandelen (2021: 8.008). De nominale waarde per gewoon aandeel bedraagt € 1 (één euro).

Lees meer ›18. Groepsvermogen

2022

19. Leaseverplichtingen

De leaseverplichtingen, waaraan de gebruiksrechten leasecontracten zijn gekoppeld, bestaan uit:

Lees meer ›19. Leaseverplichtingen

2022

20. Leningen en overige verplichtingen

De leningen en overige verplichtingen bestaan uit:

Lees meer ›20. Leningen en overige verplichtingen