2022

24. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Jumbo heeft voorwaardelijke vorderingen op voormalige en bestaande ondernemers inzake naverrekeningsregelingen van onder meer koopsommen en investeringsbijdragen.

Lees meer ›24. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

2022

23. Handelscrediteuren en overige schulden

De handelscrediteuren en overige schulden bestaan uit:

Lees meer ›23. Handelscrediteuren en overige schulden

2022

25. Financiële instrumenten

Ten aanzien van het indekken van financiële risico’s maakt Jumbo in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van verschillende financiële instrumenten.

Lees meer ›25. Financiële instrumenten

2022

22. Voorzieningen

De voorzieningen bestaan uit:

Lees meer ›22. Voorzieningen

2022

21. Pensioenen en overige uitgestelde beloningen

De verplichtingen uit hoofde van pensioenen en overige uitgestelde beloningen bestaan uit:

Lees meer ›21. Pensioenen en overige uitgestelde beloningen

2022

20. Leningen en overige verplichtingen

De leningen en overige verplichtingen bestaan uit:

Lees meer ›20. Leningen en overige verplichtingen

2022

19. Leaseverplichtingen

De leaseverplichtingen, waaraan de gebruiksrechten leasecontracten zijn gekoppeld, bestaan uit:

Lees meer ›19. Leaseverplichtingen

2022

18. Groepsvermogen

Het geplaatste en gestorte kapitaal ultimo boekjaar 2022 bestaat uit 8.008 gewone aandelen (2021: 8.008). De nominale waarde per gewoon aandeel bedraagt € 1 (één euro).

Lees meer ›18. Groepsvermogen

2022

17. Liquide middelen

Van het totaal aan liquide middelen staat € 8.320 niet ter vrije beschikking door de afgegeven bankgaranties (2021: € 43.311, waarvan € 7.758 met betrekking tot afgegeven bankgaranties en € 35.553 in verband met liquide middelen op derdenrekeningen).

Lees meer ›17. Liquide middelen

2022

16. Handelsdebiteuren en overige vorderingen

De handelsdebiteuren en overige vorderingen bestaan uit:

Lees meer ›16. Handelsdebiteuren en overige vorderingen