11. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa over 2022 is als volgt:

  1. Bedrijfsgebouwen en -terreinen

  2. Bouwkundige voorzieningen

  3. Inventarissen

  4. Andere vaste bedrijfsmiddelen

  5. Activa in uitvoering

 

1

2

3

4

5

Totaal
2022

Stand begin boekjaar

      

Aanschafwaarde

11.118

503.993

527.893

36.953

20.622

1.100.579

Cumulatieve afschrijvingen

-1.502

-212.776

-329.952

-28.194

-

-572.424

Boekwaarde begin boekjaar

9.616

291.217

197.941

8.759

20.622

528.155

       

Mutaties gedurende het boekjaar

      

Investeringen

-

61.601

78.271

9.845

5.365

155.082

Verwervingen via bedrijfscombinaties

-

1.081

201

-

-

1.282

Desinvesteringen

-

-242

-2.276

-19

-4

-2.541

Overboekingen binnen materiële vaste activa

-

18.019

819

453

-19.291

-

Verkoop of overboeking naar voor verkoop aangehouden activa

-

-445

-153

3

-

-595

Afschrijvingen

-287

-44.646

-66.791

-4.108

-

-115.832

Bijzondere waardeverminderingen

-

-5.921

-2.444

-14

-

-8.379

Terugname bijzondere waardeverminderingen

-

4

-

-

-

4

 

-287

29.451

7.627

6.160

-13.930

29.021

       

Stand einde boekjaar

      

Aanschafwaarde

11.118

562.082

581.884

41.713

6.692

1.203.489

Cumulatieve afschrijvingen

-1.789

-241.414

-376.316

-26.794

-

-646.313

Boekwaarde einde boekjaar

9.329

320.668

205.568

14.919

6.692

557.176

Het verloop van de materiële vaste activa over 2021 is als volgt:

 

1

2

3

4

5

Totaal
2021

Stand begin boekjaar

      

Aanschafwaarde

7.892

468.403

490.996

35.153

11.995

1.014.439

Cumulatieve afschrijvingen

-1.312

-191.668

-305.328

-26.428

-

-524.736

Boekwaarde begin boekjaar

6.580

276.735

185.668

8.725

11.995

489.703

       

Mutaties gedurende het boekjaar

      

Investeringen

3.226

57.024

75.453

3.436

17.569

156.708

Verwervingen via bedrijfscombinaties

-

1.169

1.663

-

-

2.832

Desinvesteringen

-

-388

-2.118

-12

-

-2.518

Vervreemdingen

-

-3.680

-2.610

-29

-

-6.319

Overboekingen binnen materiële vaste activa

-

4.686

4.147

109

-8.942

-

Overboekingen van immateriële vaste activa

-

187

-

-

-

187

Verkoop of overboeking naar voor verkoop aangehouden activa

-

-1.349

-669

-29

-

-2.047

Afschrijvingen

-190

-40.580

-62.758

-3.440

-

-106.968

Bijzondere waardeverminderingen

-

-2.587

-835

-

-

-3.422

 

3.036

14.482

12.273

35

8.627

38.453

       

Stand einde boekjaar

      

Aanschafwaarde

11.118

503.993

527.893

36.953

20.622

1.100.579

Cumulatieve afschrijvingen

-1.502

-212.776

-329.952

-28.194

-

-572.424

Boekwaarde einde boekjaar

9.616

291.217

197.941

8.759

20.622

528.155

Een deel van de activa verantwoord onder de categorie inventarissen wordt verhuurd aan franchisenemers. De boekwaarde van deze activa eind 2022 is € 20.364 (2021: € 15.938). De verhuur betreft onder andere kassa's, weegschalen, scanners, handterminals en pinapparatuur. De stijging in 2022 ten opzichte van 2021 wordt met name verklaard door het toevoegen van digitale schermen. 

Voor een nadere toelichting op de bijzondere waardeverminderingen en de terugname daarvan wordt verwezen naar noot 7.

Schattingen en oordelen

De materiële vaste activa worden afgeschreven over de geschatte economische levensduur van de activa. De gehanteerde afschrijvingspercentages van de materiële vaste activa bedragen:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

0% - 4%

Bouwkundige voorzieningen

10%

Inventarissen en installaties

10% - 33,3%

Andere vaste bedrijfsmiddelen

10% - 33,3%

Activa in uitvoering

0%

Waarderingsgrondslagen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met cumulatieve lineaire afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Lineaire afschrijvingen worden berekend vanaf de datum van ingebruikname, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Overige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa, waaronder bouwkundige voorzieningen, inventarissen en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen, worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment gereed voor ingebruikname.

Kosten voor groot onderhoud worden in de boekwaarde van het actief verwerkt onder toepassing van de componentenbenadering.

De afschrijvingen uit hoofde van de materiële vaste activa zijn verantwoord onder de kostprijs van de omzet, de verkoopkosten en de algemene beheerkosten.