12. Gebruiksrechten leasecontracten

Het verloop van de gebruiksrechten leasecontracten over 2022 is als volgt:

  1. Bedrijfsgebouwen en -terreinen

  2. Vervoersmiddelen

  3. Overige bedrijfsmiddelen

 

1

2

3

Totaal 2022

Stand begin boekjaar

    

Aanschafwaarde

3.218.450

48.108

14.424

3.280.982

Cumulatieve afschrijvingen

-749.302

-27.255

-2.232

-778.789

Boekwaarde begin boekjaar

2.469.148

20.853

12.192

2.502.193

     

Mutaties gedurende het boekjaar

    

Investeringen

59.835

10.159

652

70.646

Verwervingen via bedrijfscombinaties

8.447

-

-

8.447

Beëindigingen

-13.622

-

-

-13.622

Overboekingen van en naar financiële leasecontracten

-1.593

-

-

-1.593

Overboekingen naar voor verkoop aangehouden activa

-1.666

-

-

-1.666

Afschrijvingen

-255.244

-10.844

-1.341

-267.429

Herwaarderingen

135.033

-

-67

134.966

Bijzondere waardeverminderingen

-4.307

-

-

-4.307

Terugname bijzondere waardeverminderingen

1.990

-

-

1.990

 

-71.127

-685

-756

-72.568

     

Stand einde boekjaar

    

Aanschafwaarde

3.404.884

58.267

15.009

3.478.160

Cumulatieve afschrijvingen

-1.006.863

-38.099

-3.573

-1.048.535

Boekwaarde einde boekjaar

2.398.021

20.168

11.436

2.429.625

Het verloop van de gebruiksrechten leasecontracten over 2021 is als volgt:

 

1

2

3

Totaal 2021

Stand begin boekjaar

    

Aanschafwaarde

3.034.229

41.063

9.061

3.084.353

Cumulatieve afschrijvingen

-498.338

-16.942

-1.135

-516.415

Boekwaarde begin boekjaar

2.535.891

24.121

7.926

2.567.938

     

Mutaties gedurende het boekjaar

    

Investeringen

78.083

7.045

5.363

90.491

Verwervingen via bedrijfscombinaties

6.657

-

-

6.657

Beëindigingen

-8.755

-

-

-8.755

Overboekingen van en naar financiële leasecontracten

-2.509

-

-

-2.509

Overboekingen naar voor verkoop aangehouden activa

-4.506

-

-

-4.506

Afschrijvingen

-245.516

-10.313

-1.097

-256.926

Herwaarderingen

116.191

-

-

116.191

Bijzondere waardeverminderingen

-8.015

-

-

-8.015

Terugname bijzondere waardeverminderingen

2.567

-

-

2.567

Uitgesteld resultaat uit sale en leaseback contracten

-940

-

-

-940

 

-66.743

-3.268

4.266

-65.745

     

Stand einde boekjaar

    

Aanschafwaarde

3.218.450

48.108

14.424

3.280.982

Cumulatieve afschrijvingen

-749.302

-27.255

-2.232

-778.789

Boekwaarde einde boekjaar

2.469.148

20.853

12.192

2.502.193

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Onder bedrijfsgebouwen en -terreinen zijn de leasecontracten voor locaties van Jumbo, La Place en overige locaties, inclusief eventuele bijbehorende (parkeer)terreinen verantwoord.

Als onderdeel van de gebruiksrechten leasecontracten zijn ook leasecontracten verantwoord die toezien op bedrijfsgebouwen en -terreinen die niet volledig worden gebruikt voor de reguliere bedrijfsuitoefening van Jumbo. In die gevallen is sprake van verhuur aan derden. De boekwaarde gebruiksrechten die betrekking hebben op deze huurovereenkomsten met derden bedraagt € 32.519  (2021: € 39.299), waarvan € 16.587 (2021: € 17.892) wordt ingehuurd van verbonden partijen. 

Vervoersmiddelen

Onder vervoersmiddelen zijn de leasecontracten voor personenauto's, home delivery-bussen en opleggers verantwoord.

Overige bedrijfsmiddelen

Onder overige bedrijfsmiddelen zijn de leasecontracten voor papierpersen en zonnepanelen verantwoord.

Voor een nadere toelichting op de bijzondere waardeverminderingen en de terugname daarvan wordt verwezen naar noot 7.  Voor een toelichting op de gerelateerde leaseverplichtingen wordt verwezen naar noot 19 en voor niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen naar noot 24.

Schattingen en oordelen

Voor meer informatie over de gemaakte schattingen voor gebruiksrechten leasecontracten wordt verwezen naar noot 19 Leaseverplichtingen.

Waarderingsgrondslagen

Jumbo heeft gebruiksrechten leasecontracten inzake bedrijfsgebouwen en -terreinen, vervoersmiddelen en overige bedrijfsmiddelen. Gebruiksrechten leasecontracten worden gewaardeerd tegen kostprijs, bestaande uit het initiële bedrag van de leaseverplichting, eventuele bedragen die vooraf of bij de start van de lease werden betaald, initiële direct toewijsbare kosten en een schatting van de te betalen ontmantelings- en restauratiekosten met betrekking tot het herstellen van het gebruikte actief in zijn originele staat in overeenstemming met de contractvoorwaarden. Betalingen die Jumbo verricht in het kader van haar leasecontracten op bestaande vestigingspunten worden verwerkt als investering in gebruiksrechten leasecontracten.

De gebruiksrechten op leasecontracten worden verminderd met cumulatieve lineaire afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen en worden aangepast voor eventuele herwaarderingen van de leaseverplichting. Er wordt afgeschreven vanaf het moment dat het actief gereed is voor ingebruikname. De afschrijvingstermijn is bepaald op maximaal 15 jaar, zijnde gelijk aan de verwachte looptijd per individueel leasecontract.

Jumbo houdt meerdere bedrijfsgebouwen en -terreinen aan die niet volledig worden gebruikt voor de reguliere bedrijfsvoering. In die gevallen is sprake van verhuur van Jumbo vestigingen aan derden. De vestigingen die verhuurd worden aan derden genereren huurinkomsten voor Jumbo, maar worden aangehouden in verband met strategisch belang voor de bedrijfsvoering van Jumbo van deze locaties. Het uitgangspunt van Jumbo is om geen onroerend goed voor verkooplocaties in eigendom te hebben. De boekwaarde gebruiksrechten die betrekking hebben op dergelijke huurovereenkomsten met derden zijn opgenomen als onderdeel van de gebruiksrechten leasecontracten. Bedrijfsgebouwen en -terreinen die worden verhuurd aan ondernemers worden aangemerkt als onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering, aangezien deze rechtstreeks bijdragen aan de bedrijfsvoering van Jumbo. De gebruiksrechten met betrekking tot verhuur aan derden volgen de waarderingsmethode die wordt toegepast op alle gebruiksrechten inzake bedrijfsgebouwen en -terreinen.

Bij een zogenaamde ‘sale en leaseback’ transactie waarbij Jumbo een pand verkoopt en vervolgens direct weer terug huurt, waarbij de verkoop heeft geleid tot een boekwinst, is het niet toegestaan onder IFRS 16 om dit resultaat direct volledig te verantwoorden in de winst- en verliesrekening. Per transactie wordt vastgesteld welk deel van de boekwinst is gerealiseerd en verantwoord dient te worden in de winst- en verliesrekening en welk deel van de boekwinst over de looptijd van het nieuwe inhuurcontract verantwoord zal worden. Eventuele boekverliezen die volgen uit een sale en leaseback transactie worden wel direct verantwoord in de winst- en verliesrekening.

De afschrijvingskosten uit hoofde van gebruiksrechten leasecontracten zijn verantwoord onder de kostprijs van de omzet, de verkoopkosten en de algemene beheerkosten.