13. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit: 

 

2022

2021

Leningen u/g

49.992

49.159

Vooruitbetaalde bijdragen

60.049

45.492

Financiële leasecontracten

8.459

10.331

Vooruitbetaalde kosten

1.116

1.366

Reële waarde afgeleide financiële instrumenten

6.634

430

Overige vorderingen

4.000

3.104

 

130.250

109.882

Het verloop van de leningen u/g is als volgt:

 

2022

2021

Bruto saldo per begin boekjaar

49.899

8.626

Nieuwe verstrekkingen

5.001

97.031

Ontvangen aflossingen

-3.894

-54.218

Overige mutaties

-247

-1.540

Bruto saldo per einde boekjaar

50.759

49.899

Voorziening

-767

-740

Netto saldo per einde boekjaar

49.992

49.159

De leningen u/g betreffen leningen aan ondernemers en overige leningen. Van de huidige leningen aan ondernemers wordt in 2023 naar verwachting € 625 afgelost. Van de overige leningen u/g wordt in 2023 naar verwachting €­ 4.000 afgelost. Het merendeel van de leningen aan ondernemers is niet-rentedragend. Onder de overige mutaties zijn onder andere de contante waarde mutaties opgenomen. Met betrekking tot de voorziening u/g is in 2022 een bedrag van € 574 gedoteerd en een bedrag van € 547 vrijgevallen. 

Het verloop van de vooruitbetaalde bijdragen is als volgt:

 

2022

2021

Bruto saldo per begin boekjaar

46.654

40.665

Nieuwe verstrekkingen

34.990

18.322

Ontvangen aflossingen

-13.367

-7.889

Afschrijvingen

-5.542

-6.088

Overige mutaties

-1.800

1.644

Bruto saldo per einde boekjaar

60.935

46.654

Afwaardering

-886

-1.162

Netto saldo per einde boekjaar

60.049

45.492

De vooruitbetaalde bijdragen betreffen met name bijdragen aan ondernemers voor verbouwingen aan winkels die gedurende de looptijd worden afgeschreven. De toename nieuwe verstrekkingen vooruitbetaalde bijdragen is van tijdelijke aard en wordt verklaard door een toename van het aantal lopende projecten.

Het verloop van de financiële leasecontracten is als volgt:

 

2022

2021

Boekwaarde begin boekjaar

10.331

10.177

Overboekingen van en naar gebruiksrechten leasecontracten

1.593

2.509

Herwaarderingen

141

175

Beëindigingen

-2.212

-1.305

Ontvangen aflossingen

-1.515

-1.307

Berekende rente

121

82

Boekwaarde einde boekjaar

8.459

10.331

De financiële leasecontracten vervallen als volgt:

 

2022

2021

Termijnen vervallend binnen 1 jaar

1.177

1.085

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar

4.707

3.698

Termijnen vervallend na 5 jaar

2.575

5.548

 

8.459

10.331

Schattingen en oordelen

Contante waarde mutaties met betrekking tot leningen u/g zijn bepaald op basis van een disconteringsvoet van 5,2% (2021: 2,6%), zijnde de risicovrije rente plus risico-opslag. De stijging ten opzichte van voorgaand boekjaar is het gevolg van gewijzigde (financiële) marktomstandigheden, waardoor de marktrentes zijn gestegen.

Financiële leasecontracten betreffen de leasecontracten voor de verhuur van bedrijfsgebouwen en -terreinen aan derde partijen voor 75% of meer van de inhuurperiode en waarbij Jumbo de inhuurcondities één-op-één doorzet in de doorverhuurcondities. Daarmee fungeert Jumbo als lessor. Daarnaast heeft Jumbo leasecontracten voor de verhuur van bedrijfsgebouwen en -terreinen aan ondernemers. Hiervan heeft Jumbo beoordeeld en geconcludeerd dat deze als operationele leasecontracten classificeren, aangezien de voor- en nadelen verbonden aan het huurobject nagenoeg geheel door Jumbo worden gedragen.

Voor meer informatie over de gemaakte schattingen van financiële leasecontracten wordt verwezen naar noot 19 Leaseverplichtingen.

Waarderingsgrondslagen

Financiële activa worden geclassificeerd als schuldinstrumenten, derivaten (afgeleide financiële instrumenten) en eigenvermogensinstrumenten. Bij eerste verwerking worden de financiële vaste activa opgenomen tegen de reële waarde. Afhankelijk van de classificatie worden financiële activa vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, tegen reële waarde met mutaties verwerkt in het geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat of tegen reële waarde met mutaties in de winst- en verliesrekening.

Met betrekking tot schuldinstrumenten wordt de classificatie beoordeeld op basis van de 'business model test' en de 'Solely Payments of Principal and Interest test' (hierna: SPPI-test). Bij de 'business model test' wordt beoordeeld of schuldinstrumenten worden aangehouden om de contractuele kasstromen te innen of dat de contractuele kasstromen worden aangehouden om te innen en vervolgens te verkopen. Indien dit het geval is, wordt de SPPI-test uitgevoerd om vast te stellen of de gegenereerde kasstromen uitsluitend worden veroorzaakt door betalingen van de hoofdsom en rente. Afhankelijk van het business model, de uitkomst van de SPPI-test en de aanwezigheid van opties die tegen de reële waarde moeten worden gewaardeerd, wordt de geamortiseerde kostprijsmethode of de reële waardemethode toegepast.

De financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs betreffen leningen u/g, vooruitbetaalde bedragen, financiële leasecontracten (opgenomen onder financiële vaste activa) en handelsdebiteuren en overige vorderingen.
De leningen u/g worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen als gevolg van oninbaarheid.

De vooruitbetaalde bijdragen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van de noodzakelijk geachte waardeverminderingen bij verwachte tegenvallende kasstromen in toekomstige jaren. De afschrijvingen van de vooruitbetaalde bijdragen betreffen periodieke kwijtingen die direct ten laste van de omzet worden gebracht.

Financiële leasecontracten worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen als gevolg van oninbaarheid. De huurontvangsten gedurende het boekjaar worden op deze post in mindering gebracht. Deze kasstromen zijn verdisconteerd en de renteopbrengsten hierop worden verantwoord in de winst- en verliesrekening.