Algemene toelichting

De onderneming en haar activiteiten

De activiteiten van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. (‘Jumbo’ of ‘Groep’) (KvK-nummer 17136209), statutair gevestigd te Veghel, Rijksweg 15, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit foodretail en horeca.

Deze geconsolideerde jaarrekening is door de directie opgesteld en op 28 februari 2023 ondertekend. De jaarstukken 2022 zijn ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering op 28 februari 2023.

Overeenstemmingsverklaring met International Financial Reporting Standards

De geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen zijn in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW (Nederlandse verslaggevingsregels).

Algemene grondslagen

De grondslagen voor resultaatbepaling en de waarderingsgrondslagen worden toegelicht in noot 1 tot en met noot 23.   

Het boekjaar van Jumbo omvat een periode van 52 of 53 weken en eindigt op de zondag die het dichtst bij 31 december van het desbetreffende jaar ligt. Het boekjaar 2022 bestond uit 52 weken en eindigde op 1 januari 2023. Het vergelijkende boekjaar 2021 bestond tevens uit 52 weken. Boekjaar 2021 begon op 4 januari 2021 en eindigde op 2 januari 2022.

De bedragen in de geconsolideerde jaarrekening zijn gepresenteerd in duizenden euro’s, behalve wanneer dit anders is aangegeven. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.  

Continuïteit

In 2022 was de coronapandemie nog steeds gaande in de eerste twee maanden van het jaar. Deze pandemie heeft de afgelopen jaren ook voor de retailsector een significante (operationele) impact gehad. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat de coronapandemie op middellange en lange termijn impact gaat hebben op de economie.

Stap voor stap zijn we in 2022 uit de pandemie gekropen. De hoop op een snelle economische opleving was snel voorbij toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, met als gevolg een verdere toename van de wereldwijde schaarste aan grondstoffen en energie. Vanaf het voorjaar van 2022 zagen we de prijzen voor met name energie, huisvesting en voedingsmiddelen fors oplopen. Door deze stijgende kosten komt de winstgevendheid meer onder druk te staan.

Voor Jumbo is er op dit moment geen reden om te concluderen dat de continuïteit in het gedrang komt door de maatschappelijke en economische situatie. Jumbo blijft volop investeren in de toekomst. De jaarrekening is derhalve opgesteld in de veronderstelling van continuïteit. 

Grondslagen voor de consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Jumbo en haar dochterondernemingen. Dochterondernemingen zijn alle entiteiten waarin Jumbo direct of indirect beslissende zeggenschap heeft over het operationele en financiële beleid teneinde daar voordelen uit te behalen. 

Beslissende zeggenschap wordt gerealiseerd wanneer Jumbo macht heeft over de entiteit,  is blootgesteld aan variabele opbrengsten uit hoofde van haar betrokkenheid bij de entiteit, en Jumbo in staat is om de relevante activiteiten van de entiteit aan te sturen. Wanneer Jumbo niet over de meerderheid van de stemrechten of gelijksoortige rechten in een entiteit beschikt, betrekt zij alle relevante feiten en omstandigheden in de beoordeling of zij zeggenschap over de entiteit kan uitoefenen.

De activa, verplichtingen en resultaten van dochterondernemingen worden integraal geconsolideerd. De resultaten van dochterondernemingen worden meegenomen vanaf de datum waarop de beslissende zeggenschap over deze ondernemingen is verkregen. Dochterondernemingen worden gedeconsolideerd vanaf het moment waarop geen beslissende zeggenschap meer kan worden uitgeoefend.

Intercompany-transacties, balansposten en ongerealiseerde winsten op transacties tussen dochterondernemingen worden bij de opstelling van de jaarrekening geëlimineerd.

Onderstaande entiteiten zijn in 2022 in de consolidatie betrokken. Entiteiten met een deelnemingspercentage van 100% betreffen dochterondernemingen. 

Entity

Registered office

2022

2021

Jumbo Food B.V.

Veghel

100%

100%

 

- Jumbo Distributiecentrum B.V.

Veghel

100%

100%

  

> Jumbo Logistiek Vastgoed B.V.

Veghel

100%

100%

 

- Jumbo Supermarkten B.V.

Veghel

100%

100%

  

> Jumbo Supermarkten Vastgoed B.V.

Veghel

100%

100%

   

> EMTÉ Kapelle B.V.

Veghel

100%

100%

  

> Jumbo Omnichannel B.V.

Veghel

-

100%

  

> Jumbo Omnichannel Vastgoed B.V.

Veghel

100%

100%

 

- Jumbo e-fulfilment B.V.

Veghel

100%

-

 

- Euroselect B.V.

Veghel

100%

100%

 

- Jumbo België B.V.

Brasschaat

100%

100%

  

> Jumbo België Franchise 1 B.V.

Brasschaat

100%

100%

  

> Jumbo België Franchise 2 B.V.

Brasschaat

100%

-

  

> Jumbo België Franchise 3 B.V.

Brasschaat

100%

-

  

> Jumbo België Franchise 4 B.V.

Brasschaat

100%

-

  

> Jumbo België Franchise 5 B.V.

Brasschaat

100%

-

La Place Food Groep B.V.

Veghel

100%

100%

 

- La Place Food B.V.

Veghel

100%

100%

 

- La Place Food GmbH

Montabaur

100%

100%

J&C Acquisition Holding B.V.

Veghel

100%

50%

Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. is de moedermaatschappij van de Groep. Stichting Jumbo Groep beheert 100% van de geplaatste aandelen en is opgericht om de belangen van de ultieme aandeelhouders van Jumbo te behartigen. Stichting Jumbo Groep is geen moedermaatschappij, aangezien Stichting Jumbo Groep niet gerechtigd is tot of is blootgesteld aan variabele opbrengsten uit hoofde van haar betrokkenheid bij Jumbo. 

Jumbo heeft gedurende 2022 de volgende wijzigingen doorgevoerd in de bedrijfsstructuur:

 • Jumbo Food B.V. heeft op 10 maart 2022 Jumbo e-fulfilment B.V. opgericht.

 • Jumbo België B.V. heeft op 22 maart 2022 Jumbo Franchise 2 B.V., Jumbo Franchise 3 B.V., Jumbo Franchise 4 B.V. en Jumbo Franchise 5 B.V. opgericht. 

 • Jumbo Omnichannel B.V. (verdwijnende vennootschap) is op 21 mei 2022 gefuseerd met Jumbo Supermarkten B.V. (verkrijgende vennootschap).

 • Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. heeft op 30 december 2022 de resterende 50% van de aandelen in J&C Acquisition Holding B.V. verkregen. Vanaf deze datum wordt J&C Acquisition Holding B.V. volledig opgenomen in de consolidatie. Daarvoor werd deze entiteit verwerkt als gezamenlijke bedrijfsactiviteiten.

Gezamenlijke bedrijfsactiviteiten

Een gezamenlijke bedrijfsactiviteit (joint operation) is een gezamenlijke overeenkomst waarbij de partijen die gezamenlijke zeggenschap over de overeenkomst hebben (waaronder Jumbo), rechten hebben op de activa en aansprakelijk zijn voor de verplichtingen die verband houden met de overeenkomst. Deze partijen worden deelnemers in een gezamenlijke bedrijfsactiviteit genoemd. Jumbo neemt bij een gezamenlijke bedrijfsactiviteit zijn aandeel in de gezamenlijke gehouden activa, aanvaarde verplichtingen, opbrengsten en lasten op in de geconsolideerde jaarrekening. Deze wijze van verantwoorden van gezamenlijke bedrijfsactiviteiten is vergelijkbaar met proportionele verwerking.  

Bedrijfscombinaties

Een bedrijfscombinatie wordt verwerkt op basis van de ‘acquisition’ methode per overnamedatum. Dit is de datum waarop de beslissende zeggenschap naar Jumbo is overgegaan.

Jumbo waardeert de goodwill per overnamedatum als het positieve verschil tussen de overgedragen vergoeding minus de reële waarde van de identificeerbare verworven activa en aangegane verplichtingen. Indien het verschil negatief is, wordt een boekwinst in de winst- en verliesrekening verantwoord.

De verkrijgingsprijs dient op de overnamedatum te worden gesteld op het geldbedrag (of equivalent daarvan) dat is overeengekomen voor de verkrijging van de overgenomen partij en/of de reële waarde op overnamedatum van enige andere tegenprestatie (activa, aanvaarde verplichtingen, uitgegeven eigen-vermogensinstrumenten) die door de overnemende partij wordt verstrekt. Wanneer de afrekening van de koopsom wordt uitgesteld, wordt de verkrijgingsprijs gesteld op de contante waarde van de uitgestelde koopsom.

In overgedragen vergoedingen worden geen bedragen begrepen voor de afwikkeling van bestaande relaties. Dergelijke bedragen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen. Door Jumbo gemaakte transactiekosten bij de verwerving van een bedrijfscombinatie, niet zijnde kosten van de uitgifte van vreemd- of eigenvermogensinstrumenten, worden in de winst- en verliesrekening verantwoord wanneer zij worden gemaakt.

Bepaling reële waarde

Een aantal grondslagen en de informatieverschaffing van Jumbo vereisen de bepaling van de reële waarde van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Hierbij wordt het niveau vermeld van de hiërarchie van de reële waarden waarin dergelijke waarderingen worden ingedeeld. Conform IFRS 13 wordt voor de bepaling van de reële waarde van de opgenomen financiële instrumenten een aantal waarderingsniveaus gedefinieerd:

 • Niveau 1: genoteerde marktprijzen (niet gecorrigeerd) in actieve markten voor identieke activa of verplichtingen.

 • Niveau 2: input die geen onder niveau 1 vallende genoteerde marktprijzen betreft en die waarneembaar is voor het actief of de verplichting, hetzij rechtstreeks (in de vorm van een prijs) hetzij indirect (afgeleid van een prijs).

 • Niveau 3: input voor het actief of de verplichting die niet is gebaseerd op waarneembare marktgegevens (niet-waarneembare input). Jumbo maakt bij deze bepaling gebruik van algemeen geaccepteerde waarderingsmodellen.

De methoden, waarop de reële waarde is bepaald, zijn hierna voor de relevante posten opgenomen.

Immateriële activa

De reële waarde van immateriële activa verkregen in het kader van bedrijfscombinaties is gebaseerd op de verwachte contante waarde van de kasstromen uit het gebruik van de activa of door gebruik te maken van een omzet multiple (niveau 3).

Materiële vaste activa

De reële waarde van materiële vaste activa verkregen in het kader van bedrijfscombinaties is gebaseerd op de marktwaarde. De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen het actief kan worden verhandeld tussen een goed geïnformeerde koper en verkoper in een zakelijke transactie tussen derde partijen (niveau 3).

Voorraden

De reële waarde van de voorraden verkregen in een bedrijfscombinatie wordt vastgesteld op basis van de geschatte verkoopprijs bij normale bedrijfsuitoefening minus de geschatte kosten voor verkoop en verkoopgereed maken en minus een redelijke winstmarge gebaseerd op de inspanningen die nodig zijn voor het verkoopgereed maken en verkopen van de voorraden (niveau 3).

Financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden)

De handelsdebiteuren, overige vorderingen, handelscrediteuren en overige verplichtingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de effectieve rentemethode, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van de individuele beoordeling van de vorderingen. Bij het bepalen van het effectieve rentepercentage wordt rekening gehouden met opslagen en kortingen op het moment van de acquisitie (niveau 3).

Afgeleide financiële instrumenten (zoals derivaten)

De reële waarde van afgeleide financiële instrumenten wordt gevormd door het geschatte bedrag dat Jumbo zou ontvangen of betalen om het contract per balansdatum te beëindigen. Daarbij wordt rekening gehouden met de actuele rente en de actuele kredietwaardigheid van beide contractpartijen. Deze waarderingen worden op redelijkheid gecontroleerd met behulp van technieken gebaseerd op contant gemaakte kasstromen op basis van de voorwaarden en de looptijden van het contract en met gebruikmaking van de marktrente voor een vergelijkbaar instrument per waarderingsdatum (niveau 2).

Vreemde valuta

Functionele en presentatievaluta

De posten in de jaarrekening van iedere entiteit die tot de Jumbo Groep behoort, worden geadministreerd in de valuta van de primaire economische omgeving waarin de betrokken entiteit opereert (‘de functionele valuta’). Jumbo heeft belangen in vennootschappen die in de Europese Unie gevestigd zijn (Nederland, België en Duitsland) en die de euro als functionele valuta hanteren.

De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld in euro’s, de functionele en presentatievaluta van Jumbo.

Omrekening van transacties en balansposten in vreemde valuta

Vorderingen en verplichtingen in vreemde valuta worden in euro’s omgerekend tegen de wisselkoers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta worden in euro’s omgerekend tegen de wisselkoers op transactiedatum. De uit de omrekening voortvloeiende verschillen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Effecten van invoering van nieuwe en herziene grondslagen voor huidige boekjaar

De door de EU aanvaarde aanpassingen van IFRS standaarden die van toepassing zijn op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022, hebben geen materieel effect op de geconsolideerde jaarrekening van Jumbo. Het betreft de volgende standaarden:

 • Aanpassing IAS 16 Materiële vast activa: de wijzigingen verbieden een bedrijf om van de kostprijs van materiële vaste activa bedragen af te trekken die zijn ontvangen uit de verkoop van artikelen die zijn geproduceerd terwijl het bedrijf het actief voorbereidt op het beoogde gebruik. In plaats daarvan zal een bedrijf dergelijke verkoopopbrengsten en gerelateerde kosten in de winst- en verliesrekening opnemen (van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2022).

 • Aanpassing IFRS 3 Bedrijfscombinaties: kleine wijzigingen om de verwijzingen naar het conceptueel kader te actualiseren (van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2022).

 • Aanpassing IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa: de wijzigingen betreffen een verduidelijking betreffende de beoordeling of een overeenkomst verlieslatend is (van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2022).

 • Jaarlijkse aanpassingen van de IFRS Standaarden 2018-2022: betreft met name verbeteringen van IFRS 9 Financiële instrumenten en IFRS 16 Leases (van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2022).

Effecten van invoering van nieuwe en herziene grondslagen voor toekomstige jaren

De volgende nieuwe standaarden en interpretaties zijn gepubliceerd, die nog niet van toepassing zijn voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2022:

 • IFRS 17 Verzekeringscontracten: standaard voor de verwerking van verzekeringscontracten (van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2023).

 • Aanpassingen in IAS 1 Presentatie van de jaarrekening: toelichting van grondslagen voor financiële verslaggeving (van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2023).

 • Aanpassingen in IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten: definitie van schattingen (van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2023).

 • Aanpassingen in IAS 12 Winstbelastingen: uitgestelde belastingen met betrekking tot activa en passiva die voortvloeien uit één enkele transactie (van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2023).

 • Aanpassingen in IFRS 16 Leaseovereenkomsten: leaseverplichting in een Sale and Leaseback transactie (van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2024, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie).

 • Aanpassingen in IAS 1 Presentatie van de jaarrekening: classificatie van schulden als kortlopend of langlopend (van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2024, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie).

Deze standaarden en interpretaties zijn niet vervroegd toegepast door Jumbo en zullen naar verwachting geen materieel effect hebben op de geconsolideerde jaarrekening of transacties in de nabije toekomst, behalve voor de aanpassingen aan IFRS 16. De gevolgen voor Jumbo van de aanpassingen in IFRS 16 worden op dit moment onderzocht.

Verder wordt naar verwachting de Pillar 2 regelgeving (wereldwijd minimumbelastingtarief van 15%) per 1 januari 2024 geïmplementeerd. De gevolgen voor Jumbo van de implementatie van Pillar 2 worden op dit moment onderzocht.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Het geconsolideerde kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. De kasstromen zijn onderscheiden in kasstromen uit operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen die zijn gehanteerd in de winst- en verliesrekening. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente zijn respectievelijk opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten en de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van leasecontracten wordt als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het geconsolideerde kasstroomoverzicht opgenomen.