2. Kostprijs omzet

De kostprijs van de omzet bestaat uit:

 

2022

2021

Inkoopwaarde van de voorraden

-6.174.592

-5.946.895

Overige kosten

-635.803

-569.056

 

-6.810.395

-6.515.951

De kostprijs omzet in relatie tot de netto-omzet bleef procentueel stabiel vergeleken met vorig jaar.

Schattingen en oordelen

Wanneer leveranciersbijdragen niet specifiek kunnen worden geïdentificeerd in de aankoopprijs van geleverde goederen, worden schattingen gemaakt voor de timing van wanneer prestatieverplichtingen zijn vervuld, verkoopvolumes per periode, eindvoorraden en de waarschijnlijkheid dat leveranciersbijdragen kunnen worden geïnd. Met deze schattingen worden leveranciersbijdragen gealloceerd aan kostprijs van de omzet of voorraad op basis van verkoopvolumes en eindvoorraden. Deze aanpak is gebaseerd op de omloopsnelheid van de voorraden.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De kostprijs van de omzet omvat de verkrijgingsprijs van de geleverde goederen, onder aftrek van gerealiseerde leveranciersbijdragen. Voorts zijn in de kostprijs van de omzet de kosten verantwoord die verband houden met de exploitatie van de distributiecentra, inclusief het transport naar de verkooplocaties. Eveneens zijn de afschrijvingskosten voor gebruiksrechten leasecontracten opgenomen, waar deze betrekking hebben op distributiecentra.