3. Personeelsbeloningen

De personeelsbeloningen zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de jaarrekeningposten kostprijs omzet, verkoopkosten en algemene beheerkosten. De personeelsbeloningen bestaan uit:

 

2022

2021

Salarissen

-561.801

-541.488

Sociale lasten

-101.307

-88.441

Pensioenlasten uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen

-297

40

Pensioenlasten uit hoofde van toegezegde-bijdrageregelingen

-45.818

-42.713

Overige personeelsbeloningen

-14.931

-20.582

 

-724.154

-693.184

In 2022 waren gemiddeld 15.756 fulltime equivalenten (2021: 15.970) in dienst van Jumbo, waarvan 613 (2021: 468) buiten Nederland.

De stijging in de personeelsbeloningen houdt mede verband met salarisverhogingen en een tijdelijke verlaging van de premies sociale verzekeringen in 2021.