4. Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit:

 

2022

2021

Opbrengsten verhuur onroerend goed

121.998

110.538

Reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

-

303

Geleverde diensten aan franchisenemers

13.752

12.279

Opbrengsten uit verkoop onroerend goed

-

5.611

Opbrengsten uit verkoop bedrijfsonderdelen

-

12.609

Overige

14.385

30.229

 

150.135

171.569

De daling in de overige bedrijfsopbrengsten houdt mede verband met éénmalige opbrengsten in 2021 door de verkoop van onroerend goed en het resultaat dat is ontstaan uit de acquisitie en verkoop van de aandelen in Coback B.V. en haar dochteronderneming HEMA Bakkerijen B.V. (opbrengst uit verkoop bedrijfsonderdelen). Verder zijn de onder Overige inbegrepen opbrengsten voor leveringen van winkel- en horecaexploitaties aan franchisenemers en verkoop van activa gedaald, terwijl de opbrengsten uit verhuur van onroerend goed zijn gestegen ten opzichte van 2021. 

De reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten is in 2022 opgenomen onder de financiële baten en lasten, zie noot 8. 

Grondslagen voor resultaatbepaling

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de onderliggende overeenkomsten.

Opbrengsten uit subleasecontracten die zich classificeren als operationele leases zijn verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten als opbrengsten uit verhuur onroerend goed. Het uitgangspunt van Jumbo is om geen onroerend goed voor verkooplocaties in eigendom te hebben. De opbrengsten verhuur onroerend goed hebben daarom enkel betrekking op opbrengsten uit subleaseovereenkomsten met, voornamelijk, ondernemers waarbij Jumbo als lessor fungeert.

Onder de overige bedrijfsopbrengsten zijn ook de vergoedingen opgenomen die aan de franchisenemers en andere afnemers zijn berekend voor geleverde diensten. Daarnaast zijn onder Overige mede inbegrepen de opbrengsten die zijn ontvangen voor leveringen van winkel- en horecaexploitaties aan franchisenemers en opbrengsten in verband met verkoop van activa.