5. Verkoopkosten

De verkoopkosten bestaan uit:

 

2022

2021

Personeelsbeloningen en overige personeelsgerelateerde kosten

-471.259

-462.361

Afschrijvingskosten

-294.382

-279.380

Marketingkosten

-87.080

-103.372

Overige verkoopkosten

-119.926

-117.322

 

-972.647

-962.435

De overige verkoopkosten zien met name toe op huisvestingskosten, waaronder energie-, schoonmaak- en onderhoudskosten.

De verkoopkosten zijn mede gestegen door hogere personeelsbeloningen en overige personeelsgerelateerde kosten (zie noot 3), hogere afschrijvingen op gebruiksrechten leasecontracten door nieuw geopende winkellocaties en inflatiegerelateerde kostenstijgingen, waaronder hogere energie- en huisvestingskosten, deels gecompenseerd door lagere marketinguitgaven. 

Grondslagen voor resultaatbepaling

De verkoopkosten bestaan uit de kosten die direct en indirect verband houden met de verkoop van goederen en diensten, inclusief horeca. Hierin zijn onder andere begrepen de kosten die verband houden met de exploitatie van de eigen filialen en de kosten die door het hoofdkantoor worden gemaakt ter ondersteuning van de verkoopactiviteiten inclusief marketingkosten ten behoeve van de filialen en de franchisenemers. Eveneens zijn de afschrijvingskosten voor gebruiksrechten leasecontracten opgenomen, waar deze betrekking hebben op verkooplocaties.