8. Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten bestaan uit:

 

2022

2021

Financiële baten

  

Rentebaten leasecontracten

121

146

Reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

6.204

-

Overige renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten

5.077

1.589

 

11.402

1.735

Financiële lasten

  

Rentelasten leaseverplichtingen

-28.350

-30.455

Rente leningen kredietinstellingen

-4.830

-3.876

Waardemutatie pensioenen

-77

-34

Afschrijving bankenfee

-445

-399

Overige rentelasten en soortgelijke kosten

-2.985

-3.042

 

-36.687

-37.806

Stand einde boekjaar

-25.285

-36.071

De reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten was in 2021 (€ 303) opgenomen onder de overige bedrijfsopbrengsten, zie noot 4. Deze baten zijn gestegen ten opzichte van voorgaand boekjaar als gevolg van gewijzigde (financiële) marktomstandigheden.

De overige renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten bevat een bedrag van € 3.972 (2021: nihil) als gevolg van de stijging van de disconteringsvoet zoals toegepast bij de overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen (noot 21). Deze stijging ten opzichte van voorgaand boekjaar is het gevolg van gewijzigde (financiële) marktomstandigheden, waardoor de marktrentes zijn gestegen.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De financiële baten omvatten onder andere de rentebaten op geïnvesteerde gelden, renteopbrengsten op financiële subleasecontracten en reële waardestijgingen van afgeleide financiële instrumenten voor zover deze in het resultaat worden verantwoord. De financiële lasten omvatten onder andere de rentelasten op opgenomen gelden, rente inzake leaseverplichtingen uit hoofde van gebruiksrechten leasecontracten en reële waardedalingen van afgeleide financiële instrumenten voor zover deze in het resultaat worden verantwoord. Onder de financiële baten en lasten wordt tevens het resultaat verantwoord van contante waarde mutaties met betrekking tot financiële vaste activa, voorzieningen en overige verplichtingen. Financiële baten en lasten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening op basis van de effectieve rentemethode.