9. Belastingen

Belastingen

De belastingen bestaan uit:

 

2022

2021

Acute belastinglast

-29.791

-39.863

Uitgestelde belastingbate/(last)

18.368

-204

Belastingen

-11.423

-40.067

De aansluiting tussen het nominale belastingtarief en de effectieve belastingdruk is als volgt:

  

2022

 

2021

Resultaat vóór belastingen

  

91.103

  

154.332

       

Nominaal belastingtarief

 

-25,8%

-23.518

 

-25,0%

-38.574

Tariefswijzigingen

 

9,4%

8.517

 

-3,8%

-5.860

Overige correcties

 

4,0%

3.632

 

2,7%

4.191

Aanpassingen van voorgaande jaren

 

-0,1%

-53

 

0,1%

176

Effectieve belastingdruk / Belastingen

 

-12,5%

-11.423

 

-26,0%

-40.067

De tariefswijzigingen hebben betrekking op het effect van het tariefsvoordeel van de innovatiebox (Wet Vennootschapsbelasting). Het tarief van de innnovatiebox is 9% t.o.v. 25,8% nominaal tarief. De latente belastingverplichtingen per ultimo 2022 zijn opgenomen rekening houdend met het effect van het verlaagde tarief over het innovatieboxvoordeel welke loopt tot en met 2027.

De overige correcties betreffen voornamelijk permanente verschillen veroorzaakt door de innovatiebox en verrekenbare verliezen die toe zien op J&C Acquisition Holding B.V. Het aandelenbelang van J&C Acquisition Holding B.V. is per 30 december 2022 uitgebreid naar 100%, waarbij Jumbo verwacht de verliezen in de toekomst te kunnen verrekenen. In 2021 betroffen de overige correcties permanente verschillen in deelnemingsvrijstelling en de innovatiebox. De aanpassingen voorgaande jaren betreffen correcties op basis van de definitief ingediende aangiften.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden, per belastingjurisdictie, in de balans gesaldeerd gepresenteerd en hebben overwegend een langlopend karakter.

De latente belastingvorderingen bestaan ultimo 2022 uit vorderingen op de Belgische belastingjurisdictie (conform 2021). Het verloop van de latente belastingvorderingen is als volgt:

  

2021

 

Mutaties gedurende het boekjaar

 

2022

  

Vordering

Verplichting

 

via winst- en verliesrekening

via totaal-resultaat

 

Vordering

Verplichting

Immateriële vaste activa

 

161

-

 

-201

-

 

-40

-

Materiële vaste activa

 

416

-

 

-416

-

 

-

-

Gebruiksrechten leasecontracten

 

-

-12.252

 

-799

-

 

-

-13.051

Pensioenen en overige
uitgestelde beloningen

 

16

-

 

262

-77

 

201

-

Leaseverplichtingen

 

12.317

-

 

778

-

 

13.095

-

Overige activa en passiva

 

1

-

 

-1

-

 

-

-

Verliescompensatie

 

3.415

-

 

1.784

-

 

5.199

-

Saldering latente vorderingen en verplichtingen

 

-12.252

12.252

 

-

-

 

-13.051

13.051

Netto latente belastingvorderingen

 

4.074

-

 

1.407

-77

 

5.404

-

De latente belastingverplichtingen bestaan ultimo 2022 uit verplichtingen aan de Nederlandse en Duitse belastingjurisdictie (conform 2021). Het verloop van de latente belastingverplichtingen is als volgt:

  

2021

 

Mutaties gedurende het boekjaar

 

2022

  

Vordering

Verplichting

 

via winst- en verliesrekening

via totaal-resultaat

 

Vordering

Verplichting

Immateriële vaste activa

 

-3.726

205.136

 

-10.162

-

 

-12.797

204.045

Materiële vaste activa

 

-3.697

2.370

 

300

-

 

-2.245

1.218

Gebruiksrechten leasecontracten

 

-

636.538

 

-20.310

-

 

-

616.228

Financiële vaste activa

 

-

2.578

 

975

-

 

-

3.553

Pensioenen en overige uitgestelde beloningen

 

-3.423

-

 

1.949

815

 

-659

-

Voorzieningen

 

-

3.310

 

-1.105

-

 

-1.231

3.436

Leaseverplichtingen

 

-652.822

-

 

19.427

-

 

-633.395

-

Langlopende verplichtingen

 

-6.289

-

 

-846

-

 

-7.135

-

Overige activa en passiva

 

-2.639

71

 

400

-

 

-2.579

411

Herinvesteringsreserve

 

-

10.438

 

-6.093

-

 

-

4.345

Verliescompensatie

 

-

-

 

-1.495

-

 

-1.495

-

Saldering latente vorderingen en verplichtingen

 

672.596

-672.596

 

-

-

 

661.536

-661.536

Netto latente belastingverplichtingen

 

-

187.845

 

-16.961

815

 

-

171.700

De latente belastingverplichtingen voor de Nederlandse belastingjurisdictie zijn ultimo 2022 per saldo opgenomen tegen het nominale tarief van 25,8% (2021: 25,8%) rekening houdend met het effect van het verlaagde tarief over het innovatieboxvoordeel wat loopt tot 2027.

De latente belastingvorderingen zijn voor € 2.884 kortlopend (2021: € -171), de latente belastingverplichtingen zijn voor € 30.613 (2021: € 33.024) kortlopend.

De mutatie van de latente belastingen in het overzicht van het totaalresultaat betreft de belasting over de actuariële resultaten op de toegezegd-pensioenregelingen van € 738 (2021: € -530).

Belastingvorderingen en -verplichtingen

De lopende (acute) belastingvorderingen en -verplichtingen hebben betrekking op de fiscale posities van de betreffende groepsonderdelen, bestaande uit nog niet afgewikkelde fiscale boekjaren onder aftrek van voorheffingen of voorlopige teruggaven.

Fiscale eenheid

Ultimo boekjaar 2022 zijn voor de omzetbelasting alle in de consolidatie begrepen Nederlandse groepsmaatschappijen vanaf moment van oprichting dan wel acquisitie in de fiscale eenheid Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. opgenomen, met uitzondering van Euroselect B.V.

Ultimo boekjaar 2022 zijn voor de vennootschapsbelasting alle in de consolidatie begrepen Nederlandse groepsmaatschappijen vanaf moment van oprichting dan wel acquisitie in de fiscale eenheid Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. opgenomen.

Door opname in een fiscale eenheid zijn de groepsmaatschappijen van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de betreffende fiscale eenheid.

Schattingen en oordelen

Bij de bepaling van de acute en latente belastingposities heeft Jumbo bepaalde schattingen moeten maken. Nieuwe informatie kan beschikbaar komen die Jumbo aanleiding geeft de schattingen aan te passen. Dergelijke aanpassingen in de latente belastingposities worden in de belastingen verantwoord in de periode dat de aanpassingen worden vastgesteld.

Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die latente belastingvorderingen voortvloeiende uit voorwaartse verliescompensatie, worden gewaardeerd voor zover het op basis van de actueel beschikbare informatie waarschijnlijk is dat het actief in de toekomst wordt gerealiseerd. Uitgestelde belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel wordt gerealiseerd.

Waarderingsgrondslagen

De belastingen over het resultaat van het verslagjaar bestaan uit de over het commercieel resultaat verschuldigde dan wel te ontvangen vennootschapsbelasting rekening houdend met vrijgestelde resultaatbestanddelen. De winstbelasting wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking heeft op posten die in het overzicht van het totaalresultaat worden opgenomen, in welk geval de belasting in het overzicht van het totaalresultaat wordt verwerkt.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens de in deze jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en de fiscale voorschriften. De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de aan het einde van het verslagjaar bekende belastingtarieven, waartegen naar verwachting toekomstige afwikkeling plaatsvindt. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.