6. Schulden aan groepsmaatschappijen

De schulden aan groepsmaatschappijen zijn begin boekjaar 2023 deels afgelost met eigen liquide middelen.

Waarderingsgrondslagen

De vorderingen en/of verplichtingen op groepsmaatschappijen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.