Vennootschappelijke balans per 1 januari 2023

Voor winstbestemming, in € 1.000

   

ACTIVA

Noot

1 januari 2023

2 januari 2022

Vaste activa

   

Financiële vaste activa

2

1.540.046

1.290.962

  

1.540.046

1.290.962

    

Vlottende activa

   

Vennootschapsbelasting

 

16.922

-

Liquide middelen

3

-

284

  

16.922

284

TOTAAL ACTIVA

 

1.556.968

1.291.246

    
    

PASSIVA

Noot

1 januari 2023

2 januari 2022

Eigen vermogen

   

Geplaatst kapitaal

 

8

8

Wettelijke reserve

 

253.523

228.692

Algemene reserves

 

370.357

330.806

Onverdeeld resultaat

 

79.680

114.265

Totaal eigen vermogen

4

703.568

673.771

    

Langlopende verplichtingen

5

448.574

348.129

    

Kortlopende verplichtingen

   

Kortlopende leningen en overige verplichtingen

5

75.000

100.000

Kredietinstellingen

3

273.347

101.648

Schulden aan groepsmaatschappijen

6

52.696

63.597

Vennootschapsbelasting

 

-

1.272

Overige schulden en overlopende passiva

 

3.783

2.829

  

404.826

269.346

Totaal verplichtingen

 

853.400

617.475

TOTAAL PASSIVA

 

1.556.968

1.291.246