Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2022

in € 1.000

Noot

2022

2021

Resultaat uit deelnemingen na belastingen

 

71.739

116.579

Saldo van de overige baten en lasten na belastingen

1

7.941

-2.314

Nettoresultaat

 

79.680

114.265