Over dit verslag

De rapportageperiode en reikwijdte

Deze rapportage is geschreven voor alle Jumbo medewerkers, klanten, maatschappelijke organisaties, supermarktondernemers, geldverstrekkers, leveranciers, overheden en andere geïnteresseerden. De reikwijdte van deze rapportage omvat Koninklijke Jumbo Food Groep B.V., waaronder de Jumbo filialen en winkels van zelfstandige ondernemers, distributiecentra, het hoofdkantoor en La Place. Jumbo streeft ernaar dat de inhoud van deze rapportage voor iedereen leesbaar en interessant is.

Het boekjaar van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. omvat een periode van 52 of 53 weken en eindigt op de zondag die het dichtst bij 31 december van het desbetreffende jaar ligt. Het boekjaar 2022 bestond uit 52 weken en eindigde op zondag 1 januari 2023. De rapportage kwam tot stand met betrokkenheid van de verantwoordelijken voor de afdelingen binnen de Jumbo organisatie. De data in deze rapportage hebben betrekking op de prestaties van Jumbo en niet op de prestaties van andere partijen in de waardeketen, tenzij anders vermeld.

Verantwoording informatie

Verantwoording financiële informatie

De betrouwbaarheid van de interne en externe financiële verslaggeving is voor Jumbo van zeer groot belang. De aansturing van de organisatie en de interne besluitvorming vinden immers plaats op basis van deze informatie. Daarnaast dient de verantwoording naar externe belanghebbenden te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van verslaggeving (BW2 Titel 9 en IFRS). De aanwezige onzekerheden en risico’s in de verslaggeving hangen voornamelijk samen met schattingen en de mate van subjectiviteit bij waarderingsvraagstukken. Deze schattingen en aannames zijn van invloed op de gerapporteerde activa en passiva, de vermelding van rechten en verplichtingen die op de balansdatum nog niet zijn opgenomen, en op de baten en lasten in de verslagperiode waarover wordt gerapporteerd.

De veronderstellingen, verwachtingen en prognoses die als basis worden gebruikt voor de schattingen vormen een zo goed mogelijke afspiegeling van de vooruitzichten voor Jumbo. De schattingen weerspiegelen de opvattingen van Jumbo op de wijze waarop de data tot stand zijn gekomen en hebben betrekking op bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren. Dit houdt in dat de werkelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachte resultaten. Jumbo verwacht niet dat sprake zal zijn van materiële verschillen.

Verantwoording niet-financiële informatie

Sinds 2012 publiceren we onze MVO-rapportage online op Jumborapportage.com. Op deze wijze zijn onze ambities, doelstellingen en resultaten op het gebied van duurzaamheid toegankelijk voor een breed publiek. We beschrijven wat we doen, waarom en hoe. We vinden transparantie erg belangrijk en proberen elk jaar onze rapportage te verbeteren. In samenwerking met onafhankelijke partijen hebben we onder andere de dataverzameling en -controle op niet-financiële informatie de afgelopen jaren sterk verbeterd.

Jumbo is in haar rapportage zo compleet mogelijk en baseert zich op de nu beschikbare gegevens. Dit zijn gegevens uit eigen systemen, zoals SAP, Tableau, JDW, PIM, Erbisonline, en Microstrategy. Sinds 2017 is het MVO-jaarverslag geïntegreerd in het corporate jaarverslag. Onze GRI-tabel is online te vinden op Jumborapportage.com.

Transparantie

De standaarden en richtlijnen waarvan Jumbo in haar rapportage gebruikmaakt, zijn de GRI Standards (Core), intern gehanteerde verslaggevingscriteria, transparantierichtlijnen van de Transparantiebenchmark, Corporate Governance Code, EU-richtlijn over bekendmaking van niet-financiële informatie, en informatie inzake diversiteit. Jumbo rapporteert op basis van GRI Core en is geïnspireerd door de GRI Standards. Tevens bereiden we ons voor op aankomende wet-en regelgeving, zoals Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en EU Taxonomy.

Jumbo erkent en ondersteunt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (VN), de Guiding Principles for Business and Human Rights van de VN en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Op weg naar geïntegreerd rapporteren

Bij Jumbo zijn we op weg naar volledig geïntegreerd rapporteren. Het startschot daartoe was een uitvoerig stakeholdersonderzoek in 2018, dat heeft geleid tot een zogeheten materialiteitsmatrix. In 2019 zijn de materiële thema’s uit deze matrix getoetst aan de bedrijfsstrategie. We hebben ook risico’s geïdentificeerd en indicatoren voor aansturing van organisatie vastgesteld. Voor elk thema is een rapportagehandleiding opgesteld die dient ter voorbereiding op een accountantsverklaring ten aanzien van niet-financiële data. Sinds 2021 monitoren we via het zogenoemde Impact Dashboard de voortgang per kwartaal op elk thema. De mogelijkheid om te sturen op de prestaties van Jumbo binnen deze thema’s en hierover verantwoording af te leggen in een geïntegreerd verslag, is een belangrijke voorwaarde voor waardecreatie op de lange termijn. Om die reden hebben we in 2022 een zogenoemd ‘readiness assessment’ uitgevoerd, bedoeld om de informatie en processen met betrekking tot niet-financiële dataverzameling extern te valideren. De uitkomst hiervan bevestigde dat we de juiste weg zijn ingeslagen. Bepaalde verbeterpunten, zoals een duidelijke vermelding van scoping en definities, hebben we verwerkt in de verslaglegging op Jumborapportage.com.
Tevens hebben we gedurende 2022 onze huidige materialiteitsmatrix intern gevalideerd met onze directie. Hier is geen wijziging uitgekomen voor onze 12 materiële thema’s. Wel is de definitie van het thema ‘arbeidsomstandigheden in de keten’ aangescherpt; we spreken nu van ‘eerlijke keten’. Het verduurzamen van onze ketens pakken we op meer integrale wijze op in plaats van de thema’s – dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden in de keten, en duurzame keten – afzonderlijk te benaderen. In 2023 staat een herijking van onze materialiteitsmatrix op de planning in lijn met CSRD.

Totstandkoming huidige materialiteitsmatrix

In de strategische pijlers staat informatie over de materiële thema’s voor Jumbo. De materialiteitsmatrix is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid stakeholdersonderzoek dat we in 2018 hebben uitgevoerd en in 2022 geëvalueerd en gevalideerd. Met de resultaten van deze zogeheten materialiteitsanalyse kunnen we beter bepalen hoe we onze maatschappelijke relevantie kunnen versterken. 

Voor de materialiteitsanalyse hebben we een selectie gemaakt van de voor ons relevante stakeholdersgroepen. Een belangrijk selectiecriterium was volledige vertegenwoordiging van de waardeketen, dus van leverancier en medewerker tot klant. Verder hebben we onder meer gekeken naar groepen met een directe relatie tot Jumbo, inclusief een afspiegeling van de indirecte stakeholders. De keuze voor de stakeholdergroepen is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van de manager Corporate Communications & Sustainability en is gevalideerd door de directie.

De analyse is uitgevoerd bij de voor onze belangrijkste stakeholdergroepen: klanten, medewerkers, filiaalmanagers, ondernemers, leveranciers, overheid, opiniemakers en maatschappelijke organisaties.

De onderwerpen die voor de analyse in aanmerking kwamen, zijn geselecteerd uit een groot aantal richtlijnen, zoals de Sustainable Development Goals, Global Reporting Initiative, International Integrated Reporting Framework, United Nations Guiding Principles, Transparantiebenchmark en het Jumbo Meerjarenplan. Dit leverde een lange lijst op die na overleg met de directie is teruggebracht tot een korter, maar nog steeds divers overzicht van thema’s. Uiteindelijk is dat voorgelegd aan de stakeholdergroepen.

De materialiteitsanalyse heeft geleid tot een reeks onderwerpen die volgens de stakeholders relevant zijn voor Jumbo Supermarkten, exclusief Jumbo België en La Place, en die een maatschappelijke impact kunnen hebben. Ook zijn de prestaties op deze thema’s en verwachtingen van de stakeholders meegenomen in het onderzoek. Deze worden beschreven in het hoofdstuk Strategische keuzes. 

Definitie materiële thema’s

 1. Voedselverspilling: tegengaan van voedselverspilling, zowel in de winkel als bij productie, opslag en transport, inclusief het bewust maken van consumenten en hen stimuleren minder voedsel te verspillen.

 2. Verpakkingen en afval: verminderen van de milieu-impact door minder en milieuvriendelijkere verpakkingen te gebruiken, met als doel minder afval en een lagere plastic voetafdruk te produceren. Ook ons overige afval verminderen we en zetten we – samen met partners – zoveel mogelijk in als nieuwe grondstof.

 3. Gezonde producten: ervoor zorgen dat gezonde producten betaalbaar zijn voor een breed publiek.

 4. Eerlijke keten: werken met producenten en leveranciers die hun medewerkers een fatsoenlijk loon en goede arbeidsomstandigheden bieden, met aandacht voor veiligheid, gezondheid, arbeidstijden, preventie van kinder- en gedwongen arbeid en discriminatie. Gebruik van keurmerken zoals Fairtrade en UTZ.

 5. Lokale betrokkenheid: ons een goede buur tonen en met de winkels een positieve bijdrage leveren aan de lokale samenleving, bijvoorbeeld via lokale initiatieven en sponsoring.

 6. Duurzame keten: verduurzamen van de keten door verantwoord gebruik van grondstoffen en inkopen bij leveranciers die respect hebben voor het milieu en voldoen aan een duurzaamheidskeurmerk van een onafhankelijke instantie, zoals Biologisch, PlanetProof en MSC-keurmerk.

 7. Gezonde levensstijl: klanten stimuleren, inspireren en helpen om gezonder te eten, koken en leven, en het voeren van een verantwoord beleid ten aanzien van ongezonde producten.

 8. Prijskwaliteitverhouding: bieden van de hoogste kwaliteit binnen een bepaalde prijskwaliteitverhouding en daarmee het goedkoopst leveren in vergelijking met andere supermarkten in Nederland.

 9. Arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie: bieden van een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals verlofregelingen en pensioen, alsmede tonen van grote betrokkenheid bij medewerkers, respect en aandacht voor elkaar en zorg voor een veilige werkomgeving, met onder meer het voorkomen van ongevallen en letsel.

 10. Dierenwelzijn: bijdragen aan beter dierenwelzijn in de keten door bij de inkoop van dierlijke producten rekening te houden met de gezondheid, leefomstandigheden en behandeling van dieren, onder meer door gebruik te maken van het Beter Leven keurmerk.

 11. Energie en emissies: verminderen en vergroenen van energieverbruik in supermarkten en distributiecentra en voor transport.

 12. Diversiteit en inclusie: waarborgen van een divers personeelsbestand dat een goede afspiegeling is van de samenleving, een organisatie waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht achtergrond, waar niet gediscrimineerd wordt op leeftijd, geslacht, huidskleur, ras, overtuiging, afkomst, handicap of seksuele gerichtheid en waar iedereen gelijk behandeld wordt.