21. Bijzondere waardevermindering (im)⁠materiële vaste activa

De bijzondere waardeverminderingen hebben betrekking op zowel de immateriële vaste activa als de materiële vaste activa. Een actief is aan een bijzondere waardevermindering onderhevig indien de boekwaarde hoger is dan de realiseerbare waarde. Jumbo hanteert hierbij de bedrijfswaarde. Jumbo heeft per balansdatum beoordeeld of er indicaties bestaan voor mogelijke bijzondere waardeverminderingen voor de immateriële en materiële vaste activa. Een indicatie heeft betrekking op veranderingen in marktomstandigheden, in afzetgebieden en ontwikkelingen van een vestigingspunt. Indien er sprake is van een indicatie wordt een impairmenttest uitgevoerd op het niveau van het individueel actief of op het niveau van een kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Voor goodwill verkregen door overnames van Super de Boer, C1000 en EMTÉ geldt dat de kasstroomgenererende eenheid is bepaald op het niveau van Jumbo Supermarkten; voor goodwill verkregen door overname van AC restaurants en voor de merknaam gerelateerd aan de verkrijging van La Place heeft Jumbo de kasstroomgenererende eenheid bepaald op het niveau van La Place. Voor de overige immateriële vaste activa en materiële vaste activa die niet op individueel niveau beoordeeld kunnen worden, heeft Jumbo het gerelateerde vestigingspunt als kasstroomgenererende eenheid gedefinieerd. Bij de bepaling van de omvang van een bijzondere waardevermindering worden ook de ontwikkelingen in het marktgebied behorende bij een vestigingspunt betrokken. De geschatte toekomstige kasstromen, welke gebruikt worden bij een impairmenttest, worden verdisconteerd op basis van de gewogen gemiddelde kostenvoet van het kapitaal van 6,5% (2017: 7,5%) na belastingen, wat overeenkomt met 11,3% (2017: 12,0%) voor belastingen. Het groeipercentage en toegekende operationele kosten die worden gehanteerd in de toekomstige kasstromen, zijn gerelateerd aan het strategisch plan van Jumbo en de toekomstige verwachtingen van de betreffende vestigingspunten. De te hanteren kasstroomhorizon is gelijk aan de resterende economische levensduur. Jumbo gaat ervan uit dat een vestigingspunt 20 jaar bijdraagt aan de exploitatie van de Jumbo-formule, tenzij bekend is dat het vestigingspunt in de nabije toekomst wordt verkocht of gaat sluiten. Bij de berekening van eventuele bijzondere waardeverminderingen wordt ten aanzien van de kasstromen rekening gehouden met vervangingsinvesteringen, werkkapitaalontwikkelingen en eventuele restwaarde van materiële vaste activa.

De waarderingsmodellen zijn consistent toegepast. Ook leiden redelijke, mogelijke aanpassingen in de uitgangspunten van de berekende realiseerbare waarde per jaareinde, zoals een toename van de disconteringsvoet in de eindwaardeberekening met 0,5% of een afname van de groeivoet met 0,5%, niet tot materiële andere bijzondere waardeverminderingen dan hierna vermeld. Bovendien is geconcludeerd dat er voldoende ruimte in de berekeningen zit, daarom is geen gedetailleerde gevoeligheidsanalyse opgenomen.

De bijzondere waardeverminderingen gedurende het boekjaar kunnen als volgt worden toegelicht:

Goodwill en immateriële vaste activa met onbepaalde levensduur

De impairmentberekeningen voor de beoordeling van goodwill en de merknamen hebben niet geleid tot bijzondere waardeverminderingen. Hierbij wordt opgemerkt dat de goodwill verkregen door de overname van EMTÉ is beoordeeld op mogelijke bijzondere waardeverminderingen; deze goodwill is niet getest in 2018, gezien de (thans) bepaalde goodwill nog kan wijzigen uit hoofde van de (voorlopige) purchase price allocation tot 2 juli 2019. 

De realiseerbare waarden, de bedrijfswaarden, van de kasstroomgenerende eenheden die gedefinieerd zijn voor posten onder goodwill en merknamen, zoals hierboven vermeld, zijn aanzienlijk hoger dan de boekwaarden van de goodwill en merknamen. De boekwaarde van de goodwill verkregen bij de overname van Super de Boer en C1000 vertegenwoordigt een waarde van totaal € 640.979. De goodwill verkregen bij de overname van AC restaurants bedraagt € 6.072. De goodwill verkregen bij de overname van EMTÉ bedraagt € 100.214. De goodwill verkregen bij de overname van Smulweb bedraagt € 2.987. De boekwaarde van merknaam La Place bedraagt € 32.059 en de boekwaarde van merknaam EMTÉ bedraagt € 240. Zie ook noot 1.

Overige immateriële vaste activa

De impairmentberekeningen voor de beoordeling van de vestigingspunten en overige immateriële vaste activa hebben geleid tot bijzondere waardeverminderingen van € 9.229 (2017: € 10.379) en terugnames van bijzondere waardeverminderingen van € 2.880 (2017: € 5.293). De bijzondere waardeverminderingen en terugnames van bijzondere waardevermindering hebben betrekking op vestigingspunten. Zie ook noot 1.

Materiële vaste activa

De impairmentberekeningen voor de materiële vaste activa hebben geleid tot bijzondere waardeverminderingen van € 2.286 (2017: € 5.508) en een terugname van bijzondere waardeverminderingen van € 329 (2017: € 337), welke betrekking hadden op bouwkundige voorzieningen en inventarissen. Zie ook noot 2.