Terug

Arbeidsomstandigheden in de keten

Bij Jumbo vinden we dat elke medewerker in de toeleveringsketens een prettige en gezonde werk- en leefomgeving verdient. Daarom spannen wij ons in voor goede omstandigheden in onze internationale voedselketens. Het gaat vaak om complexe vraagstukken. Elke dag leren we bij en werken we aan verbetering.

Onze aanpak

  • Inzicht en transparantie

  • Aanpak van risico’s

  • Samenwerken in de keten

Als inkoper van het Jumbo Huismerk doen we direct en indirect zaken met de bedrijven in productieketens over de hele wereld. We willen een eerlijke partner zijn, een eerlijke prijs betalen aan onze leveranciers, lokale gemeenschappen ondersteunen en zorgen voor een fijne en plezierige werkplek. In veel van onze ketens maken we gebruik van certificering om bepaalde risico’s af te dekken.

In zogeheten hoogrisicoketens zetten we extra stappen. Daar hebben we ons in ons mensenrechtenbeleid aan gecommitteerd. Volgens het due diligence principe werken we aan verregaande transparantie in de toeleveringsketens, het identificeren van risico’s en het ondernemen van acties om problemen aan te pakken. Hier publiceren we jaarlijks over in ons Due Diligence verslag. Vanwege de complexiteit en het internationale karakter van de ketens werken we doorgaans samen met leveranciers, maatschappelijke organisaties, (lokale) overheden en andere retailers, zowel direct als binnen het IMVO-convenant.

Hier vind je meer informatie over onze doelstellingen en resultaten met betrekking tot arbeidsomstandigheden in de keten.

Acties

De basis op orde

Door te werken met certificering en sociale keurmerken zorgen we ervoor dat aan de minimale vereisten wordt voldaan. 

Van onze leveranciers in hoogrisicolanden heeft 93% een sociaal keurmerk of andere vorm van certificering, zoals Business Social Compliance (BSCI), ETI/Smeta, Rainforest Alliance of Fairtrade. Deze aanpak willen we vóór 2025 uitbreiden naar leveranciers uit midden-risicolanden. Daarnaast vragen we voor enkele hoogrisicoproducten en -ingrediënten een aanvullende aanpak bovenop certificering. Hier werken we met onze leveranciers verder aan verbetering van loon, arbeidsomstandigheden, aandacht voor veiligheid, gezondheid, preventie van kinder- en gedwongen arbeid en (gender)discriminatie. Deze maken ook onderdeel uit van onze Code of Conduct en MVO-voorwaarden. We werken met audits om bestaande afspraken te controleren.

Lees meer Inklappen

Transparantie: de weg naar verbetering

Speciaal in hoogrisicolanden en -ketens geldt dat we werken aan meer transparantie, wat de weg naar verbetering inluidt. 

In 2022 hebben we op basis van de commitments in ons mensenrechtenbeleid verschillende vervolgstappen gezet om risico’s aan te pakken in hoogrisicolanden en -ketens. In onze due diligence rapportage 2022 doen we hier uitgebreid verslag van. Dit is een vervolg op de rapportages uit 2019, 2020 en 2021.

Lees meer Inklappen

Onderzoek hoogrisicoketens

In 2020, 2021 en 2022 hebben we zogeheten impact assessments uitgevoerd in hoogrisicoketens. Focus lag hierbij op de verbetering van arbeidsomstandigheden en milieu. 

Meer hierover lees je in de beknopte onderzoeksrapportages: citrus, koffie, mango, tomaten, bananen en rozen. In 2022 hebben we impact assessments uitgevoerd voor basmati rijst en zwarte thee. Tevens hebben we in 2022 een projectplan gemaakt voor de impact assessment over garnalen. Dit assessment zijn we gestart, omdat wij de impact assessment op kokos hebben moeten uitstellen vanwege een tyfoon op de Filipijnen. 
Door de jaren heen hebben we samen met onze leveranciers verschillende ketens doorgelicht en transparant gemaakt. Hierdoor krijgen we beter zicht op de problematiek en risico’s die spelen en kunnen we bepalen welke impact we hier als Jumbo op hebben.

Lees meer Inklappen

Leefbaar loon in bananenteelt en tomatenpluk

Binnen het IMVO-convenant wordt samengewerkt om een zogeheten leefbaar loon te realiseren voor arbeiders in de bananenketen en verbetering van arbeidsomstandigheden van migranten in  de tomatenpluk in Italië.

De supermarktbranche heeft in 2018 het IMVO-convenant Voedingsmiddelen ondertekend. Daarbinnen zijn verschillende projecten opgestart om arbeidsomstandigheden in de keten te verbeteren. Leefbaar Loon Bananen is één van de eerste projecten. De supermarkten streven ernaar om binnen vijf jaar het verschil te verkleinen tussen het huidige gangbare loon en zogeheten leefbaar loon dat nodig is voor een minimum levensonderhoud. Jumbo is samen met leverancier Dole vergevorderd in het vinden van oplossingen en streeft er naar om het gat volledig te dichten. Lees hier meer over in de rapportage bananen.

Het onderzoek naar ingeblikte tomaten is een tweede belangrijk project dat wordt opgepakt binnen het IMVO-convenant. Het onderzoek richt zich op de positie van migranten in Italië, een belangrijk productieland van ingeblikte tomaten. Onderdeel van het onderzoek is het aandeel van Nederlandse producenten en afnemers in de keten. In kaart is gebracht welke specifieke mensenrechtenschendingen zich voordoen en waar verbetering nodig is. Daarnaast is een plan van aanpak opgesteld waarmee de Nederlandse deelnemers in de keten een positieve verandering teweeg kunnen brengen. Jumbo wil haar invloed en slagkracht ook gebruiken om binnen het aangekochte volume positieve verandering te realiseren. We stellen onder meer aanvullende voorwaarden ten aanzien van certificering en onderzoeken acties op het gebied van transparantie en extra premies. Lees hier meer over in de rapportage tomaten.

Lees meer Inklappen

Herkomst van onze producten

Transparantie is een belangrijk onderdeel van onze aanpak om potentiële risico’s in onze toeleveringsketens te signaleren en aan te pakken. In een  interactieve wereldkaart hebben we de herkomst van risicoproducten en -ingrediënten inzichtelijk gemaakt. Bovendien maken we steeds meer ketens inzichtelijk voor belanghebbenden tot op het niveau van de grondstof, onder meer onze bananen, citrus (pers- en handsinaasappelen) en ananas.

Mpanga koffie

Sinds het najaar van 2021 verkopen we bij Jumbo specialty koffie ván en vóór Rwandese boeren. Zij ontvangen direct een premie om te investeren in landbouwmiddelen en verbetering van hun leefomstandigheden.  

Voor deze smaakvolle specialty koffie zijn de bonen gebruikt van ruim 800 kleinere boeren uit de vruchtbare groene heuvels van oostelijk Rwanda die zijn aangesloten bij het Mpanga washing station. Voor iedere verkochte kilo Mpanga koffie, keert Jumbo een extra premie van 62 cent uit aan de boeren. Dit verhoogt de opbrengst van hun landbouwgrond, waardoor ze de leefomstandigheden van hun gezinnen kunnen verbeteren. Met behulp van zogeheten True-code.org locatiepaspoorten is nauwgezet in kaart gebracht van welke boeren de koffiebonen afkomstig zijn. De extra premie wordt besteed aan middelen waarvan de boeren zelf hebben aangegeven er het meest mee geholpen te zijn, zoals de aanschaf van organische mest en goed gereedschap, en een bijdrage aan de ziektekostenverzekering.

Door het scannen van een QR-code op de koffieverpakkingen krijgt de klant informatie over de lokale boeren. ImpactBuying heeft Jumbo ondersteund bij het opzetten en uitrollen van dit project en het inzetten van de True-code.org locatiepaspoorten. Ook draagt ImpactBuying zorg voor de lokale uitvoering in Rwanda en het monitoren van de impact.

Lees meer Inklappen

Vrouwenrechten

Vrouwen spelen een cruciale rol in de voedselvoorzieningsketens. Helaas is er nog altijd sprake van ongelijkheid en vrouwenrechtenschendingen.

Met name in ontwikkelingslanden liggen de lonen van vrouwen vaak lager dan die van mannen. Ook doen vrouwen daar vaker onbetaald werk en hebben zij minder vaak toegang tot onderwijs en trainingen. Jumbo vindt het van groot belang dat vrouwen en ook de LHBTI+ gemeenschap gelijkwaardig worden behandeld en gelijke kansen krijgen, zowel in onze eigen organisatie als in de productieketens waarvan wij deel uitmaken. We werken al een aantal jaren aan het verbeteren van gendergelijkheid in verschillende toeleveringsketens, onder meer die van bananen, rozen en mango. In 2019 heeft Jumbo de UN Women’s Empowerment Principles ondertekend. We bevestigen daarmee onze inspanningen om gendergelijkheid te bereiken. In de komende periode richten we ons op uitbreiding van acties op het gebied van vrouwenrechten en de rechten van de LHBTI+ gemeenschap. We gaan de onderliggende oorzaken van genderongelijkheid verder in kaart brengen en willen zo komen tot een aanpak voor een inclusievere toekomst voor vrouwen en de LHBTI+ gemeenschap in de voedselvoorzieningsketens. Lees meer over ons genderbeleid.

Lees meer Inklappen

Samenwerken voor impact

Om de impact van ons mensenrechtenbeleid te vergroten, werken we regelmatig samen met NGO’s en experts op dit terrein, waaronder Max Havelaar, Fairfood, Oxfam Novib en Hivos. 

We informeren deze partijen over onze inspanningen en vragen zo nodig om advies over de juiste aanpak. Daarnaast bouwt Jumbo voort op langlopende lidmaatschappen van onder meer het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Round Table on Responsible Soy (RTRS), UTZ/Rainforest Alliance Hazelnotenprogramma, Sustainable Forestry Initiative (SFI) en Floriculture Sustainability Initiative (FSI 2020). Bovendien zijn we in 2020 en 2021 van start gegaan met de volgende samenwerkingsinitiatieven op het gebied van tomaten, bananen, cacao en tropische groente- en fruitsoorten.

  • Ondertekening ‘Dutch Retailers Commitment on Living Wage – Bananas’;

  • Deelname aan Dutch Initiative on Sustainable Cocoa (DISCO), een breed samenwerkingsverband dat de situatie rond de productie van cacao voor boeren en hun omgeving structureel wil verbeteren. De doelstellingen van dit convenant betreffen het realiseren van een leefbaar inkomen voor boeren, het tegengaan van ontbossing en het inzetten van effectieve maatregelen tegen kinderarbeid. Meer over het convenant is te lezen in de due diligence rapportage 2022.

Jumbo is vanaf het begin lid van het Sustainable Initiative Fruits and Vegetables (SIFAV). Wij ondertekenen ook het nieuwe convenant, dat loopt van 2021 tot 2025 en waarin de ambities aanmerkelijk zijn aangescherpt. Meer over het convenant is te lezen in de due diligence rapportage 2022.

Lees meer Inklappen