Bericht RvC

De Raad van Commissarissen (RvC) is in 2023 nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen rondom Koninklijke Jumbo Food Groep. Wijzigingen in de topstructuur van het bedrijf hadden ook gevolgen voor de samenstelling van de RvC. Verder hadden de onstuimige marktomstandigheden onze volledige aandacht, vanzelfsprekend met nadruk op de prestaties van Jumbo.
Personele wijzigingen

Sinds 6 maart 2023 komt de RvC bijeen in gewijzigde samenstelling. Op die datum trad Colette Cloosterman-van Eerd aan als president-commissaris. Zij volgt in die rol haar vader en grondlegger van het Jumbo concern Karel van Eerd op, die eind 2022 overleed. Ton van Veen was sinds eind maart 2022 vicevoorzitter van de RvC en gaf vanaf september 2022 als gedelegeerd commissaris op tijdelijke basis leiding aan de directie van Jumbo. Op 6 maart 2023 is Ton van Veen benoemd tot chief executive officer (CEO) van Jumbo. Met die aanstelling is ook een einde gekomen aan de werkzaamheden van Ton in de RvC. 

De RvC is Ton van Veen erkentelijk voor zijn waardevolle bijdragen als (gedelegeerd) commissaris. Het is mooi dat hij, met zijn jarenlange ervaring in het bedrijf, de rol van Frits van Eerd kon overnemen en nu de directie definitief aanstuurt. De nieuwe rol van Colette binnen de RvC is ook een logische keuze. Het is belangrijk dat de band tussen het bedrijf en de familie Van Eerd, tevens de aandeelhouders, sterk blijft.  

Uitdagende markt

In het afgelopen vergaderjaar sprak de RvC veelvuldig over de uitdagende marktomstandigheden en de invloed daarvan op de prestaties van Jumbo. We beseffen dat de gerealiseerde omzetgroei een direct gevolg is van de onvermijdelijke prijsstijgingen door de aanhoudend hoge inflatie. Deze situatie is zorgwekkend, met name ook omdat er sprake is van een dalend consumentenvertrouwen. Om de nadelige effecten hiervan voor klanten enigszins te beperken, heeft Jumbo door het jaar heen genoegen genomen met lagere marges op met name essentiële levensmiddelen en producten van het Jumbo Huismerk. De RvC heeft begrip voor deze keuze. 

Van een genormaliseerde situatie is nog geen sprake. De effecten van de ongekend hoge stijgingen van product-, huur- en energieprijzen, naast de forse stijging van de cao-lonen, blijven de komende periode een zware wissel trekken op de resultaten. Als gevolg van al deze externe factoren blijft de winstgevendheid van Jumbo voorlopig onder druk staan. De RvC is hier extra alert op en moedigt de verschillende initiatieven aan die de directie neemt om het tij te keren.

Terug naar de basis

Als RvC ondersteunen we de aangescherpte strategische koers onder de noemer ‘Jumbo zoals Jumbo bedoeld is’. We onderschrijven het lopende Meerjarenplan en juichen toe dat een terugkeer naar de basis van Jumbo – volgens het gedachtegoed van de familie Van Eerd – hoog op de agenda staat. De wens om de markt – en vooral de klant – te verrassen met een hoogwaardig en ruim assortiment, lage prijzen en de beste service blijft fundamenteel voor Jumbo en verdient extra aandacht. We hebben meegedacht en geadviseerd over het aanscherpen van de 7 Zekerheden, zodat deze beloftes aan de klant relevant en passend bij de huidige tijd blijven. Door de jaren heen is de Jumbo organisatie een stuk complexer geworden. Met ‘Jumbo zoals Jumbo bedoeld is’ wil de directie ook terug naar een ongecompliceerde organisatie. Het aanpakken van organisatorische knelpunten kan daarom op onze instemming rekenen.

Kostenbeheersing

Van groot belang voor de RvC is het zekerstellen van een gezonde bedrijfsvoering en een goed langetermijnperspectief voor onze stakeholders. Als EDLP formule is Jumbo permanent genoodzaakt om zeer zuinig te zijn en scherp te blijven op mogelijkheden om de bedrijfsvoering te vereenvoudigen en kosten te besparen in alle bedrijfsonderdelen. De keuze voor de aansluiting van Jumbo bij de internationale inkooporganisaties Everest en Epic Partners leidt tot een meer gelijkwaardige inkooppositie ten opzichte van internationale leveranciers van A-merken, waardoor schaalvoordelen zijn te behalen. Ook zal de aanpassing van het sponsorbeleid een aanzienlijke kostenreductie opleveren.

Omzetambitie

Een sterke omzet blijft de basis voor goede financiële resultaten. Helaas was Jumbo in 2023 niet in staat om de marktgroei in Nederland bij te houden, waardoor het marktaandeel iets daalde. We juichen het toe dat de directie van Jumbo gedurende het jaar heeft ingezet op een uitmuntende winkelexecutie, als de weg naar succes. Met de kernthema’s vol, vriendelijk en schoon wordt de winkel weer maximaal in zijn kracht gezet. De in het jaarplan van 2024 geplande omzet is ambitieus, maar tekent ook het vertrouwen van de directie in het onderliggende plan. Vanwege de positieve resultaten in het laatste kwartaal van 2023 zijn we hier optimistisch over. Over de activiteiten rondom Jumbo Retail Media en dataverwaarding zijn we positief, met name over het opbrengstpotentieel. Deze relatief nieuwe inkomstenbronnen moeten in de toekomst een steeds grotere bijdrage gaan leveren aan de resultaten van Jumbo. We zullen de ontwikkelingen op dit gebied met interesse blijven volgen.

Kernactiviteiten

Om de complexiteit in de organisatie te verminderen en daardoor de slagvaardigheid te vergroten, hebben we in 2023 ook de kernactiviteiten van Jumbo onder de loep genomen. Dat heeft er onder meer toe geleid dat afscheid is genomen van de samenwerking met Getir, de eigenaar van flitsbezorger Gorillas. Als gevolg daarvan kan Jumbo meer focus houden op de ontwikkeling en verdere groei van de eigen onlineactiviteiten. 

Ook is zorgvuldig gekeken naar de uitbreidingsplannen van Jumbo in België en de investeringen die daarmee zijn gemoeid. Daaruit hebben we geconcludeerd dat er beslist potentieel zit in de aanwezigheid van Jumbo op deze markt, vooral ook gezien de enthousiaste ontvangst van de Jumbo formule door klanten. Het doel om binnen enkele jaren honderd Jumbo winkels in België te openen, is evenwel losgelaten. Als RvC vinden we het een verstandig besluit om te koersen op circa vijftig supermarkten rond eind 2025 en verdere samenwerking te zoeken met franchisenemers. 

We zijn tevreden over de prestaties van foodserviceformule La Place, die over 2023 een gestegen omzet- en winstbijdrage wist te realiseren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De RvC heeft in het vergaderjaar 2023 veelvuldig gesproken over de ambities van Jumbo op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). We onderstrepen hierbij continu de rol van Jumbo in de samenleving en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen. We hebben afgelopen jaar onder meer gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de huidige plannen. Op een veelheid van terreinen werkt Jumbo aan verduurzaming. De effecten daarvan op mens, dier en natuur worden stap voor stap zichtbaarder. 

De toegenomen aandacht voor duurzaamheid en MVO was al onderdeel van het lopende Meerjarenplan, maar krijgt door de aanscherping van de strategische koers meer en sneller momentum. Gedurende heel 2023 hebben we mooie voorbeelden gezien van onder andere sociaal-maatschappelijke initiatieven waarbij Jumbo de verbinding legt met plaatselijke gemeenschappen. Deze vormen van lokale betrokkenheid kunnen rekenen op ruime instemming van de RvC.

Vergaderingen Raad van Commissarissen

In het verslagjaar 2023 is de aandacht tijdens de vergaderingen van RvC in het bijzonder uitgegaan naar de benoemingen van de nieuwe chief executive officer (CEO) en president-commissaris van de RvC, het remediation plan naar aanleiding van het onderzoek door KPMG in vervolg op het onderzoek door het Openbaar Ministerie, de aangescherpte strategische koers (Jumbo zoals Jumbo bedoeld is), maatschappelijk verantwoord ondernemen en de inkoopsamenwerking met Everest en Epic Partners. 

Verder hebben de volgende onderwerpen de agenda van de RvC bepaald: resultaten 2023, de financiering van de onderneming, de marktomstandigheden, de resultaten van de klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken, risicobeheersings- en controlesystemen, integrated reporting, het besturingsmodel van Jumbo en overige onderwerpen met betrekking tot de toezichthoudende functie van de RvC. De RvC heeft het Jaarplan 2024 goedgekeurd, inclusief de begroting voor 2024.

Audit Committee

In 2023 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Audit Committee besproken: de financiële resultaten van Jumbo en La Place, de jaarrekening, financiering en fiscaliteit, strategische projecten, compliance, maatschappelijk verantwoord ondernemen (waaronder het waardecreatie impact dashboard), het jaarplan, het audit charter, de managementletter en het accountantsverslag van de externe accountant en de kwartaalrapportages van Internal Audit & Risk, alsmede de fraude kwartaalrapportages. Ook is het Audit Committee betrokken bij de implementatie van het remediation plan en hield zij toezicht op de afronding ervan. Dit plan dient ter aanscherping van enkele interne processen en procedures naar aanleiding van het forensisch onderzoek van KPMG in 2022.

Commercial Committee

In 2023 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Commercial Committee besproken: de aangescherpte strategische koers (Jumbo zoals Jumbo bedoeld is), merkpositionering en marketingbeleid, de aanpassing van de 7 Zekerheden, de NPS en klantonderzoeken, markt- en prijsontwikkelingen, assortimentsbeleid (waaronder Jumbo Huismerk beleid), marktpenetratie, omzetontwikkeling, prijs- en promobeleid, omnichannelstrategie, Jumbo Retail Media en dataverwaarding.

Governance & Remuneratie Committee

In 2023 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Governance & Remuneratie Committee besproken: governance van de onderneming, waaronder de relatie tussen de aandeelhouders, RvC en statutaire directie, benoeming van de nieuwe chief executive officer (CEO) en president-commissaris van de RvC, successieplanning, bezetting van de bestuurlijke organen en remuneratie. Ook is een protocol opgesteld waarin de afspraken rondom de samenwerking tussen de RvC, de familie Van Eerd en de statutaire directie nader is beschreven.

People & Culture Committee

In 2023 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het People & Culture Committee besproken: leiderschap(ontwikkeling), Jumbo cultuur en DNA, talentontwikkeling, aanpassing van de 7 Zekerheden, medewerkerstevredenheid (eNPS), vitaliteit en verzuim.

Algemene Vergadering, jaarrekening, resultaatbestemming en decharge

De jaarrekening 2023 is voorzien van een accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

De RvC adviseert de Algemene Vergadering de jaarrekening 2023 vast te stellen en in overeenstemming met het voorstel van de statutaire directie het resultaat over 2023 toe te voegen aan de algemene reserves. Ook adviseert de RvC de Algemene Vergadering decharge te verlenen aan de statutaire directie voor het gevoerde beleid, alsmede decharge te verlenen aan de RvC voor het gehouden toezicht. 

De RvC hecht eraan haar waardering te uiten voor de grote inspanningen die alle medewerkers en het directieteam in het verslagjaar hebben geleverd.

Veghel, 27 februari 2024

Raad van Commissarissen Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

2023-Image-RVC-ondertekening.svg