Overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening

Werknemers

In 2023 waren geen werknemers in dienst van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. (2022: 0).

Bezoldiging bestuurders en commissarissen 

Details inzake de bezoldiging bestuurders en commissarissen zijn opgenomen onder noot 26 van de geconsolideerde jaarrekening.

Winstbestemming en resultaatbestemming

Details inzake de statutaire winstbestemming en de bestemming van het resultaat zijn opgenomen onder noot 27 van de geconsolideerde jaarrekening.

Accountantshonoraria 

Details inzake de honoraria van de externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. zijn opgenomen onder noot 6 van de geconsolideerde jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

De gebeurtenissen na balansdatum zijn opgenomen onder noot 28 van de geconsolideerde jaarrekening.

Ondertekening van de jaarrekening

Veghel, 27 februari 2024

Namens de statutaire directie,

Drs. A.L. van Veen
Chief Executive Officer

Drs. P.A. van Erp RA
Chief Financial Officer

Namens de Raad van Commissarissen

Drs. C.M.P.W. Cloosterman - van Eerd

A. Burgmans

Chair of the Supervisory Board

P.A.J. Coelewij

Ir. J.C. Hoogerbrugge

Drs. W.G. Jiskoot