Vennootschappelijke balans per 31 december 2023

Voor winstbestemming, in € 1.000

ACTIVA

Noot

31 december 2023

1 januari 2023

Vaste activa

Financiële vaste activa

2

1.567.158

1.540.046

1.567.158

1.540.046

Vlottende activa

Vennootschapsbelasting

3

-

16.922

Liquide middelen

4

14.948

-

14.948

16.922

TOTAAL ACTIVA

1.582.106

1.556.968

PASSIVA

Noot

31 december 2023

1 januari 2023

Eigen vermogen

5

Geplaatst kapitaal

8

8

Wettelijke reserve

264.447

253.523

Algemene reserves

396.691

370.357

Onverdeeld resultaat

21.718

79.680

682.864

703.568

Langlopende verplichtingen

6

525.470

448.574

Kortlopende verplichtingen

Kortlopende leningen en overige verplichtingen

6

-

75.000

Kredietinstellingen

4

-

273.347

Schulden aan groepsmaatschappijen

7

310.903

52.696

Vennootschapsbelasting

3

6.547

-

Overige schulden en overlopende passiva

56.322

3.783

373.772

404.826

Totaal verplichtingen

899.242

853.400

TOTAAL PASSIVA

1.582.106

1.556.968