Geconsolideerde balans per 31 december 2023

Voor winstbestemming, in € 1.000

ACTIVA

Noot

31 december 2023

1 januari 2023

Vaste activa

Immateriële vaste activa

10

1.666.442

1.681.658

Materiële vaste activa

11

595.295

557.176

Gebruiksrechten huurcontracten

12

1.643.483

2.429.625

Financiële vaste activa

13

130.086

130.250

Latente belastingvorderingen

9

7.619

5.404

4.042.925

4.804.113

Vlottende activa

Voor verkoop aangehouden activa

14

7.055

8.449

Voorraden

15

237.974

234.547

Handelsdebiteuren en overige vorderingen

16

409.037

435.188

Vennootschapsbelasting

9

-

16.905

Liquide middelen

17

36.561

33.372

690.627

728.461

TOTAAL ACTIVA

4.733.552

5.532.574

PASSIVA

Noot

31 december 2023

1 januari 2023

Groepsvermogen

18

Geplaatst kapitaal

8

8

Algemene reserves

661.138

623.880

Onverdeeld resultaat

21.718

79.680

682.864

703.568

Langlopende verplichtingen

Huurverplichtingen

19

1.431.218

2.234.035

Leningen en overige verplichtingen

20

526.453

450.459

Pensioenen en overige uitgestelde beloningen

21

15.990

18.840

Latente belastingverplichtingen

9

166.135

171.700

Voorzieningen

22

1.256

1.616

2.141.052

2.876.650

Kortlopende verplichtingen

Voor verkoop aangehouden passiva

14

3.478

3.478

Huurverplichtingen

19

256.846

237.594

Leningen en overige verplichtingen

20

902

75.827

Voorzieningen

22

276

235

Vennootschapsbelasting

9

6.574

-

Handelscrediteuren en overige schulden

23

1.641.560

1.635.222

1.909.636

1.952.356

Totaal verplichtingen

4.050.688

4.829.006

TOTAAL PASSIVA

4.733.552

5.532.574