Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2023

Volgens indirecte methode, in € 1.000

Noot

2023

2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

97.539

116.388

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en amortisatie (im)materiële vaste activa en gebruiksrechten huurcontracten

10, 11, 12

540.031

518.418

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

7

28.518

24.463

Resultaat op desinvesteringen activa

-

-1.261

Mutatie gebruiksrechten huurcontracten en huurverplichtingen

7.035

2.645

Mutatie langlopende vorderingen, langlopende schulden en voorzieningen

7.237

8.234

680.360

668.887

Mutaties in werkkapitaal:

Mutatie vooruitbetaalde bedragen

-6.057

-

Mutatie voorraden

-3.427

-47.101

Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen

31.361

-48.268

Mutatie handelscrediteuren en overige schulden

-107

-8.836

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

702.130

564.682

Betaalde vennootschapsbelasting

5.363

-47.747

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

707.493

516.935

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in (im)materiële vaste activa

10, 11

-289.528

-272.619

Desinvesteringen van (im)materiële vaste activa

10, 11

7.736

3.068

Investeringen in gebruiksrechten huurcontracten

12

-2.789

-2.875

Investeringen in voor verkoop aangehouden activa en passiva

-

-3.316

Desinvesteringen van voor verkoop aangehouden activa en passiva

-

29.309

Verwervingen van kapitaal belangen

-168

-

Verwervingen via bedrijfscombinaties

-34.680

-16.584

Verstrekte langlopende vorderingen

13

-16.924

-39.991

Aflossingen langlopende vorderingen

13

6.852

18.776

Ontvangen rente

772

1.675

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-328.729

-282.557

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opname kredietfaciliteiten

20

100.000

175.000

Aflossingen kredietfaciliteiten

20

-100.000

-100.000

Betalingen uit hoofde van huurverplichtingen

19

-315.859

-297.414

Betaalde rente

-17.716

-5.297

Uitgekeerd dividend over voorgaand boekjaar

18

-42.000

-52.000

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

-375.575

-279.711

Totale netto kasstroom

3.189

-45.333

Beginsaldo geldmiddelen

33.372

78.705

Eindsaldo geldmiddelen

17

36.561

33.372