Update resultaten eerste halfjaar 2024
Jumbo versterkt basis voor toekomstige duurzame groei
Verwijderen

Jumbo blikt terug op de eerste helft van 2024. Het familiebedrijf maakte opnieuw een aantal belangrijke strategische keuzes, zoals de inzet op prijsverlagingen door internationale inkoopsamenwerking met leveranciers, het toewerken naar een nieuwe en slagvaardige kantoororganisatie en de verzelfstandiging van La Place. Hiermee wordt de noodzakelijke ruimte gecreëerd voor extra investeringen in de onderscheidende kracht van de Jumbo formule, wat leidt tot duurzame groei in de komende jaren.

  • Concernomzet Koninklijke Jumbo Food Groep € 6,0 miljard in eerste helft (t/m week 28) van 2024

  • Circa 1% hoger dan in de eerste helft van 2023

  • Marktaandeel vrijwel onveranderd op 21%

  • Omzet Jumbo België in eerste helft 2024 € 200 miljoen

  • Stijging van meer dan 20% ten opzichte van vorig jaar

  • Omzet foodserviceformule La Place stijgt naar € 71 miljoen

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2023

Volgens indirecte methode, in € 1.000

Noot

2023

2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

97.539

116.388

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en amortisatie (im)materiële vaste activa en gebruiksrechten huurcontracten

10, 11, 12

540.031

518.418

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

7

28.518

24.463

Resultaat op desinvesteringen activa

-

-1.261

Mutatie gebruiksrechten huurcontracten en huurverplichtingen

7.035

2.645

Mutatie langlopende vorderingen, langlopende schulden en voorzieningen

7.237

8.234

680.360

668.887

Mutaties in werkkapitaal:

Mutatie vooruitbetaalde bedragen

-6.057

-

Mutatie voorraden

-3.427

-47.101

Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen

31.361

-48.268

Mutatie handelscrediteuren en overige schulden

-107

-8.836

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

702.130

564.682

Betaalde vennootschapsbelasting

5.363

-47.747

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

707.493

516.935

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in (im)materiële vaste activa

10, 11

-289.528

-272.619

Desinvesteringen van (im)materiële vaste activa

10, 11

7.736

3.068

Investeringen in gebruiksrechten huurcontracten

12

-2.789

-2.875

Investeringen in voor verkoop aangehouden activa en passiva

-

-3.316

Desinvesteringen van voor verkoop aangehouden activa en passiva

-

29.309

Verwervingen van kapitaal belangen

-168

-

Verwervingen via bedrijfscombinaties

-34.680

-16.584

Verstrekte langlopende vorderingen

13

-16.924

-39.991

Aflossingen langlopende vorderingen

13

6.852

18.776

Ontvangen rente

772

1.675

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-328.729

-282.557

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opname kredietfaciliteiten

20

100.000

175.000

Aflossingen kredietfaciliteiten

20

-100.000

-100.000

Betalingen uit hoofde van huurverplichtingen

19

-315.859

-297.414

Betaalde rente

-17.716

-5.297

Uitgekeerd dividend over voorgaand boekjaar

18

-42.000

-52.000

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

-375.575

-279.711

Totale netto kasstroom

3.189

-45.333

Beginsaldo geldmiddelen

33.372

78.705

Eindsaldo geldmiddelen

17

36.561

33.372