Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2023

in € 1.000

Noot

2023

2022

Netto-omzet

1

8.702.453

8.168.494

Kostprijs omzet

2

-7.275.351

-6.810.395

Bruto-omzetresultaat

1.427.102

1.358.099

Overige bedrijfsopbrengsten

4

155.149

150.135

Verkoopkosten

5

-1.034.670

-972.647

Algemene beheerkosten

6

-274.039

-259.578

Totale kosten

-1.308.709

-1.232.225

Netto-omzetresultaat

273.542

276.009

Amortisatie immateriële vaste activa

10

-147.485

-135.157

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

7

-28.518

-24.464

Bedrijfsresultaat

97.539

116.388

Financiële baten

8

1.143

11.402

Financiële lasten

8

-66.397

-36.687

Resultaat voor belastingen

32.285

91.103

Belastingen

9

-10.567

-11.423

Resultaat na belastingen toekomende aan aandeelhouders

21.718

79.680