Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2023

in € 1.000

Noot

2023

2022

Resultaat uit deelnemingen na belastingen

34.170

71.739

Saldo van de overige baten en lasten na belastingen

1

-12.452

7.941

Nettoresultaat

21.718

79.680