Aan: de Raad van Commissarissen en directie van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. 

Assurancerapport bij de niet-financiële kerngegevens
Onze conclusie

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen assurance-informatie hebben wij geen reden te veronderstellen dat de niet-financiële kerngegevens aangemerkt met het symbool √  welke in het jaarverslag van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. voor de periode van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023 (hierna: ‘2023’) zijn opgenomen niet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, zijn opgesteld in overeenstemming met de door Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. opgestelde criteria.

Wat we hebben onderzocht

Het object van onderzoek bestaat uit de volgende niet-financiële kerngegevens aangemerkt met het symbool   (hierna: ‘de indicatoren’) in het jaarverslag van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. te Veghel over 2023:

 1. Emissies en energieverbruik:
  a) De uitstoot van broeikasgassen in ton CO2e in scope 1 en 2
  b) De uitstoot van broeikasgassen in ton CO2e in scope 3

 2. Verpakkingen: Gram verpakkingsmateriaal per verkochte consumenteneenheid

 3. Voedselverspilling: Weggegooid voedsel (gewicht in ton) per 1 miljoen omzet

 4. Duurzame keten: Aandeel huismerkassortiment met duurzaamheidskeurmerk (in %)

 5. Lokale betrokkenheid: Score klanttevredenheid op lokale betrokkenheid (NPS)

 6. Gezond eten: Omzetaandeel gezond huismerkassortiment Nutri-Score A/B (in %)

 7. Arbeidsomstandigheden en werkomgeving:
  a) Vrouwen in leidinggevende posities
  b) Score medewerkerstevredenheid (eNPS)

 8. Eerlijke keten:
  a) % leveranciers van huismerkassortiment met sociaal keurmerk in hoog-risicolanden
  b) % leveranciers van huismerkassortiment met sociaal keurmerk in midden-risicolanden

 9. Dierenwelzijn: Aandeel huismerkassortiment met dierenwelzijnskeurmerk (in %)

 10. Prijs-kwaliteitverhouding: Score klanttevredenheid op prijs-kwaliteitverhouding (NPS)

Wij hebben bovenstaande indicatoren beoordeeld in het jaarverslag van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. over 2023. De vergelijkende cijfers en overige informatie opgenomen in het jaarverslag 2023 vallen niet binnen de reikwijdte van deze opdracht met beperkte mate van zekerheid. Wij geven geen zekerheid of conclusies over andere gepresenteerde informatie binnen het jaarverslag 2023 welke buiten onze reikwijdte valt.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3000A ‘Assuranceopdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie (attest-opdrachten)’. Dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor het onderzoek’.

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Onafhankelijkheid en kwaliteitsbeheersing

Wij zijn onafhankelijk van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

PwC past de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen toe (NVKS). Op grond daarvan beschikt PwC over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde richtlijnen en procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, professionele standaarden en andere relevante wet- en regelgeving.

Van toepassing zijnde criteria

De van toepassing zijnde criteria die gebruikt worden bij het opstellen van de indicatoren zijn door Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. opgesteld en per indicator toegelicht in het jaarverslag over 2023 in het hoofdstuk ‘Doelen en realisaties’. De scope van de indicatoren is toegelicht in de paragraaf ‘Scoping van de 2023 duurzaamheidsinformatie’ in het hoofdstuk ‘Waardeketen’. Per indicator is toegelicht wanneer er afwijkingen zijn ten opzichte van deze scope in het hoofdstuk ‘Doelen en realisaties’.

Het ontbreken van gevestigde praktijken ter beoordeling en meting van de indicatoren biedt de mogelijkheid verschillende, geaccepteerde meettechnieken toe te passen. Hierdoor kan de vergelijkbaarheid tussen bedrijven onderling en in de tijd beïnvloed worden. Op basis hiervan dienen de indicatoren gelezen en begrepen te worden tezamen met de gehanteerde criteria en definities.  

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de indicatoren en het onderzoek
Verantwoordelijkheden van de directie en de Raad van Commissarissen

De directie van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. is verantwoordelijk voor het opstellen van de indicatoren in overeenstemming met de door Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. opgestelde criteria, inclusief het identificeren van de beoogde gebruikers en het toepasbaar zijn van de gehanteerde criteria voor de doelstellingen van de beoogde gebruikers.

De directie is ook verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de indicatoren mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het rapportageproces over de indicatoren van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

Onze verantwoordelijkheden voor het onderzoek

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een assuranceopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

Onze conclusie beoogt een beperkte mate van zekerheid te geven. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. en het vaststellen van de plausibiliteit van de informatie opgenomen in de niet-financiële kerngegevens. De mate van zekerheid die wordt verkregen bij assuranceopdrachten gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid is daarom ook aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij assuranceopdrachten gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid.

Werkzaamheden

Wij hebben deze assuranceopdracht professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 3000A, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze belangrijkste werkzaamheden bestonden uit:

 • Het identificeren van gebieden in de niet-financiële informatie met een hoger risico op een afwijking van materieel belang als gevolg van fouten of fraude, het bepalen en uitvoeren van assurancewerkzaamheden ten aanzien van deze gebieden en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie. Deze werkzaamheden bestonden onder meer uit:

  • het afnemen van interviews met het management en/of relevante medewerkers op groepsniveau verantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie, het duurzaamheidsbeleid en de prestaties;

  • het afnemen van interviews met relevante medewerkers en derden partijen verantwoordelijk voor het verzamelen en/of aanleveren van informatie voor, het uitvoeren van interne controles op, en de consolidatie van gegevens in de indicatoren;

  • het verkrijgen van assurance-informatie om te beoordelen dat de indicatoren aansluiten op de onderliggende administratie van Koninklijke Jumbo Food
   Groep B.V.;

  • het beoordelen van assurance-informatie verkregen van derden partijen welke verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van de onderliggende data;

  • het op basis van beperkte deelwaarnemingen beoordelen van relevante interne en externe documentatie;

  • het analytisch evalueren van data en trends aangeleverd voor consolidatie op groepsniveau.

 • Het in overweging nemen van de interne beheersing die relevant is voor het onderzoek met als doel assurancewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze overweging heeft niet als doel om een conclusie te vormen over de effectiviteit van de interne beheersing van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

 • Het evalueren van de algehele presentatie en inhoud van de indicatoren in het jaarverslag 2023 en het overwegen of de niet-financiële kerngegevens als geheel, inclusief de daarbij opgenomen toelichtingen, het beeld weergeeft in relatie tot het doel van de gehanteerde rapportagecriteria.

Eindhoven, 27 februari 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door: drs. J. Dekker RA