Update resultaten eerste halfjaar 2024
Jumbo versterkt basis voor toekomstige duurzame groei
Verwijderen

Jumbo blikt terug op de eerste helft van 2024. Het familiebedrijf maakte opnieuw een aantal belangrijke strategische keuzes, zoals de inzet op prijsverlagingen door internationale inkoopsamenwerking met leveranciers, het toewerken naar een nieuwe en slagvaardige kantoororganisatie en de verzelfstandiging van La Place. Hiermee wordt de noodzakelijke ruimte gecreëerd voor extra investeringen in de onderscheidende kracht van de Jumbo formule, wat leidt tot duurzame groei in de komende jaren.

  • Concernomzet Koninklijke Jumbo Food Groep € 6,0 miljard in eerste helft (t/m week 28) van 2024

  • Circa 1% hoger dan in de eerste helft van 2023

  • Marktaandeel vrijwel onveranderd op 21%

  • Omzet Jumbo België in eerste helft 2024 € 200 miljoen

  • Stijging van meer dan 20% ten opzichte van vorig jaar

  • Omzet foodserviceformule La Place stijgt naar € 71 miljoen

Onze impact in de waardeketen

2023-Online-Waardeketen.svg

CSRD

In november 2022 heeft de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Deze richtlijn heeft als doel de vergelijkbaarheid en transparantie van duurzaamheidsprestaties te bevorderen. CSRD heeft veel impact op duurzaamheidsverslaglegging. De normen van CSRD zijn verder uitgewerkt in European Sustainability Reporting Standards (ESRS), die in de zomer van 2023 definitief zijn vastgelegd. Hoewel Jumbo pas vanaf boekjaar 2025 moet voldoen aan deze nieuwe regelgeving, nemen we in onze verslaglegging over de jaren 2023 en 2024 alvast een voorschot op de nieuwe vereisten. Naast de dubbele materialiteitsanalyse op basis waarvan wij onze materiële thema's hebben bepaald, hebben we in 2023 een start gemaakt met het in kaart brengen van de verschillen tussen de huidige werkwijze binnen Jumbo en de vereisten zoals deze zijn vastgelegd in de ESRS standaarden en gelden vanaf 2025. Opvolging hiervan vindt plaats in 2024, evenals de benodigde voorbereidingen om te voldoen aan de EU Taxonomie, zoals het uitsplitsen van duurzame en niet-duurzame bedrijfsactiviteiten. 

Samen aan de slag voor een beter klimaat.png

Om ons voor te bereiden op de CSRD hebben wij voor boekjaar 2023 een externe controle met beperkte mate van zekerheid door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC) laten uitvoeren op de hoofd KPI per materieel thema. De indicatoren die in scope zijn van de accountantscontrole, zijn gemarkeerd met   en maken onderdeel uit van het Assurancerapport van PwC waarin zij over deze indicatoren concluderen. 

Zie hoofdstuk Overige gegevens voor de verklaring van PwC welke verder in gaat op de scope, werkzaamheden en resultaten.

Scoping van de 2023 duurzaamheidsinformatie

Het Environmental, Social en Governance (ESG) verslag is opgesteld op geconsolideerde basis. De consolidatiekring is gelijk aan die voor de jaarrekening, met uitzondering van La Place Food Groep B.V. (en haar dochterondernemingen) en Euroselect B.V. (zie lijst dochterondernemingen). Indien er afwijkingen zijn ten opzichte van deze scope lichten we dit per indicator toe. De rapportageperiode is gelijk aan die van de jaarrekening. Indien noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers van 2022 aangepast in lijn met de aangepaste scope of methodologie. De impact van de wijziging wordt per indicator toegelicht. Wanneer vergelijkende cijfers niet beschikbaar zijn vanwege gegevensbeperkingen, wordt dit vermeld in de voetnoot.  

Dubbele materialiteitsanalyse

Onderdeel van de CSRD is de dubbele materialiteitsanalyse. Deze analyse is bedoeld om vast te stellen welke onderwerpen op het gebied van duurzaamheid de grootste impact hebben op de onderneming en het meest van belang zijn voor de stakeholders in de waardeketen van de onderneming. Naast de potentiële impact van Jumbo op mens, dier en natuur (impact materialiteit), is de financiële impact van duurzaamheidsrisico's in kaart gebracht (financiële materialiteit).

We zijn de analyse gestart met het identificeren en prioriteren van onze stakeholders. Het gaat hier om stakeholders waarop Jumbo met haar bedrijfsactiviteiten invloed heeft, alsmede om stakeholders die met hun activiteiten invloed hebben op Jumbo.

2023-Online-Dubbele-Materialiteit.svg

Vervolgens hebben we een lijst opgesteld met duurzaamheidsonderwerpen die potentieel materieel zijn. Na overleg met het senior management en een externe partij (PwC) is deze opnieuw gerangschikt en teruggebracht tot een compact thematisch overzicht. Hiervoor zijn vervolgens impacts, risico’s en kansen geïdentificeerd, die zijn beoordeeld door verschillende collega's met expertise op het betreffende onderwerp. 

Hierna hebben we workshops georganiseerd voor het valideren en prioriteren van de scores voor zowel impact- als financiële materialiteit. Aan de hand van een door ons bepaalde drempelwaarde, zijn we tot een overzicht van tien materiële thema’s gekomen. Elke stap is gevalideerd door het senior management en de directie. De uitkomsten van de materialiteitsanalyse zijn bij de Raad van Commissarissen van Koninklijke Jumbo Food Groep getoetst en gevalideerd. Hiermee is ook integratie in het risicobeheersingsproces van Jumbo gewaarborgd. Uiteindelijk zijn de uitkomsten op de stakeholdersdag in december aan een groot aantal stakeholders gepresenteerd.