Update resultaten eerste halfjaar 2024
Jumbo versterkt basis voor toekomstige duurzame groei
Verwijderen

Jumbo blikt terug op de eerste helft van 2024. Het familiebedrijf maakte opnieuw een aantal belangrijke strategische keuzes, zoals de inzet op prijsverlagingen door internationale inkoopsamenwerking met leveranciers, het toewerken naar een nieuwe en slagvaardige kantoororganisatie en de verzelfstandiging van La Place. Hiermee wordt de noodzakelijke ruimte gecreëerd voor extra investeringen in de onderscheidende kracht van de Jumbo formule, wat leidt tot duurzame groei in de komende jaren.

 • Concernomzet Koninklijke Jumbo Food Groep € 6,0 miljard in eerste helft (t/m week 28) van 2024

 • Circa 1% hoger dan in de eerste helft van 2023

 • Marktaandeel vrijwel onveranderd op 21%

 • Omzet Jumbo België in eerste helft 2024 € 200 miljoen

 • Stijging van meer dan 20% ten opzichte van vorig jaar

 • Omzet foodserviceformule La Place stijgt naar € 71 miljoen

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Algemene toelichting

De onderneming en haar activiteiten

De activiteiten van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. (‘Jumbo’ of ‘Groep’) (KvK-nummer 17136209), statutair gevestigd te Veghel, Rijksweg 15, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit foodretail en horeca.

Deze geconsolideerde jaarrekening is door de directie opgesteld en op 27 februari 2024 ondertekend. De jaarstukken 2023 zijn ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering op 27 februari 2024.

Overeenstemmingsverklaring met International Financial Reporting Standards

De geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen zijn in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie en in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW (Nederlandse verslaggevingsregels).

Algemene grondslagen

De grondslagen voor resultaatbepaling en de waarderingsgrondslagen worden toegelicht in noot 1 tot en met noot 23. Deze grondslagen omvatten ook de classificatie en presentatie van financiële instrumenten, zijnde eigenvermogensinstrumenten of financiële verplichtingen.

Het boekjaar van Jumbo omvat een periode van 52 of 53 weken en eindigt op de zondag die het dichtst bij 31 december van het desbetreffende jaar ligt. Het boekjaar 2023 bestond uit 52 weken en eindigde op 31 december 2023. Het vergelijkende boekjaar 2022 bestond tevens uit 52 weken. Boekjaar 2022 begon op 3 januari 2022 en eindigde op 1 januari 2023.

De bedragen in de geconsolideerde jaarrekening zijn gepresenteerd in duizenden euro’s, behalve wanneer dit anders is aangegeven. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.  

De financiële gegevens van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst- en verliesrekening in de vennootschappelijke jaarrekening.

Schattingen en oordelen

De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met IFRS vereist dat schattingen gemaakt worden en oordelen worden gevormd die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen, de gerapporteerde waarden van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden, alsmede toekomstige verwachtingen en verschillende andere factoren die, gegeven de omstandigheden, als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt.

Voor de uiteenzetting van de specifieke posten in de jaarrekening waarvoor schattingen of oordelen van toepassing zijn, wordt verwezen naar de toelichting onder de jaarrekeningposten.

Continuïteit

In 2023 was de markt uitdagend en hebben we onder andere te maken gehad met een toename van de huur- en energieprijzen, prijsstijgingen vanuit leveranciers, een stijging in cao-lonen en een dalend consumentenvertrouwen. Deze omstandigheden drukken op onze marge. Dit is de reden dat we in 2023 onze strategie verder hebben aangescherpt.  Jumbo is hard bezig om terug te keren naar de basis en om met ‘Jumbo zoals Jumbo bedoeld is’ een omslag te bewerkstelligen.

We blijven bouwen aan een gezonde toekomst en werken aan een hogere klanttevredenheid, verbetering van het marktaandeel en verlaging van de kosten. Zo zijn we in 2023 een samenwerking aangegaan met twee Europese inkooporganisaties welke ons belangrijke schaalvoordelen gaat bieden. Er is voor Jumbo op dit moment geen reden om te concluderen dat de continuïteit in het gedrang komt door de maatschappelijke en economische situatie. De jaarrekening is derhalve opgesteld in de veronderstelling van continuïteit. 

Grondslagen voor de consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Jumbo en haar dochterondernemingen. Dochterondernemingen zijn alle entiteiten waarin Jumbo direct of indirect beslissende zeggenschap heeft over het operationele en financiële beleid teneinde daar voordelen uit te behalen. 

Beslissende zeggenschap wordt gerealiseerd wanneer Jumbo macht heeft over de entiteit, is blootgesteld aan variabele opbrengsten uit hoofde van haar betrokkenheid bij de entiteit, en wanneer Jumbo in staat is om de relevante activiteiten van de entiteit aan te sturen. Wanneer Jumbo niet over de meerderheid van de stemrechten of gelijksoortige rechten in een entiteit beschikt, betrekt zij alle relevante feiten en omstandigheden in de beoordeling of zij zeggenschap over de entiteit kan uitoefenen.

De activa, verplichtingen en resultaten van dochterondernemingen worden integraal geconsolideerd. De resultaten van dochterondernemingen worden meegenomen vanaf de datum waarop de beslissende zeggenschap over deze ondernemingen is verkregen. Dochterondernemingen worden gedeconsolideerd vanaf het moment waarop geen beslissende zeggenschap meer kan worden uitgeoefend.

Intercompany-transacties, balansposten en ongerealiseerde winsten op transacties tussen dochterondernemingen worden bij de opstelling van de jaarrekening geëlimineerd.

De volgende entiteiten zijn in 2023 in de consolidatie betrokken. Entiteiten met een deelnemingspercentage van 100% betreffen dochterondernemingen. 

Vennootschap

Plaats van vestiging

2023

2022

Jumbo Food B.V.

Veghel

100%

100%

- Jumbo Distributiecentrum B.V.

Veghel

100%

100%

> Jumbo Logistiek Vastgoed B.V.

Veghel

100%

100%

- Jumbo Supermarkten B.V.

Veghel

100%

100%

> Jumbo Supermarkten Vastgoed B.V.

Veghel

100%

100%

> EMTÉ Supermarkten Kapelle B.V.

Veghel

100%

100%

> Jumbo Omnichannel Vastgoed B.V.

Veghel

100%

100%

- Jumbo e-fulfilment B.V.

Veghel

100%

100%

- Euroselect B.V.

Veghel

100%

100%

- Jumbo België B.V.

Brasschaat

100%

100%

> Jumbo België Franchise 1 B.V.

Brasschaat

100%

100%

> Jumbo België Franchise 2 B.V.

Brasschaat

100%

100%

> Jumbo België Franchise 3 B.V.

Brasschaat

100%

100%

> Jumbo België Franchise 4 B.V.

Brasschaat

100%

100%

> Jumbo België Franchise 5 B.V.

Brasschaat

100%

100%

- J&C Acquisition Holding B.V.

Veghel

100%

100%

La Place Food Groep B.V.

Veghel

100%

100%

- La Place Food B.V.

Veghel

100%

100%

- La Place Food GmbH

Montabaur

100%

100%

Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. is de moedermaatschappij van de Groep. Stichting Jumbo Groep beheert 100% van de geplaatste aandelen en is opgericht om de belangen van de ultieme aandeelhouders van Jumbo te behartigen. 

Jumbo heeft gedurende 2023 de volgende wijzigingen doorgevoerd in de bedrijfsstructuur:

 • Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. heeft op 26 januari 2023 de aandelen van J&C Aqcuisition Holding B.V. geleverd aan Jumbo Food B.V.

 • Jumbo Supermarkten B.V. heeft  per 2 oktober 2023 een immaterieel belang verkregen in Epic Partners SA, gevestigd op de Rue du Rhône 60, Genève, 1204, Zwitserland. Het kapitaalbelang van Jumbo Supermarkten B.V. in Epic Partners SA is 5,3%. 

Bedrijfscombinaties

Een bedrijfscombinatie wordt verwerkt op basis van de ‘acquisition’ methode per overnamedatum. Dit is de datum waarop de beslissende zeggenschap naar Jumbo is overgegaan.

Jumbo waardeert de goodwill per overnamedatum als het positieve verschil tussen de overgedragen vergoeding minus de reële waarde van de identificeerbare verworven activa en aangegane verplichtingen. Indien het verschil negatief is, wordt een boekwinst in de winst- en verliesrekening verantwoord.

De verkrijgingsprijs dient op de overnamedatum te worden gesteld op het geldbedrag (of equivalent daarvan) dat is overeengekomen voor de verkrijging van de overgenomen partij en/of de reële waarde op overnamedatum van enige andere tegenprestatie (activa, aanvaarde verplichtingen, uitgegeven eigen-vermogensinstrumenten) die door de overnemende partij wordt verstrekt. Wanneer de afrekening van de koopsom wordt uitgesteld, wordt de verkrijgingsprijs gesteld op de contante waarde van de uitgestelde koopsom.

In overgedragen vergoedingen worden geen bedragen begrepen voor de afwikkeling van bestaande relaties. Dergelijke bedragen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen. Door Jumbo gemaakte transactiekosten bij de verwerving van een bedrijfscombinatie, niet zijnde kosten van de uitgifte van vreemd- of eigenvermogensinstrumenten, worden in de winst- en verliesrekening verantwoord wanneer zij worden gemaakt.

Bepaling reële waarde

Een aantal grondslagen en de informatieverschaffing van Jumbo vereisen de bepaling van de reële waarde van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Hierbij wordt het niveau vermeld van de hiërarchie van de reële waarden waarin dergelijke waarderingen worden ingedeeld. Conform IFRS 13 wordt voor de bepaling van de reële waarde van de opgenomen financiële instrumenten een aantal waarderingsniveaus gedefinieerd:

 • Niveau 1: genoteerde marktprijzen (niet gecorrigeerd) in actieve markten voor identieke activa of verplichtingen.

 • Niveau 2: input die geen onder niveau 1 vallende genoteerde marktprijzen betreft en die waarneembaar is voor het actief of de verplichting, hetzij rechtstreeks (in de vorm van een prijs) hetzij indirect (afgeleid van een prijs).

 • Niveau 3: input voor het actief of de verplichting die niet is gebaseerd op waarneembare marktgegevens (niet-waarneembare input). Jumbo maakt bij deze bepaling gebruik van algemeen geaccepteerde waarderingsmodellen.

De methoden, waarop de reële waarde is bepaald, zijn hierna voor de relevante posten opgenomen.

Immateriële activa

De reële waarde van immateriële activa verkregen in het kader van bedrijfscombinaties is gebaseerd op de verwachte contante waarde van de kasstromen uit het gebruik van de activa of door gebruik te maken van een omzet multiple (niveau 3).

Materiële vaste activa

De reële waarde van materiële vaste activa verkregen in het kader van bedrijfscombinaties is gebaseerd op de marktwaarde. De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen het actief kan worden verhandeld tussen een goed geïnformeerde koper en verkoper in een zakelijke transactie tussen derde partijen (niveau 3).

Voorraden

De reële waarde van de voorraden verkregen in een bedrijfscombinatie wordt vastgesteld op basis van de geschatte verkoopprijs bij normale bedrijfsuitoefening minus de geschatte kosten voor verkoop en verkoopgereed maken en minus een redelijke winstmarge gebaseerd op de inspanningen die nodig zijn voor het verkoopgereed maken en verkopen van de voorraden (niveau 3).

Financiële instrumenten

De handelsdebiteuren, overige vorderingen, handelscrediteuren en overige schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de effectieve rentemethode, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van de individuele beoordeling van de vorderingen. Bij het bepalen van het effectieve rentepercentage wordt rekening gehouden met opslagen en kortingen op het moment van de acquisitie (niveau 3).

Afgeleide financiële instrumenten

De reële waarde van afgeleide financiële instrumenten (zoals derivaten) wordt gevormd door het geschatte bedrag dat Jumbo zou ontvangen of betalen om het contract per balansdatum te beëindigen. Daarbij wordt rekening gehouden met de actuele rente en de actuele kredietwaardigheid van beide contractpartijen. Deze waarderingen worden op redelijkheid gecontroleerd met behulp van technieken gebaseerd op contant gemaakte kasstromen op basis van de voorwaarden en de looptijden van het contract en met gebruikmaking van de marktrente voor een vergelijkbaar instrument per waarderingsdatum (niveau 2).

Vreemde valuta
Functionele valuta en presentatievaluta

De posten in de jaarrekening van de groepsmaatschappijen worden gewaardeerd met inachtneming van de economische omgeving waarin de groepsmaatschappij haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). Jumbo heeft belangen in vennootschappen die in de Europese Unie gevestigd zijn (Nederland, België en Duitsland) en die de euro als functionele valuta hanteren.

De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld in euro’s, de functionele en presentatievaluta van Jumbo.

Omrekening van transacties en balansposten in vreemde valuta

Vorderingen en verplichtingen in vreemde valuta worden in euro’s omgerekend tegen de wisselkoers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta worden in euro’s omgerekend tegen de wisselkoers op transactiedatum. De uit de omrekening voortvloeiende verschillen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Nieuwe en gewijzigde standaarden die effectief zijn vanaf boekjaar 2023

De door de Europese Unie (EU) aanvaarde aanpassingen van IFRS standaarden die van toepassing zijn op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023, hebben geen materieel effect op de geconsolideerde jaarrekening van Jumbo. Het betreft de volgende standaarden:

 • IFRS 17 Verzekeringscontracten: standaard voor de verwerking van verzekeringscontracten. De impact is door Jumbo in kaart gebracht en heeft geen materieel effect op de geconsolideerde jaarrekening.

 • Aanpassingen op IAS 1 Presentatie van de jaarrekening: toelichting van grondslagen voor financiële verslaggeving. Dit heeft geen impact op de geconsolideerde jaarrekening van Jumbo.

 • Aanpassingen op IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten: definitie van schattingen ter verduidelijking van het verschil tussen wijzigingen in grondslagen en schattingswijzigingen.

 • Aanpassingen op IAS 12 Winstbelastingen: de wijzigingen beperken het toepassingsgebied van de opnamevrijstelling voor latente belastingen met betrekking tot activa en verplichtingen die voortvloeien uit één enkele transactie.

 • Aanpassingen op IAS 12 – International tax reform – pillar two models: deze wijzigingen geven een tijdelijke vrijstelling van de verwerking van latente belastingen die voortvloeien uit de internationale belastinghervorming en toelichtingsvereisten. De impact op de jaarrekening van Jumbo is toegelicht in noot 9.

Nieuwe standaarden en stelselwijzigingen die nog niet effectief zijn

De volgende nieuwe standaarden en interpretaties zijn gepubliceerd, die nog niet van toepassing zijn voor het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2023:

 • Aanpassingen op IFRS 16 Leaseovereenkomsten: een verduidelijking over hoe om te gaan met boekwinst en variabele huurbetalingen bij een sale en lease-back transactie (van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2024).

 • Aanpassingen op IAS 1 Presentatie van de jaarrekening: een verduidelijking of verplichtingen in de jaarrekening als kort- of langlopend geclassificeerd dienen te worden en nadere uitleg over welke grondslagen in de jaarrekening moeten worden toegelicht (van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2024).

 • Aanpassingen op IAS 7 en IFRS 7 Supplier Finance: verplichte toelichtingsvereisten omtrent de transparantie van financieringsovereenkomsten met leveranciers en hun effect op de verplichtingen, kasstromen en liquiditeitsrisico’s (van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2024).

 • Aanpassingen op IAS 21 Lack of exchangeability: een verduidelijking over hoe een entiteit moet beoordelen of een valuta om te rekenen is en hoe ze een contante wisselkoers moet bepalen wanneer dit niet mogelijk is (van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2025).

Deze standaarden en interpretaties zijn niet vervroegd toegepast door Jumbo. De gevolgen voor Jumbo van de aanpassingen in IFRS 16, IFRS 7 en IAS 1 worden op dit moment onderzocht, maar zullen naar verwachting geen materieel effect hebben op de geconsolideerde jaarrekening of transacties in de nabije toekomst. De aanpassingen van IAS 21 zijn niet van toepassing voor Jumbo.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Het geconsolideerde kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. De kasstromen zijn onderscheiden in kasstromen uit operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen die zijn gehanteerd in de winst- en verliesrekening. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente zijn respectievelijk opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten en de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De betaling van de huurtermijnen uit hoofde van huurcontracten wordt als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het geconsolideerde kasstroomoverzicht opgenomen.