1. Netto-omzet

De netto-omzet is de omzet (exclusief btw) die is gerealiseerd door Jumbo en La Place en bestaat uit:

2023

2022

Jumbo eigen winkels Nederland (inclusief online)

4.133.304

3.809.315

Jumbo distributiecentra aan derden

4.348.702

4.186.475

Jumbo eigen winkels België

206.068

159.923

La Place restaurants

14.379

12.781

8.702.453

8.168.494

De omzet die is gerealiseerd via distributiecentra aan derden betreft met name leveringen aan franchisenemers. De opbrengsten uit Jumbo Retail Media maken onderdeel uit van de netto-omzet Jumbo eigen winkels (inclusief online) Nederland.

Schattingen en oordelen

Jumbo heeft verschillende spaaracties, waaronder Jumbo Extra’s, waar consumenten punten sparen die in de toekomst kunnen worden ingewisseld voor korting op producten of gratis producten. Ten tijde van de initiële aankoop wordt omzet uitgesteld, tot het moment dat consumenten de punten inwisselen voor korting of gratis producten. Bij het sparen wordt de totale transactieprijs toegewezen aan de Jumbo Extra’s punten en de verkochte producten op basis van hun relatieve stand-alone verkoopprijzen. Ten behoeve hiervan wordt een beste inschatting gemaakt hoeveel van de uitgegeven punten door de consument worden ingeleverd en wat de verwachte inwisselmix zal zijn.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De netto-omzet bestaat uit de opbrengsten uit hoofde van geleverde goederen en diensten, inclusief horeca, aan consumenten en de detailhandel, onder aftrek van kortingen en exclusief de over de omzet geheven belastingen. Tevens maken de opbrengsten uit Jumbo Retail Media onderdeel uit van de netto-omzet. Opbrengsten worden verwerkt op basis van het vijfstappenmodel. Opbrengsten uit hoofde van geleverde goederen en diensten worden verwerkt tegen de vergoeding waarop Jumbo verwacht recht te hebben.

De netto-omzet inzake leveringen aan consumenten wordt verantwoord wanneer aan de prestatieverplichting is voldaan en de beschikkingsmacht is overgedragen aan de consument. Voor de producten die in de winkel worden verkocht wordt de opbrengst verantwoord bij afrekening door de consumenten aan de kassa. De netto-omzet inzake leveringen aan franchisenemers en derden wordt verantwoord bij levering uit de distributiecentra of bij levering vanuit leveranciers. Opbrengsten van diensten worden verantwoord naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.