Bijlage 2: Klimaatplan

We willen Jumbo op een klimaatbewuste en toekomstbestendige manier organiseren.

Om inzichtelijk te hebben of de verschillende reductiemaatregelen optellen tot onze overkoepelende doelstellingen, vatten we alle initiatieven samen in ons klimaatplan. Voor scope 1 en 2 richten we ons specifiek op het transport en de panden van onze Supply Chain. Voor scope 3 zijn we ook gestart met een klimaatplan; in 2024 besteden we hier veel aandacht aan.

Alle Nederlandse winkels krijgen toegang tot een nieuw systeem voor energiemanagement, waarmee het verbruik beter kan worden gemonitord en indien nodig bijgestuurd.

Energiebesparende maatregelen voor ons uitgebreide winkelvastgoedportfolio leveren een grote bijdrage aan het realiseren van onze doelen om de uitstoot te verminderen. We streven ernaar om in 2030 in de winkels uitsluitend duurzaam opgewekte fossielvrije energie te gebruiken. Om dat te kunnen realiseren, werken we met een gedetailleerd stappenplan:

  • Bij verbouwing wordt altijd de koelinstallatie uitgerust met een natuurlijk koudemiddel, zoals water en CO2.

  • Bij verbouwing wordt de gasketel vervangen door duurzame warmteterugwinning en de gasaansluiting verwijderd.

  • Een laag energiegebruik kan alleen in een goed geïsoleerd pand. Om in 2040 alle winkelpanden ‘op norm’ te hebben, worden er veertig per jaar geïsoleerd.

  • Alle daken van de Jumbo winkels worden indien mogelijk voorzien van zonnepanelen. We streven ernaar twintig installaties per jaar toe te voegen.

  • Ontwikkeling van nieuwe technieken en aangepaste uitgangspunten van onze formule dragen bij aan het reduceren van het energieverbruik met 10 kWh per m2 per jaar.

  • Energiemanagement (inzicht in energieverbruik) in alle Nederlandse winkels.


Doelbewust zijn we bij Jumbo bezig onze Supply Chain en bijbehorend wagenpark efficiënter en minder milieubelastend te organiseren, door:

  • Ervoor te zorgen dat al onze thuisbezorgbussen in 2030 elektrisch zijn.

  • In kaart te brengen hoe we onze EFC’s en DC’s gasloos kunnen maken.

  • Te onderzoeken hoe we onze EFC’s en DC’s kunnen voorzien van voldoende laadcapaciteit voor elektrische vrachtwagens.

Voor scope 3 geldt dat we nog grotere stappen hebben te zetten. We zijn hiervoor afhankelijk van samenwerking met onze leveranciers. Om met de andere supermarktketens te komen tot gezamenlijke dataverzameling, nemen we deel aan een scope 3 consortium onder leiding van extern bureau Impact Buying. We voeren samen pilotprojecten uit waarmee we stappen kunnen zetten op dit terrein. Ons plan en onze ambitie hebben we in september tijdens onze Partnerdagen gedeeld en besproken met onze leveranciers. Tevens hebben we voor hen een leverancierspagina ingericht met praktische informatie over dit onderwerp.

Een aantal categorieën dat eigenlijk tot scope 3 behoort, behandelen we volgens onze plannen voor scope 1 en 2. Zo maken we bij het verbouwen van winkelpanden geen onderscheid tussen eigen filialen en panden van ondernemers. In beide gevallen zorgen we ervoor dat deze worden verduurzaamd.