Over dit verslag

De reikwijdte en rapportageperiode

De reikwijdte van deze rapportage omvat Koninklijke Jumbo Food Groep B.V., waaronder de Jumbo filialen, distributiecentra, het hoofdkantoor en La Place. Wanneer winkels van zelfstandige ondernemers worden meegenomen, is dit expliciet vermeld. De rapportageperiode beslaat het gehele boekjaar 2023, dat bestond uit 52 weken en liep van maandag 2 januari 2023 tot en met zondag 31 december 2023. 

Verantwoording informatie

De betrouwbaarheid van de interne en externe financiële verslaggeving is voor Jumbo van zeer groot belang. De aansturing van de organisatie en de interne besluitvorming vinden immers plaats op basis van deze informatie. Daarnaast dient de verantwoording naar externe belanghebbenden te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van verslaggeving (BW2 Titel 9 en IFRS). De aanwezige onzekerheden en risico’s in de verslaggeving hangen voornamelijk samen met schattingen en de mate van subjectiviteit bij waarderingsvraagstukken. Deze schattingen en aannames zijn van invloed op de gerapporteerde activa en passiva, de vermelding van rechten en verplichtingen die op de balansdatum nog niet zijn opgenomen, en op de baten en lasten in de verslagperiode waarover wordt gerapporteerd.

De veronderstellingen, verwachtingen en prognoses die als basis worden gebruikt voor de schattingen vormen een zo goed mogelijke afspiegeling van de vooruitzichten voor Jumbo. De schattingen weerspiegelen de opvattingen van Jumbo op de wijze waarop de data tot stand zijn gekomen en hebben betrekking op bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren. Dit houdt in dat de werkelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachte resultaten. Jumbo verwacht niet dat sprake zal zijn van materiële verschillen.

Standaarden en richtlijnen

Jumbo maakt in deze rapportage gebruik van verschillende standaarden en richtlijnen. Het gaat om intern gehanteerde verslaggevingscriteria, transparantierichtlijnen van de Transparantiebenchmark, Corporate Governance Code, EU-richtlijn over bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit. Tevens bereidt Jumbo zich voor op aankomende wet- en regelgeving, zoals Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en EU Taxonomie.