10. Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa over 2023 is als volgt:

  1. Goodwill

  2. Merknamen

  3. Vestigingspunten

  4. Zelfontwikkelde software

  5. Overige

1

2

3

4

5

Totaal
2023

Stand begin boekjaar

Aanschafwaarde

761.340

32.059

1.230.901

484.360

57.804

2.566.464

Cumulatieve amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

-

-

-612.795

-230.837

-41.174

-884.806

Boekwaarde begin boekjaar

761.340

32.059

618.106

253.523

16.630

1.681.658

Mutaties gedurende het boekjaar

Investeringen

2.479

-

29.407

98.083

877

130.846

Verwervingen via bedrijfscombinaties

18.995

-

12.554

-

-

31.549

Desinvesteringen

-2.480

-

-

-

-

-2.480

Amortisaties

-

-

-56.110

-86.474

-4.900

-147.484

Bijzondere waardeverminderingen

-

-14.500

-12.461

-686

-

-27.647

18.994

-14.500

-26.610

10.923

-4.023

-15.216

Stand einde boekjaar

Aanschafwaarde

780.335

32.059

1.272.275

578.431

55.795

2.718.895

Cumulatieve amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

-

-14.500

-680.780

-313.983

-43.189

-1.052.452

Boekwaarde einde boekjaar

780.335

17.559

591.495

264.447

12.606

1.666.442

Het verloop van de immateriële vaste activa over 2022 is als volgt:

1

2

3

4

5

Totaal
2022

Stand begin boekjaar

Aanschafwaarde

761.340

32.059

1.203.895

393.816

59.519

2.450.628

Cumulatieve amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

-

-

-547.208

-165.124

-38.434

-750.765

Boekwaarde begin boekjaar

761.340

32.059

656.687

228.692

21.085

1.699.863

Mutaties gedurende het boekjaar

Investeringen

-

-

21.226

99.380

949

121.555

Verwervingen via bedrijfscombinaties

-

-

15.302

-

-

15.302

Desinvesteringen

-

-

-527

-

-

-527

Verkoop of overboeking naar voor verkoop aangehouden activa

-

-

-6.173

-

-

-6.173

Amortisaties

-

-

-55.824

-73.929

-5.404

-135.157

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-13.949

-620

-

-14.569

Terugname bijzondere waardeverminderingen

-

-

1.364

-

-

1.364

-

-

-38.581

24.831

-4.455

-18.205

Stand einde boekjaar

Aanschafwaarde

761.340

32.059

1.230.901

484.360

57.804

2.566.464

Cumulatieve amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

-

-

-612.795

-230.837

-41.174

-884.806

Boekwaarde einde boekjaar

761.340

32.059

618.106

253.523

16.630

1.681.658

De goodwill is gevormd als gevolg van de verwerving van Super de Boer, C1000, EMTÉ en overige supermarkten in het verleden. Verder is de merknaam La Place, verkregen bij de acquisitie van La Place in 2016, verantwoord onder de merknamen. 

De verwervingen van goodwill en vestigingspunten gedurende 2023 zien voornamelijk toe op Jan Linders supermarkten. Op 24 april 2023 heeft Jumbo Supermarkten B.V. overeenstemming bereikt met Jan Linders B.V. voor de aankoop van een zestal winkels. Vervolgens heeft Jumbo Supermarkten B.V. op 31 augustus 2023 nog vier vestigingen gekocht van Jan Linders B.V. Dit betroffen geen aandelentransacties, maar enkel de verkrijging van de activiteiten en het personeel van de winkels. 

De aankoop van deze winkels past in de strategie van Jumbo. De overname van de supermarktlocaties sluit goed aan op de groeiambities van Jumbo en zijn een mooie aanvulling op ons huidige winkelbestand. De ombouw van de winkels is gerealiseerd in 2023.

De totaal betaalde koopsom voor het verkrijgen van deze Jan Linders winkels bedroeg € 33.750. De acquisitie heeft geleid tot een verwerving van vestigingspunten, goodwill en onroerend goed. De goodwill voortkomend uit de acquisitie bestaat voornamelijk uit een hoger omzetpotentieel na winkelombouw en verwachte synergievoordelen. De goodwill is niet fiscaal aftrekbaar.

De boekwaarde van de goodwill die is toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid Jumbo Nederland bedraagt € 773.845 en de kasstroomgenererende eenheid Jumbo België bedraagt € 6.490.

Onderdeel van de overige immateriële vaste activa is het exclusiviteitsrecht met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst met HEMA.

Voor een nadere toelichting op de bijzondere waardeverminderingen en de terugname daarvan wordt verwezen naar noot 7.

Schattingen en oordelen

De immateriële vaste activa worden geamortiseerd over de geschatte gebruiksduur van de activa. In 2023 heeft Jumbo de amortisatiepercentages van de immateriële vaste activa opnieuw beoordeeld om vast te stellen of deze nog steeds in lijn liggen met de verwachte economische levensduur en daarmee de gebruiksduur. Voor de categorie zelfontwikkelde software is het amortisatiepercentage aangepast voor activa die betrekking hebben op de ontwikkeling en inrichting van ons S4-platform, de nieuwe generatie van SAP. Dit heeft geresulteerd in lagere amortisaties met een totale impact in 2023 van € 5.000.

De gehanteerde amortisatiepercentages van de immateriële activa bedragen na deze schattingswijziging:

Goodwill

0%

Merknamen

0%

Vestigingspunten

5% - 20%

Zelfontwikkelde software

6,67% - 20%

Overige

10% - 20%

Waarderingsgrondslagen

Goodwill

Goodwill wordt berekend als het verschil tussen de bij acquisities betaalde verkrijgingsprijs en de reële waarde van de verkregen activa en passiva (rekening houdend met de waardering van vestigingspunten). Goodwill wordt geactiveerd en indien van toepassing verminderd met cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Over goodwill wordt niet geamortiseerd.

Goodwill wordt bij acquisities toegerekend aan (groepen van) kasstroomgenererende eenheden die voordeel behalen uit de overname. Jumbo heeft kasstroomgenererende eenheden gedefinieerd op het niveau van Jumbo Nederland, Jumbo België en La Place.

Merknamen

De waardering van de verkregen merknamen is gebaseerd op de zogenoemde discounted-cashflow methode op basis van geschatte toekomstige vrije kasstromen. De merknamen worden geactiveerd en indien noodzakelijk verminderd met cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Merknamen worden niet geamortiseerd, aangezien de betreffende merknamen nu en in de toekomst actief worden gevoerd in de bedrijfsuitoefening.

Vestigingspunten

Vestigingspunten worden gewaardeerd tegen het bedrag van de bestede kosten, verminderd met cumulatieve amortisaties en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Koopsommen betaald voor de verkrijging van nieuwe vestigingspunten, worden geactiveerd voor zover de daaraan verbonden toekomstige economische voordelen ten goede komen aan Jumbo en Jumbo de beschikkingsmacht heeft over de geactiveerde activa. De waardering van verkregen vestigingspunten is gebaseerd op de zogenoemde discounted cashflow methode. 

Amortisatie vindt lineair plaats op basis van een verwachte economische levensduur van vijf tot maximaal twintig jaar zonder restwaarde. Onder de vestigingspunten zijn ook betaalde sleutelgelden ter verwerving van nieuwe locaties opgenomen. Over deze aanbetalingen wordt geamortiseerd vanaf winkelopening op deze locaties.

Zelfontwikkelde software

Voor gemaakte kosten ten aanzien van zelfontwikkelde software wordt een onderscheid gemaakt tussen kosten met betrekking tot onderzoek versus ontwikkeling. Activering vindt slechts plaats gedurende de ontwikkelingsfase, mits wordt voldaan aan de vereiste criteria. Geactiveerde software wordt vanaf de datum van ingebruikname lineair over de geschatte economische levensduur ten laste van het resultaat geamortiseerd en indien van toepassing verminderd met cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

Overige immateriële vaste activa

De overige immateriële vaste activa bestaan uit van derden aangekochte software. Kosten met betrekking tot van derden aangekochte software worden geactiveerd indien aan de criteria voor activering wordt voldaan.

Na de eerste opname worden geactiveerde overige immateriële vaste activa gewaardeerd tegen het bedrag van de bestede kosten, verminderd met cumulatieve amortisaties en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Overige immateriële vaste activa worden vanaf de datum van ingebruikname lineair over de geschatte economische levensduur ten laste van het resultaat geamortiseerd.