11. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa over 2023 is als volgt:

  1. Bedrijfsgebouwen en -terreinen

  2. Bouwkundige voorzieningen

  3. Inventarissen en installaties

  4. Andere vaste bedrijfsmiddelen

  5. Activa in uitvoering

1

2

3

4

5

Totaal 2023

Stand begin boekjaar

Aanschafwaarde

11.118

562.082

581.884

41.713

6.692

1.203.489

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-1.789

-241.414

-376.316

-26.794

-

-646.313

Boekwaarde begin boekjaar

9.329

320.668

205.568

14.919

6.692

557.176

Mutaties gedurende het boekjaar

Investeringen

-

60.868

38.417

22.513

17.733

139.531

Verwervingen via bedrijfscombinaties

1.863

376

892

-

-

3.131

Desinvesteringen

-

-1.456

-2.357

-168

-

-3.981

Overboekingen binnen materiële vaste activa

-

3.254

5.695

-

-8.949

-

Overboeking naar voor verkoop aangehouden activa

1.393

-

-

-

-

1.393

Afschrijvingen

-296

-48.702

-46.658

-5.430

-

-101.086

Bijzondere waardeverminderingen

-

-1.439

-367

-15

-

-1.821

Terugname bijzondere waardeverminderingen

-

522

428

-

-

950

2.960

13.423

-3.950

16.900

8.784

38.117

Stand einde boekjaar

Aanschafwaarde

14.374

617.423

604.986

63.995

15.477

1.316.255

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-2.084

-283.332

-403.369

-32.175

-

-720.960

Boekwaarde einde boekjaar

12.290

334.091

201.617

31.820

15.477

595.295

Het verloop van de materiële vaste activa over 2022 is als volgt:

1

2

3

4

5

Totaal 2022

Stand begin boekjaar

Aanschafwaarde

11.118

503.993

527.893

36.953

20.622

1.100.579

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-1.502

-212.776

-329.952

-28.194

-

-572.424

Boekwaarde begin boekjaar

9.616

291.217

197.941

8.759

20.622

528.155

Mutaties gedurende het boekjaar

Investeringen

-

61.601

78.271

9.845

5.365

155.082

Verwervingen via bedrijfscombinaties

-

1.081

201

-

-

1.282

Desinvesteringen

-

-242

-2.276

-19

-4

-2.541

Overboekingen binnen materiële vaste activa

-

18.019

819

453

-19.291

-

Verkoop of overboeking naar voor verkoop aangehouden activa

-

-445

-153

3

-

-595

Afschrijvingen

-287

-44.646

-66.791

-4.108

-

-115.832

Bijzondere waardeverminderingen

-

-5.921

-2.444

-14

-

-8.379

Terugname bijzondere waardeverminderingen

-

4

-

-

-

4

-287

29.451

7.627

6.160

-13.930

29.021

Stand einde boekjaar

Aanschafwaarde

11.118

562.082

581.884

41.713

6.692

1.203.489

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-1.789

-241.414

-376.316

-26.794

-

-646.313

Boekwaarde einde boekjaar

9.329

320.668

205.568

14.919

6.692

557.176

De stijging in 2023 ten opzichte van 2022 wordt met name verklaard door investeringen in bouwkundige voorzieningen, transportmiddelen en ICT hardware, zoals elektronische schaplabels.

Voor een nadere toelichting op de bijzondere waardeverminderingen en de terugname daarvan wordt verwezen naar noot 7.

Schattingen en oordelen

De materiële vaste activa worden afgeschreven over de geschatte gebruiksduur van de activa.

Jumbo heeft in 2023 op tal van terreinen forse stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en heeft haar duurzaamheidsdoestellingen verder aangescherpt. Jumbo blijft daarom investeren in duurzaamheidsmaatregelen en is ook zeer zuinig op het gebruik van de eigen bedrijfsmiddelen. Als gevolg daarvan heeft Jumbo besloten om de winkels minder frequent te verbouwen en inventarissen en installaties minder frequent te vervangen. In het verlengde daarvan heeft Jumbo in 2023 de afschrijvingspercentages van de materiële vaste activa opnieuw beoordeeld om vast te stellen of deze nog steeds in lijn liggen met de verwachte economische levensduur en daarmee de gebruiksduur. Voor verschillende activa zijn de afschrijvingspercentages aangepast in lijn met de nieuwe levenscyclus van winkels. Dit betreft voornamelijk koelingen en overige inventaris en installaties van winkels die een volledige levenscyclus meegaan. Dit heeft geresulteerd in lagere afschrijvingen met een totale impact in 2023 van € 19.000.

De gehanteerde afschrijvingspercentages van de materiële activa bedragen na deze schattingswijziging:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

0% - 4%

Bouwkundige voorzieningen

6,67% - 10%

Inventarissen en installaties

10% - 33,3%

Andere vaste bedrijfsmiddelen

10% - 33,3%

Activa in uitvoering

0%

Waarderingsgrondslagen

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Lineaire afschrijvingen worden berekend vanaf de datum van ingebruikname, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Kosten voor groot onderhoud worden in de boekwaarde van het actief verwerkt onder toepassing van de componentenbenadering.

De afschrijvingen uit hoofde van de materiële vaste activa zijn verantwoord onder de kostprijs van de omzet, de verkoopkosten en de algemene beheerkosten.