13. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit: 

2023

2022

Leningen u/g

52.327

49.992

Vooruitbetaalde bijdragen

59.620

53.563

Financiële huurcontracten

8.523

8.459

Vooruitbetaalde kosten

866

1.116

Reële waarde afgeleide financiële instrumenten

-

6.634

Overige vorderingen

8.582

10.486

Geassocieerde deelnemingen

168

-

130.086

130.250

Het verloop van de leningen u/g is als volgt:

2023

2022

Bruto saldo per begin boekjaar

50.759

49.899

Nieuwe verstrekkingen

7.476

5.001

Ontvangen aflossingen

-5.010

-3.894

Overige mutaties

843

-247

Bruto saldo per einde boekjaar

54.068

50.759

Voorziening

-1.741

-767

Netto saldo per einde boekjaar

52.327

49.992

De leningen u/g betreffen leningen aan ondernemers en overige leningen. Van de huidige leningen aan ondernemers wordt in 2024 naar verwachting € 1.325 afgelost. Van de overige leningen u/g wordt in 2024 naar verwachting €­ 4.375 afgelost. Het merendeel van de leningen aan ondernemers is niet-rentedragend. Onder de overige mutaties zijn onder andere de contante waarde mutaties opgenomen. Op de leningen u/g is in 2023 een bedrag van € 1.071 gedoteerd, een bedrag van € 95 onttrokken en een bedrag van € 2 vrijgevallen. 

Het verloop van de vooruitbetaalde bijdragen is als volgt:

2023

2022

Bruto saldo per begin boekjaar

54.449

41.963

Nieuwe verstrekkingen

15.505

18.663

Ontvangen aflossingen

-528

-635

Afschrijvingen

-9.044

-5.542

Overige mutaties

-

-

Bruto saldo per einde boekjaar

60.382

54.449

Afwaardering

-762

-886

Netto saldo per einde boekjaar

59.620

53.563

De vooruitbetaalde bijdragen betreffen met name bijdragen aan ondernemers voor verbouwingen aan winkels die gedurende de looptijd worden afgeschreven. De afname nieuwe verstrekkingen vooruitbetaalde bijdragen is van tijdelijke aard en wordt verklaard door een afname van het aantal lopende projecten.

Het verloop van de financiële huurcontracten is als volgt:

2023

2022

Boekwaarde begin boekjaar

8.459

10.331

Overboekingen van en naar gebruiksrechten huurcontracten

1.238

1.593

Herwaarderingen

63

141

Beëindigingen

-

-2.212

Ontvangen aflossingen

-1.314

-1.515

Berekende rente

77

121

Boekwaarde einde boekjaar

8.523

8.459

De financiële huurcontracten vervallen als volgt (niet verdisconteerd):

2023

2022

Termijnen vervallend binnen 1 jaar

1.288

1.332

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar

4.369

4.133

Termijnen vervallend na 5 jaar

3.347

3.569

9.004

9.034

De geassocieerde deelnemingen betreft het nieuw verkregen belang van Jumbo in Epic Partners SA, zoals toegelicht in de algemene grondslagen. Het aandeel van Jumbo in het resultaat van Epic Partners SA is verwaarloosbaar.

Schattingen en oordelen

Contante waarde mutaties met betrekking tot leningen u/g betreffen de oprenting. Bij eerste waardering zijn deze gewaardeerd tegen reële waarde op basis van een disconteringsvoet van 5,2% (2022: 5,2%), zijnde de risicovrije rente plus risico-opslag. De vervolgwaardering vindt plaats tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

Financiële huurcontracten betreffen de huurcontracten voor de verhuur van bedrijfsgebouwen en -terreinen aan derde partijen voor 75% of meer van de inhuurperiode en waarbij Jumbo de inhuurcondities één-op-één doorzet in de doorverhuurcondities. Daarmee fungeert Jumbo als lessor. Daarnaast heeft Jumbo huurcontracten voor de verhuur van bedrijfsgebouwen en -terreinen aan ondernemers. Hiervan heeft Jumbo beoordeeld en geconcludeerd dat deze als operationele huurcontracten classificeren, aangezien de voor- en nadelen verbonden aan het huurobject nagenoeg geheel door Jumbo worden gedragen. Voor meer informatie over de gemaakte schattingen van financiële huurcontracten wordt verwezen naar noot 19.

De geassocieerde deelnemingen betreft het nieuw verkregen belang van Jumbo in Epic Partners SA, zoals toegelicht in de algemene grondslagen. Het betreft een geassocieerde deelneming aldaar Jumbo invloed van betekenis heeft, gezien een bestuurder van Jumbo onderdeel uitmaakt van de ‘board of directors’ van Epic Partners SA en daarom mee mag beslissen over het beleid.

Waarderingsgrondslagen

Financiële activa worden geclassificeerd als schuldinstrumenten, derivaten (afgeleide financiële instrumenten) en eigenvermogensinstrumenten. Bij eerste verwerking worden de financiële vaste activa opgenomen tegen de reële waarde. Afhankelijk van de classificatie worden financiële activa vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, tegen reële waarde met mutaties verwerkt in het geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat of tegen reële waarde met mutaties in de winst- en verliesrekening.

Met betrekking tot schuldinstrumenten wordt de classificatie beoordeeld op basis van de 'business model test' en de 'Solely Payments of Principal and Interest test' (hierna: SPPI-test). Bij de 'business model test' wordt beoordeeld of schuldinstrumenten worden aangehouden om de contractuele kasstromen te innen of dat de contractuele kasstromen worden aangehouden om te innen en vervolgens te verkopen. Indien dit het geval is, wordt de SPPI-test uitgevoerd om vast te stellen of de gegenereerde kasstromen uitsluitend worden veroorzaakt door betalingen van de hoofdsom en rente. Afhankelijk van het business model, de uitkomst van de SPPI-test en de aanwezigheid van opties die tegen de reële waarde moeten worden gewaardeerd, wordt de geamortiseerde kostprijsmethode of de reële waardemethode toegepast.

De financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs betreffen leningen u/g, vooruitbetaalde bedragen, financiële huurcontracten en handelsdebiteuren en overige vorderingen. De leningen u/g worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen als gevolg van oninbaarheid.

De vooruitbetaalde bijdragen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van de noodzakelijk geachte waardeverminderingen bij verwachte tegenvallende kasstromen in toekomstige jaren. De afschrijvingen van de vooruitbetaalde bijdragen betreffen periodieke kwijtingen die direct ten laste van de omzet worden gebracht.

Financiële huurcontracten worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen als gevolg van oninbaarheid.

De huurontvangsten gedurende het boekjaar worden op deze post in mindering gebracht. Deze kasstromen zijn verdisconteerd en de renteopbrengsten hierop worden verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Geassocieerde deelnemingen zijn alle entiteiten waarover Jumbo invloed van betekenis heeft, maar geen zeggenschap kan uitoefenen. Invloed van betekenis wordt verondersteld te bestaan indien Jumbo houder is van 20% of meer van de stemrechten of een bestuurder mag benoemen. Geassocieerde deelnemingen worden opgenomen vanaf de datum dat Jumbo invloed van betekenis heeft tot de datum dat deze eindigt.

Geassocieerde deelnemingen worden verantwoord op basis van de 'equity'-methode en worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen kostprijs. In de investering van Jumbo is begrepen de bij acquisitie vastgestelde goodwill. De geconsolideerde jaarrekening omvat het aandeel van Jumbo in het totaalresultaat, in overeenstemming met de waarderingsgrondslagen van Jumbo. Wanneer het aandeel van Jumbo in de verliezen groter is dan de waarde van het belang in een geassocieerde deelneming, wordt de waarde van de deelneming afgeboekt tot nihil. Eventuele verdere verliezen worden niet meer in aanmerking genomen, behalve voor zover Jumbo een verplichting is aangegaan of het voornemen heeft om de verliezen aan te zuiveren.