14. Voor verkoop aangehouden activa en passiva

De voor verkoop aangehouden activa en passiva bestaan uit:

2023

2022

Voor verkoop aangehouden activa

Immateriële vaste activa

1.081

1.081

Materiële vaste activa

2.583

3.977

Gebruiksrechten huurcontracten

3.391

3.391

7.055

8.449

Voor verkoop aangehouden passiva

Huurverplichtingen

3.478

3.478

3.478

3.478

De voor verkoop aangehouden activa en passiva betreffen voornamelijk de activa en passiva van locaties die aan Jan Linders Supermarkten zullen worden overgedragen als onderdeel van de onderlinge verkoop van enkele winkellocaties waarover op 3 november 2021 overeenstemming was bereikt. De feitelijke overdracht van deze locaties heeft langer geduurd dan één jaar, wat het gevolg is van vertraging buiten de invloedsfeer van Jumbo. Het is de verwachting dat deze activa en passiva in de loop van 2024 zullen worden overgedragen.

Waarderingsgrondslagen

Vaste activa of groepen activa worden aangemerkt als ‘aangehouden voor verkoop’ indien het in hoge mate waarschijnlijk is dat de boekwaarde via verkoop binnen 12 maanden wordt gerealiseerd en niet via het voortgezette gebruik van de activa.

De activa aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd tegen de boekwaarde of lagere reële waarde, onder aftrek van de geschatte verkoopkosten. Eventueel benodigde bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van het resultaat verantwoord. Zodra classificatie als activa aangehouden voor verkoop heeft plaatsgevonden worden op deze activa geen afschrijvingen en amortisaties meer verantwoord. De verplichtingen die samenhangen met de activa aangehouden voor verkoop worden afzonderlijk weergegeven onder de voor verkoop aangehouden passiva.